.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użyczenie nieruchomości

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.05.2013

Aby nie ponosić kosztów utrzymania drugiego mieszkania (córka wyjechała), chcę użyczyć je na dwa lata. Jak zabezpieczyć się przed ewentualną zwłoką w opróżnieniu lokalu po upływie terminu użyczenia? Czy użyczenie nieruchomości jest opodatkowane? W jakiej formie powinna zostać zawarta taka umowa? Czy powinienem o użyczeniu zawiadomić spółdzielnię mieszkaniową? Czy muszę zameldować osobę, która będzie mieszkać w użyczonym lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

 

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego (K.c.): „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Umowa użyczenia może być zatem zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. W mojej ocenie zatem lepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony, albowiem w takiej sytuacji z upływem okresu, na który umowa została zawarta, biorący w użyczenie będzie zobowiązany do wydania rzeczy.

 

Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

Istotny z punktu widzenia Państwa interesu jest przepis, który wskazuje, że jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Ocena przesłanek uzasadniających żądanie zwrotu rzeczy zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Żądanie zwrotu rzeczy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, będzie uzasadnione wtedy, gdy:

 

  •  biorący rzecz w używanie w sposób powtarzalny narusza właściwości lub przeznaczenie rzeczy albo postanowienia umowy obowiązujące w tym zakresie; jednakże również jednorazowe albo krótkotrwałe naruszenie może być uznane za wykładnik działania dłużnika, które uzasadnia żądanie zwrotu, jeśli jest rażące lub rokuje zachowanie sprzeczne z treścią zobowiązania również w przyszłości;

 

  • rzecz oddana w użyczenie staje się potrzebna użyczającemu także wtedy, gdy – z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy – uzasadnione jest inne nią rozporządzenie, np. gdy użyczający na skutek nieoczekiwanego pogorszenia sytuacji życiowej zmuszony jest rzecz dotychczas użyczoną wynająć celem uzyskania środków utrzymania (uchwała Sądu Najwyższego z 8 lipca 1992 r., III CZP 81/92, OSNCP 1993, nr 3, poz. 30);

 

  • domownik użyczającego zajmujący jego lokal na zasadach użyczenia (bezpłatnego użytkowania) zrywa wspólne gospodarstwo domowe lub uporczywym zachowaniem uniemożliwia dalsze wspólne korzystanie z lokalu (uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z 6 kwietnia 1970 r., III CZP 61/69, OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 118, oraz uchwały SN z 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSNCP 1985, nr 2-3, poz. 25 z glosami K. Zagrobelnego, NP 1986, nr 6, s. 92; M. Nazara, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106 i K. Stefaniuka, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106; por. także wyrok SW dla m.st. Warszawy z 12 maja 1958 r., Cr 480/58, OSPiKA 1958, nr 11, poz. 281 z glosą F. Błahuty);

 

  • mający rzecz w używaniu oddaje ją osobie trzeciej, nie mając na to zgody wierzyciela albo nie będąc do tego zmuszony przez okoliczności; chodzi tu o okoliczności niezależne od dłużnika, a więc zarówno wynikające z siły wyższej, np. pożar, powódź, silny mróz itp., jak i z aktualnej sytuacji życiowej mającego rzecz w używaniu, np. choroba, nagła konieczność wyjazdu, przejściowa utrata możliwości pieczy nad rzeczą itp. (Stanisław Dmowski, Marek Sychowicz, Helena Ciepła i inni, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, wyd. 8, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 938).

 

Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenie biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Panu, jako użyczającemu, będzie przysługiwało nadto prawo wydania rzeczy. Zgodnie z art. 222 § 1 K.c.: „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. Upływ czasu umowy użyczenia nie stanowi skutecznego względem Pana, jako użyczającego, uprawnienia do władania rzeczą.

 

Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, w formie aktu notarialnego, także przez czynności konkludentne).

 

Obecnie daniną publiczną objęty jest tylko i wyłącznie wykorzystujący cudzy majątek, a więc biorący w użyczenie. W przedmiotowej sytuacji z uwagi na fakt, że przedmiotem użyczenia jest nieruchomość, przychód biorącego w użyczenie będzie rozpoznawany według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu.

 

Umowy użyczenia nie zgłasza Pan do urzędu skarbowego, albowiem to nie Pan jest płatnikiem. Jeżeli przysługuje Panu własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, spółdzielnia nie musi zostać powiadomiona o użyczeniu nieruchomości. Nie ma również obowiązku zameldowania biorącego w użyczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »