.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wadliwe urządzenie zakupione na aukcji Allegro – prawo kupującego do zwrotu pieniędzy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.02.2010

Przed miesiącem wygrałem na Allegro aukcję na używany ekspres do zabudowy (1900 zł). Przelałem pełną kwotę na konto sprzedającego, ale urządzenie dotarło do mnie z 10-dniowym opóźnieniem. Na tym nie koniec, bo po rozpakowaniu okazało się, że ekspres jest niekompletny – nie posiada integralnej części wymaganej do montażu w meblach kuchennych; jest również niesprawny – nie działa i dodatkowo w czasie parzenia kawy wylewa się z niego woda. Odesłałem więc go sprzedawcy na mój koszt kurierem (mam potwierdzenie nadania). Sprzedawca się nie odezwał, po jakimś tygodniu ja się z nim skontaktowałem – przyznał mi rację, ale jak stwierdził, ekspres jest już sprawny (po serwisie), a brakujące elementy są do załatwienia. Ja jednak straciłem już całkowicie zaufanie do tego człowieka i zażądałem zwrotu pieniędzy, podpierając się argumentem, że ekspres opisany na aukcji okazał się być niezgodny z opisem, bo był wybrakowany. Otrzymałem krótką odpowiedź: „ekspres był, jest i będzie sprawny – nie ma podstaw do zwrotu”. Pewnie powinienem dodać, że odesłane przeze mnie urządzenie już do mnie nie wróciło.

Jeśli mam jeszcze szansę na odzyskanie pieniędzy, to czy mogliby Państwo udzielić mi porady, w jaki sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

Niezależnie od powyższego uprawnienia może Pan realizować swoje uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy.

 

Strony umowy sprzedaży, jako umowy wzajemnej, ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

 

Płacąc umówioną cenę i odbierając towar, wypełnił Pan wszystkie swoje zobowiązania względem sprzedawcy. Natomiast po stronie sprzedawcy możemy mówić o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Rzecz przez niego wydana ma bowiem wady, polegające na tym, iż:

 

  • ekspres nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący (ekspres był niesprawny);
  • wydany został w stanie niezupełnym (brak integralnej części wymaganej do montażu w meblach kuchennych);
  • wady te z pewnością zmniejszają wartość i użyteczność ekspresu.

 

Jeśli rzecz nie ma odpowiedniej jakości, wtedy kupującemu przysługują uprawnienia w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

 

Nie ma znaczenia, iż przedmiotowy ekspres był używany. Sprzedaż rzeczy używanej oczywiście również jest objęta odpowiedzialnością z rękojmi.

 

Sprzedawca może uwolnić się od powyższej odpowiedzialności tylko wówczas, jeśli kupujący wiedział o wadzie i o stopniu zużycia rzeczy w chwili zawarcia umowy, oraz jeśli kupujący nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Tym samym w ewentualnym pozwie do sądu winien Pan podnieść, iż Pana kontrahent nie poinformował Pana o powyższych wadach ekspresu. Pana sytuacja dowodowa jest tutaj ułatwiona. Bowiem to na sprzedawcy spoczywa ciężar (i ryzyko nieudania się) dowodu, że Pan wiedział o wadzie we wskazanej chwili.

 

Pan natomiast musi wykazać, że zawiadomił go o wadzie w terminie 1 miesiąca od jej wykrycia.

 

Należy przyjąć, iż w niniejszym wypadku umowa została zwarta w chwili zakończenia się aukcji przez Pana wygranej. Oznacza to, że z tą chwilą obaj nabyliście określone prawa i obowiązki. Tożsame stanowisko zajął Sąd Rejonowy dla warszawskiej Pragi Północ, który uznał, że wygrana licytacja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro powinna być traktowana jako zawarcie umowy sprzedaży ze wszystkimi jej konsekwencjami.

 

Z tytułu rękojmi za wady Panu jako kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

 

  • uprawnienie do żądania obniżenia ceny;
  • uprawnienie do odstąpienia od umowy;
  • uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy (do jej naprawienia).

 

Wybór uprawnienia należy w zasadzie do Pana i jest wiążący dla sprzedającego.

 

Z treści listu wynik, iż żądając zwrotu ceny wybrał Pan drugie uprawnienie, czyli prawo do odstąpienia od umowy.

 

Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez oświadczenie składane sprzedawcy. Następnie strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem spełnione świadczenia i nie mogą już żądać wykonania obowiązków określonych w umowie. Pan jest zatem zobowiązany zwrócić wydaną rzecz sprzedawcy, zaś sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Panu zapłaconą cenę. Nadto Pan mógł powstrzymać się ze zwrotem ekspresu tak długo, aż sprzedawca zaofiaruje zwrot zapłaconej ceny.

 

Sprzedawca może tylko w jednym wypadku udaremnić Pana odstąpienie od umowy, a mianowicie jeśli niezwłocznie usunie wady rzeczy sprzedanej.

 

Niezwłocznie – czyli bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności. Pan natomiast napisał, że po odesłaniu do sprzedawcy ekspres już do Pana nie wrócił.

 

Zatem nie wrócił do Pana naprawiony i kompletny. Tym samym uważam, że ma Pan nadal szanse na odzyskanie pieniędzy. Jeśli sprzedający dobrowolnie nie zwróci Panu ceny, będzie Pan musiał wystąpić na drogę postępowania cywilnego.

 

Nadto, jeśli Pana kontrahent sprzedałby Panu ekspres jako przedsiębiorca, dodatkowo chroniłyby Pana przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Aby Pana kontrahenta móc uznać za przedsiębiorcę, musiałby on dokonać przedmiotowej sprzedaży w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (a nie jako osoba prywatna).

 

Należy więc przyjąć, że zawiadomił Pan sprzedającego o wadzie w terminie, wskazują na to podniesione przez Pana okoliczności faktyczne.

 

Teraz proszę wysłać do sprzedającego przedsądowe wezwanie do zwrotu Panu ceny w związku z odstąpieniem od umowy. Wezwanie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia. W wezwaniu należy zakreślić krótki termin liczony od daty doręczenia z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl