.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wadliwy towar – sprzedawca nie chce wymienić ani naprawić

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.04.2012

Rok temu kupiłem na moją firmę specjalny ekran (telebim) za 50 000 zł. Produkt posiada 24-miesięczną gwarancję. Od szóstego miesiąca użytkowania zaczęły pojawiać się usterki, które doprowadziły do wyłączenia ekranu (uszkodzenia na poziomie 75%). Już trzy miesiące sprzedawca zwodzi mnie odnośnie wymiany lub naprawy sprzętu. Teraz okazało się, że mam czekać na przedstawiciela producenta. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Czy powinienem wnieść sprawę do sądu? Czy jest nadzieja, że odzyskam pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż w zaistniałej sytuacji przysługują Panu uprawnienia związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, a wobec tego, że transakcja zakupu została dokonana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, zastosowanie w tej sprawie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Jednakże trzeba również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 558 § 1 K.c. „strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych”. Natomiast, stosownie do treści § 2, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

 

Dlatego też należy mieć na uwadze treść umowy łączącej Pana ze sprzedającym, gdyż w sytuacji wyłączenia przez wspomnianą umowę Pańskiego prawa do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i oparcia ich wyłącznie na warunkach gwarancji swoich praw powinien Pan dochodzić właśnie w oparciu o te warunki gwarancji.

 

Jeżeli natomiast owa umowa rękojmi nie wyłącza, to nie ma przeszkód, aby w obecnej sytuacji skorzystał Pan z tych uprawnień.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 560 § 1 K.c., „jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”. Natomiast jak podaje § 2 tego artykułu, „jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”.

 

Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (§ 3). Jeżeli natomiast (§ 4) sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, o ile w Pana sprawie nie nastąpiło umowne wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, w obecnym stanie rzeczy jest Pan uprawniony – wobec braku niezwłocznej wymiany lub naprawy zakupionego przez Pana ekranu przez sprzedającego – do odstąpienia od ww. umowy i zażądania od sprzedającego zapłaty odszkodowania równego poniesionym przez Pana kosztom tego zakupu, a nawet zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych w związku z tym zakupem strat.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 566 § 1 K.c. „jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów”. Z kolei § 2 tego artykułu stanowi, że przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, jeżeli jest Pan uprawniony do skorzystania z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej i nie chce Pan dalej czekać na ewentualną naprawę lub wymianę ekranu, powinien Pan w pierwszej kolejności obliczyć wysokość kosztów, jakie poniósł Pan w związku z zakupem tego towaru (koszty przewozu, montażu itp.). Następnie może Pan wystąpić do sprzedającego z pismem, w którym zostanie oświadczone, że korzysta Pan z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy i odstępuje Pan od umowy, żądając jednocześnie zwrotu uiszczonej przez Pana ceny oraz obliczonych ww. kosztów we wskazanym terminie.

 

Pismo takie należałoby wysłać listem poleconym, zachowując dla siebie jedną jego kopię wraz z dowodem nadania na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

 

Jeżeli sprzedający będzie odmawiał zwrotu pieniędzy i zapłaty wspomnianych kosztów oraz uchybi wyznaczonemu przez Pana terminowi do ich zapłaty, będzie Pan uprawniony do wystąpienia na drogę sądową przeciwko niemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton