.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

VAT UE - handel w Czechach i na Słowacji

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 29.07.2015

Spółka w Czechach handluje ze spółką na Słowacji. Niedawno spółka słowacka została wykreślona jako podatnik VAT. Do tej pory były wystawiane faktury z 0% VAT – czy nadal tak można robić? Deklaracje za 3 miesiące współpracy bez statusu VAT w spółce słowackiej już zostały złożone – co robić? Są to spółki s.r.o.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Pytanie dotyczy w istocie warunków stosowania przez dostawcę stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w sytuacji, gdy okazuje się, iż nabywca został wykreślony z rejestru podatników VAT.

 

W opisanym przez Panią stanie faktycznym spółka s.r.o. (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) z siedzibą w Czechach dokonuje dostawy towarów (wkładów do zniczy) na rzecz spółki s.r.o. z siedzibą na Słowacji, przy czym towar jest przemieszczany od dostawcy w Czechach do nabywcy na Słowacji. Spółka czeska rozpoznaje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) i na tę okoliczność wystawia fakturę 0%, z adnotacją, iż VAT rozlicza nabywca towaru.

 

Okazuje się, iż spółka słowacka w czerwcu 2014 r. została wykreślona jako podatnik VAT, przy czym nadal funkcjonuje w obrocie. Przy czym spółka czeska dopiero teraz (a więc już po wystawieniu faktur i złożeniu deklaracji) dowiedziała się o wykreśleniu swojego kontrahenta z rejestru VAT.

 

Pytanie dotyczy tego, jak zachować się winna spółka czeska, przy czym rozdzielić możemy problem na dwa okresy:

 

  1. zanim dowiedziała się o wykreśleniu swojego kontrahenta z rejestru VAT ? (w grę wchodzi ewentualnie korekta faktur poprzez potraktowanie dostawy jako dostawy opodatkowanej stawką krajową VAT – 21% w Czechach i co za tym idzie korekta deklaracji VAT, i niestety obowiązek odprowadzenia podatku VAT, którego spółka czeska nie otrzymała od spółki słowackiej);
  2. po tym, jak dowiedziała się o wykreśleniu swojego kontrahenta z rejestru VAT (w grę wchodzi wystawianie faktur ze stawką VAT 21% bez WDT).

 

Zgodnie z VI Dyrektywą VAT 2006/112/EC poprzez „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

 

Aby mówić jednak o zaistnieniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i korzystać ze stawki 0%, muszą być spełnione:

 

  • przesłanki materialne (obiektywne),
  • przesłanki formalne.

 

W kwestii przesłanek materialnych (obiektywnych) kluczowy jest art. 138 ust. 1 dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym „państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów”.

 

W powyższym stanie faktycznym przesłanki te są spełnione – następuje dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane na Słowację (państwo członkowskie przeznaczenia) poza terytorium Czech (państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki), z czego spółka słowacka może kwalifikować się jako „podatnik” lub „osoba prawna niebędąca podatnikiem”.

 

Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przesłanki formalne.

 

Otóż Dyrektywa 2006/112 nie zawiera żadnych bezpośrednich regulacji wskazujących, jakie dowody powinien przedstawić podatnik, aby uzyskać zwolnienie dla WDT. Art. 131 Dyrektywy 2006/112 stanowi, iż zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 (rozdział 4 tytułu IX dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowych) stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć. Prawodawca unijny przyznaje zatem państwom członkowskim kompetencje do szczegółowego określania warunków stosowania zwolnień.

 

(…)

 

Z powyższego orzecznictwa wynika, że podatnik, jednocześnie działając zgodnie z rekomendacją MF i dokonując samodzielnej weryfikacji statusu kontrahenta (działając w zaufaniu do bazy udostępnianej przez administrację publiczną), niestety nie może korzystać w praktyce z ochrony, jaką daje weryfikacja urzędowa określona w art. 97 ust. 17–19 ustawy o VAT. Z tego punktu widzenia bezpieczniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta jest zwrócenie się do urzędu skarbowego lub biura wymiany informacji w sprawie podatku VAT. W orzecznictwie podkreśla się, że jest to procedura szybka i prosta, choć oczywiście nie dość szybka, jeśli uwzględni się dynamizm wymiany handlowej. Trudno przecież wymagać od podatnika, aby weryfikował status kontrahenta przed każda kolejną dostawą, zwłaszcza jeśli w miesiącu dokonuje znacznej ilości dostaw wewnątrzwspólnotowych (P. Selera: Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna, LEX 2013). Autor wskazuje także:

 

„Weryfikacja za pomocą strony internetowej KE jest natychmiastowa, co w przypadku dynamizmu obrotu gospodarczego jest jej niezaprzeczalnym atutem. Oczekiwanie na potwierdzenie ze strony organu podatkowego jest często niemożliwe, gdyż dostawa (partia dostaw) musi zostać zrealizowana od razu, stąd dokonanie samodzielnej weryfikacji staje się jedynym realnym sposobem. Skoro na taką możliwość wskazuje oficjalnie MF, trudno, w moim przekonaniu, zaakceptować stanowisko sądów, odmawiające podatnikom (niezależnie od okoliczności faktycznych) automatycznego prawa do zastosowania stawki 0% VAT, gdy uzyskane przez nich informacje (udostępnianie przecież przez administracje poszczególnych państw członkowskich – w tym administrację polską) okażą się wadliwe. Mając jednak na uwadze stosunkowo rygorystyczną linię orzeczniczą, podatnicy powinni, zwłaszcza w przypadku nowych kontrahentów bądź uzasadnionych wątpliwości co do aktualności danych nabywcy, wystąpić o »urzędową« weryfikację”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »