Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzupełnienie świadectwa pracy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 24.07.2013

Zmieniłem pracę. Na świadectwie pracy, które otrzymałem, nie ma informacji na temat tego, kto konkretnie wypowiedział umowę (zrobiłem to ja za 14-dniowym wypowiedzeniem). Poza tym w trakcie trwania umowy o pracę ukończyłem studia podyplomowe uprawniające mnie do pracy na wyższym stanowisku i później przez 4 lata faktycznie zajmowałem to stanowisko (jednak bez żadnego aneksu do umowy). Pracodawca jednak nie umieścił tej informacji na świadectwie. Dowiedziałem się, że w ciągu siedmiu dni mam prawo złożyć wniosek o uzupełnienie świadectwa pracy i zrobiłem to, lecz otrzymałem odpowiedź odmowną. Jakie kroki mogę podjąć w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W § 3 tego przepisu postanowiono, że w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Szczegółowe zasady wydawania świadectw pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zgodnie z §1 pkt. 1 rozporządzenia w świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 K.p., zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 

1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

1a) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

3) wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy;

4) należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych;

5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

6) wykorzystanego urlopu wychowawczego;

7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

8) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 K.p.;

9) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p.;

10) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

11) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

12) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

13) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika. 

 

Jak wynika z powyższego, obowiązkiem pracodawcy jest wpisanie do świadectwa pracy podstawy prawnej wypowiedzenia i to pracodawca zapewne uczynił. Z prawidłowo wpisanej podstawy prawnej nie musi wynikać, że to pracownik rozwiązał umowę za wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 30 ust. 1 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 

 

Jeśli pracodawca wpisał do świadectwa pracy w miejsce podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy art. 30 § 1 pkt. 2 K.p., to wskazał jedynie bardzo ogólną podstawę. Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem, to prawidłową podstawą będzie art. 32 §1 K.p., chociaż także z tego przepisu nie wynika, kto dokonuje wypowiedzenia.

 

Świadectwo pracy powinno wskazywać tryb rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Nie powinno natomiast zawierać wzmianki dotyczącej przyczyn zwolnienia z pracy, a w szczególności przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (wyrok SN z 3 października 1969 r., II PR 313/69, LexPolonica nr 317731, OSNCP 1970, nr 9, poz. 147).

 

W mojej ocenie w pojęciu trybu rozwiązania umowy o pracę mieści się wskazanie, kto zainicjował zwolnienie, a podstawa prawna powinna być podstawą szczególną, a nie wynikającą z przepisu ogólnego o rozwiązywaniu umów o pracę. Takie wskazanie zawiera też wzór świadectwa pracy załączony do wspomnianego już przeze mnie rozporządzenia. W wyjaśnieniach do wzoru czytamy : „W ust. 3 lit. a pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 K.p., a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie, w lit. b pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 48 § 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy”.

 

Jak wspomniałam wcześniej, w świadectwie powinny się także znaleźć pewne informacje na żądanie pracownika. Jedną z nich jest informacja dotycząca uzyskanych kwalifikacji. Pracodawca nie może jej wpisać do świadectwa pracy bez żądania pracownika, ale też nie może mu odmówić, jeśli pracownik wyrazi takie żądanie. W tym miejscu zachowanie Pańskiego pracodawcy również stanowi naruszenie prawa.

 

Biorąc pod uwagę powyżej omówione uchybienia pracodawcy, należy wyjaśnić, że przysługuje Panu odpowiednia procedura w celu sprostowania i uzupełnienia świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97 §21 K.p. pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. 

 

Skoro skorzystał Pan z tego uprawnienia i pracodawca odmówił sprostowania i uzupełnienia świadectwa pracy, należy wystąpić do sądu rejonowego – sądu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy z pozwem o uzupełnienie i sprostowanie tego świadectwa. Postępowanie to dla pracownika zwolnione jest od kosztów sądowych. Trzeba jednak pamiętać, że termin do złożenia pozwu w sądzie wskazany we wspomnianym wyżej przepisie jest terminem zawitym. Jego przekroczenie powinno w zasadzie wiązać się z odrzuceniem pozwu. Termin liczony jest bądź od otrzymania pisemnej odmowy sprostowania, bądź od ostatecznego terminu, w którym taka odpowiedź powinna nastąpić (pracodawca na odpowiedź ma 7 dni).

 

W pozwie należy wskazać pracodawcę (pozwany), pracownika (powód) oraz ogólnie przedstawić swoje żądanie, tj. wskazać, jakiej zmiany domaga się pracownik w stosunku do otrzymanego świadectwa pracy. Należy też wskazać, że został zrealizowany wymagany przez prawo tryb postępowania, tj. że pracownik domagał się w prawidłowym terminie uzupełnienia lub sprostowania, ale pracodawca żądaniu temu nie uczynił zadość. Jako dowód należy dołączyć wypowiedzenie, aktualne świadectwo pracy, pismo do pracodawcy i jego odpowiedź. Ponieważ będzie się Pan domagał wpisania faktycznych stanowisk pracy oraz uzyskanych kwalifikacji, należy do pozwu dołączyć także dokumenty poświadczające uzyskanie tych kwalifikacji oraz ewentualnych świadków, którzy potwierdzą wykonywanie pracy na wyższym stanowisku.

 

Nie musi Pan powoływać się na konkretne przepisy, ale oczywiście (aby pracodawca zorientował się w swoim błędzie) można takich wyjaśnień dokonać. W kwestii wskazania trybu wypowiedzenia stosunku pracy należy wskazać informacje, wskazówki zawarte we wzorze świadectwa pracy dołączonym do cytowanego wyżej rozporządzenia. W podobny sposób można się odwołać do rozporządzenia w kwestii kwalifikacji uzyskanych w czasie zatrudnienia.

 

We wskazówkach czytamy: „W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

 

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia;

b) o uzyskanych kwalifikacjach;

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą”.

 

Pozew należy wnieść do sądu wraz z załącznikami oraz odpisem pozwu i załączników dla pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + sześć =

»Podobne materiały

Sprostowanie świadectwa pracy

W 2008 r. doszło do rozwiązania umowy o pracę na prośbę pracownika. Wspomniany pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do 12 września (piątek). Pismo rozwiązujące umowę dostał dopiero 15 września (poniedziałek). Zgodnie z ww. dokumentem i datą na świadectwie pracy człowiek ten pracował

 

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązani

 

Problem z otrzymaniem świadectwa pracy

Byłem pracownikiem i jednocześnie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Po ustaniu zatrudnienia otrzymałem zaświadczenie o okresie zatrudnienia w spółdzielni. Nowy pracodawca nie uwzględnia okresu ww. zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do wypłaty dodatku stażowego i ewentualnej nagro

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »