Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

VAT – miejsca świadczenia usługi

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.05.2011

Kosmetyczne zmiany od dnia 1 kwietnia 2011 roku w zakresie miejsca świadczenia usług w VAT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o podatku od towarów i usług reguluje m.in. opodatkowanie tymże podatkiem usług świadczonych na terytorium kraju. Z pozoru prostym wydaje się ustalenie miejsca świadczenia usługi – nic bardziej mylnego. Sprawy nie ułatwia również ustawodawca, który zmienia zasady niezwykle często. Zmiany w tym zakresie miały miejsce dla przykładu: 1 stycznia 2010 roku, 1 stycznia 2011 roku i teraz – 1 kwietnia 2011 roku. Z pewnością takie działanie ustawodawcy nie ułatwia przedsiębiorcom prowadzenia działalności.

 

Znaczenie kluczowe, jak już wspomniałem, ma ustalenie miejsca świadczenia usługi, bowiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlegają usługi świadczone poza granicami kraju. Miejsce świadczenia jest w podatku od towarów i usług konstrukcją teoretyczną i niewiele ma wspólnego z miejscem przebywania, fizycznego świadczenia.

 

Zgodnie z główną zasadą miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

 

Ustawodawca dla celu ustalenia miejsca świadczenia usług wprowadza specjalną definicję podatnika, która jest inna niż definicja powszechnie znana – na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług ilekroć jest mowa o podatniku rozumie się przez to:

 

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności;
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.


Podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

 

Od wyżej wymienionej zasady generalnie obowiązuje szereg wyjątków, w tym te zmodyfikowane z dniem 1 kwietnia 2011 roku, które to pozwolę sobie przytoczyć, i tak:

 

 1. W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium państwa członkowskiego, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu – miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu [art. 28m ustawy o VAT].
 2.  

 3. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, usług:
  1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,
  2) reklamy,
  3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług,
  4) przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,
  5) bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki,
  6) dostarczania (oddelegowania) personelu,
  7) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,
  8) telekomunikacyjnych,
  9) nadawczych radiowych i telewizyjnych,
  10) elektronicznych,
  11) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
  12) przesyłowych:
    a) gazu w systemie gazowym,
    b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
    c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
  13) bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12,
  14) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-13

  – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu [art. 28 l ustawy o VAT].
 4.  

 5. Miejscem świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu [art. 22 k ustawy o VAT].
 6.  

 7. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów [art. 28I ust. 2 ustawy o VAT].

 

Zmiany w wyżej wymienionych regulacjach mają tym razem charakter kosmetyczny, bowiem polegają na zastąpieniu wyrazu „Wspólnoty” wyrazami „Unii Europejskiej” – warto o tym przypomnieć, bowiem przedsiębiorcy, gdy tylko dochodzi do zmian, nie są pewni konsekwencji, jakie one dla nich niosą, nawet gdy są to zmiany niewielkie. Podkreślić zatem należy, że od dnia 1 kwietnia 2011 roku ustawodawca w ustawie o VAT nie posługuje się już w ogóle pojęciem „Wspólnoty” a jedynie pojęciem „Unii Europejskiej”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.05.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus X =

 

»Podobne materiały

Usługi elektroniczne – VAT

Autor omawia, w kontekście podatku VAT, miejsce świadczenia i katalog usług zwanych potocznie usługami elektronicznymi.

 

Ogólne zasady dostawy nieruchomości

Autor omawia ogólne zasady dostawy nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do zastosowania obniżonej stawki oraz zwolnień.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »