Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użyczenie dzieciom mieszkania MDM

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.11.2016

Czy mieszkanie w moim lokalu przez dzieci w wieku powyżej osiemnastu lat, uczące się i nieosiągające dochodów może być potraktowane jako użyczenie lokalu? Czy gdy kupię mieszkanie w programie MDM, fakt mieszkania tam przez dzieci może być traktowany jako użyczenie i będę musiał zwrócić dopłatę MDM? Jak sytuację może zmienić podjęcie przez dziecko pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na rodziców obowiązek troszczenia się o rozwój dziecka i pokrywania jego potrzeb do czasu usamodzielnienia się. Jak stanowi kodeks – obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 K.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, środków higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych, kulturalnych, a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego, wyższego, jeśli dziecko spełnia kryteria odpowiedniego poziomu intelektualnego) dostarczania rozrywek i wypoczynku.

 

A zatem z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.02.1998 r., sygn. akt I CKN 499/97: „nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go”.

 

W tym przypadku nie ma zatem mowy o umowie użyczenia mieszkania dorosłemu, ale uczącemu się dziecku. Sięgnijmy tu do brzmienia art. 6882 Kodeksu cywilnego, który normuje stosunki między wynajmującym a najemcą. Według tego przepisu, bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Pan swój obowiązek alimentacyjny realizuje wobec swoich dzieci poprzez dostarczanie im mieszkania.

 

W przypadku mieszkań MDM kwestia ta jest uregulowana wprost w przepisach ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa MDM). Zgodnie z art. 14 ustawy MDM:

 

„W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego: (…)

2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 

Jak z tego wynika, mieszkanie to powinno przede wszystkim spełniać potrzeby beneficjentów. W praktyce wyglądałoby to tak – jeżeli w mieszkaniu mieszkaliby przede wszystkim Państwo, a dzieci dodatkowo – nie ma żadnych problemów. Jeżeli mieszkanie byłoby wykorzystywane wyłącznie przez dzieci – mówimy o użyczeniu. Oczywiście mowa o okresie do pięciu lat o momentu otrzymania własności mieszkania. Po tych pięciu latach mieszkanie może być dowolnie wykorzystywane. Niemniej jednak nawet powyższa uwaga nie dotyczy dzieci uczących się. Wynika to z nowelizacji programu MDM gdzie ograniczeń dotyczących wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDM-u wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

 

„1) małoletnich dzieci,

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.

 

Przywołany ust. 3 można interpretować i w ten sposób, że nawet mniejsza ilość dzieci (np. dwoje) spełniających kryteria ust. 3) objęte są obowiązkiem alimentacyjnym, a tym samym nie można mówić o użyczeniu im mieszkania przez rodziców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus IV =

»Podobne materiały

Czynsz za garaż – brak uwzględnienia opłat za wywóz śmieci

Kupiłem garaż na samochód od osoby, która była członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej działającej na naszym osiedlu. Notariusz sporządził akt notarialny i stałem się właścicielem boksu garażowego. Pół roku temu został spisany akt notarialny pomiędzy mną a zarządem spółdzielni, na podstawie któreg

 

Zniesienie współwłasności w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali

Moja żona i jej siostra dostały w spadku dom. Wraz z żoną zaadaptowaliśmy strych na mieszkanie z osobnym wejściem, teraz chcemy stworzyć dla tego mieszkania oddzielną księgę wieczystą i podzielić własność na dwie części, tj. dół domu byłby własnością szwagierki, a góra mojej żony. Reszta,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »