Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmian nazwiska dziecka na dwuczłonowe

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.02.2010

Uznałem syna w USC. Syn, który ma obecnie 7 lat, otrzymał nazwisko matki. 1. Czy możliwa jest zmiana nazwiska na dwuczłonowe lub na moje bez zgody matki? 2. Czy gdyby matka dziecka wyszła za mąż, to możliwa jest zmiana nazwiska syna na nazwisko jej męża bez mojej zgody? Czy nazwisko dwuczłonowe coś zmienia w tym przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmian nazwiska dziecka na dwuczłonowe

Zmiana nazwiska dziecka 

Zmiana nazwiska dziecka w Pana przypadku może zostać dokonana na drodze postępowania administracyjnego – na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414). W grę wchodzą też obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Według art. 4 ust. 1 ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Według art. 8 ust. 2 „zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko”.

 

Stosownie do ust. 3 art. 8 „w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka”.

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Według art. 12 ust. 1 przytaczanej ustawy „decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca”.

Czy jest możliwa zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojca lub nazwisko dwuczłonowe bez zgody matki?

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż nie jest możliwa zmiana nazwiska dziecka na Pana nazwisko lub nazwisko dwuczłonowe zawierające nazwiska Pana i matki dziecka bez zgody matki. Aby doszło do zmiany nazwiska dziecka, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie stanu cywilnego.

 

Złożenie takiego wniosku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami dziecka.

 

Stosownie do art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”.

 

Według art. 97 § 2 K.r.io. „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy″.

 

Zmiana nazwiska dziecka jest niewątpliwie istotną sprawą dziecka, dlatego też wniosek do urzędu stanu cywilnego, aby w ogóle był rozpatrzony, musi być złożony przez oboje rodziców.

Brak zgody między rodzicami w sprawie zmiany nazwiska dziecka

W przypadku braku zgody rodziców w sprawie złożenia wniosku o zmianę nazwiska dziecka w postępowaniu administracyjnym rozstrzyga sąd opiekuńczy. Rozstrzygnięcie w sprawie zastępuje zgodną wolę rodziców. Postanowienie sądu wiąże organ administracji przez to, że usuwa brak porozumienia między rodzicami, powodując takie następstwa, jakby porozumienie to istniało, nie przesądza jednak w znaczeniu merytorycznym decyzji organu administracji co do zmiany nazwiska. Urząd stanu cywilnego, nawet w przypadku wydania zgody przez sąd rodzinny na złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka, nie musi takiego wniosku rozpatrzyć pozytywnie – może wydać decyzję odmowną, uzasadniając ją tym, iż nie wystąpiły ważne powody, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Jednak najczęściej organy administracyjne wydają rozstrzygnięcie zgodne z orzeczeniem sądu opiekuńczego – jeżeli sąd wyda zgodę na złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka, to wówczas urzędy stanu cywilnego najczęściej wydają decyzję zmieniającą nazwisko dziecka.

 

Przesłanką wydania zgody sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka jest dobro dziecka. Inne przesłanki, takie jak np. interes rodziców, nie mają w tym względzie znaczenia.

Uzasadnienie wniosku złożonego do sądu o wydanie zgody na zmianę nazwiska dziecka

Uzasadnieniem wniosku złożonego do sądu o wydanie zgody na zmianę nazwiska dziecka może być to, że zmienienie nazwisko dziecka, np. na dwuczłonowe, zawierające nazwisko zarówno matki dziecka, jak i Pana – jego ojca, pozwoli dziecku na silniejszą identyfikację dziecka z Pana rodziną.

 

Ważną okolicznością w sprawie będzie z pewnością to, jak silnie jest związane emocjonalnie dziecko z Panem, jak bardzo utożsamia się z Panem i Pana rodziną, jak bardzo dziecko przyzwyczajone jest do swojego nazwiska i czy zmiana nazwiska nie spowoduje u dziecka jakiś poważnych następstw.

 

W toku postępowania o wydanie zgody na złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka sąd często powołuje dowód z opinii biegłych z Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych działających przy sądach okręgowych. Biegli w takiej opinii wskazują, jakie skutki dla dziecka, głownie dla jego psychiki, może spowodować zmiana nazwiska i czy taka ewentualna zmiana nie zagrozi dobru dziecka.

 

Stosownie do art. 90 § 1 K.r.io. „jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko”. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

 

Co dla Pana istotne, według art. 90 § 2 K.r.io. nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko męża matki

Jako że dziecko w chwili obecnej nie nosi Pana nazwiska, to jeśli jego matka wyjdzie za mąż, może wraz z mężem udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć oświadczenie, że Pana dziecko będzie nosiło nazwisko takie, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko (nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków, jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska; dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą też wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem męża).

 

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa przez matkę dziecka udałoby się Panu doprowadzić do zmiany nazwiska dziecka na nazwisko Pana lub nazwisko dwuczłonowe, to wówczas nie byłoby dopuszczalne nadanie nazwiska dziecku przez zgodne oświadczenia małżonków.

 

W takiej sytuacji matka dziecka, chcąc zmienić mu nazwisko, musiałaby w przypadku braku Pana zgody wystąpić o rozstrzygnięcie do sądu rodzinnego.

 

Tu należy wskazać, iż art. 90 K.r.io. obowiązuje od 13 czerwca 2009 r. Ze względu na krótki okres obowiązywania tego przepisu nie ma na razie orzeczeń sądowych w podobnych sprawach.

 

W przypadku gdyby matka dziecka zmieniła nazwisko, ale zmiana nie wynikałaby z zawarcia przez matkę małżeństwa (lub gdyby zmiana nazwiska dziecka nie była możliwa na podstawie art. 90 K.r.io.), zastosowanie będzie miał wskazany powyżej przepis art. 8 ust. 2 ustawy, stosownie do którego „zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej”.

 

Jeżeli nie wyrazi Pan zgody na zmianę nazwiska dziecka w przypadku zmiany nazwiska jego matki, matka będzie mogła złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie.

 

Również w tej ewentualnej sprawie sąd, wydając postanowienie zastępujące wolę rodziców, będzie kierował się dobrem dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 2 =

»Podobne materiały

Samozatrudnienie sprzedawczyni w sklepie

Czy mogę świadczyć usługi sprzedaży w ramach własnej działalności gospodarczej w sklepie należącym do pracodawcy? Byłabym jego nowym pracownikiem, nie łączyła nas żadna inna umowa o pracę. Jaki rodzaj PKD należy wpisać w taką działalność (branża biżuteryjna)? Jaka forma opodatkowania byłaby najlepsz

 

Porozumienie w sprawie alimentów

Mam zamiar złożyć pozew o rozwód. Moja żona zgodziła się na porozumienie w sprawie alimentów, ustaliliśmy także kwestię kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. Czy taka ugoda zawarta na piśmie będzie miała moc prawną? Czy powinienem załączyć ją do pozwu rozwodowego? Czy sąd może podważyć wysoko

 

Pozew o zwrot pieniędzy po rozpadzie nieformalnego związku

Przez kilka lat żyłem w nieformalnym związku. Rok temu razem z partnerką kupiliśmy nowy samochód. Wpłaciłem połowę kwoty na jej konto (20 tys. zł), niestety w tytule przelewu wpisałem tylko „wpłata”. Faktura za samochód była tylko na partnerkę, bo prowadzi firmę i ponoć tak było korzystn

 

Jak doprowadzić do zniesienia współwłasności działki rolnej?

Mój były mąż i moja córka w drodze testamentu otrzymali działkę rolną po matce męża w częściach: 2/6 syn teściowej, 4/6 wnuczka (moja córka). Na działce w domku letniskowym od lat zamieszkuje ojciec mojej córki. Niestety nie dba zupełnie o działkę, bezprawnie wycina drzewa, podejrzewam, że nielegaln

 

Egzekucja długu z pensji najniższej krajowej

Otrzymałem karę od urzędu skarbowego, łącznie 500 tys. zł za błędnie płacony podatek. Od decyzji się odwołałem. Obecnie oczekuję na odpowiedz od naczelnika urzędu skarbowego. Pracuję na pełny etat, otrzymuję najniższą krajową. Jestem osobą zamieszkałą przy rodzinie, posiadam jedynie auto (współwłaśc

 

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

Mam lokatorów (parę pracujących studentów) w swoim mieszkaniu. Poprosili mnie o zameldowanie tymczasowe, gdyż wtedy mogliby uzyskać staż w pracy. Czy mogę to dla nich zrobić? Jak to zrobić, żeby było to bezpieczne dla mnie jako właścicielki?

 

Żądanie opuszczenia mieszkania

Jestem schorowana i samotna. Mieszkam z synową, która od 15 lat nie dokłada się w ogóle do kosztów utrzymania mojego mieszkania, znęca się nade mną. Mnie nie starcza na jedzenie, ponieważ ona zużywa dużo wody i prądu. Jak ją wymeldować? A może mogłabym żądać opuszczenia mieszkania przez nią?

 

Bezprawne użycie dowodu osobistego

Co może się stać, jeśli zgubię dokument tożsamości (dowód osobisty), ale nie zgłoszę tego faktu, a później ktoś bezprawnie użyje tego dokumentu, podszywając się pode mnie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »