Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.02.2017

Pracuję ponad 35 lat, w tym 29 lat jako nauczyciel + 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W grudniu kończę 55 lat. Po 3-letniej przerwie w zawodzie zostałam zatrudniona na zastępstwo od tego roku. Wyczytałam, że aby uzyskać świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, muszę się sama zwolnić. Jaka jest podstawa prawna? Czy przysługuje mi odprawa emerytalna i w jakiej wysokości? Czy krótki okres pracy nie stoi na przeszkodzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) „użyte w ustawie określenie nauczyciel oznacza nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

 

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)”.

 

„Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

1) osiągnęli określony wiek,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy”.

 

Co do sposobu rozwiązania stosunku pracy, to skoro jest Pani zatrudniona na zastępstwo, to nie obowiązują w Pani przypadku reguły z Karty Nauczyciela, tylko przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 331 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w zastępstwie nieobecnego pracownika, wynosi 3 dni robocze.

 

Przy zachowaniu tego terminu zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy – jeszcze przed powrotem zastępowanego pracownika.

 

Tak wiec wystarczy, jak po prostu złoży Pani wypowiedzenie i stosunek pracy rozwiąże się po upływie 3 dni – na Pani wniosek.

 

Zgodnie z art. 87 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Słowem – powinna Pani otrzymać odprawę niezależnie od tego, jak krótki okres ponownego zatrudnienia ma Pani za sobą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki