.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.07.2013

Mieszkam na stałe za granicą w Norwegii. Chciałabym złożyć wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego (z 2001 r.) w Polsce, ale nie znam adresu zamieszkania mojego byłego męża. Czy jest konieczne jego wskazanie? Jak powinna w ogóle wyglądać cała procedura uznania zagranicznego rozwodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do poruszonego przez Panią problemu dotyczącego uznania zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce, uprzejmie wyjaśniam, że brak adresu byłego małżonka nie powinien być przeszkodą w jego uzyskaniu.

 

Wyrok rozwodowy wydany przez sąd w Norwegii przed 1 maja 2004 r., który dotyczy obywatela polskiego, nie jest automatycznie ważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla jego skuteczności w Polsce konieczne jest przeprowadzenie postępowania o uznanie wyroku przed tym sądem okręgowym w Polsce, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. Dla Pani wiadomości podam, że po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) w 2009 r. obecnie orzeczenia sądów podlegają w Polsce uznaniu z mocy samego prawa, chyba że wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 1146 K.p.c.

 

W obecnym stanie prawnym w zasadzie zbędne jest prowadzenie postępowania delibacyjnego, tj. postępowania, którego celem jest uznanie w Polsce zagranicznego orzeczenia sądowego.

 

Jednak każda osoba, która ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że określone orzeczenie sądu państwa obcego podlega lub nie podlega uznaniu w Polsce (art. 1148 § 1 K.p.c.). W takim przypadku konieczne będzie poświadczenie tłumaczenia lub sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego wyroku rozwodowego przez tłumacza przysięgłego, zgodnie bowiem z art. 1147 § 1 pkt 3 K.p.c. osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w § 2.

 

Jeżeli zamieszkuje Pani obecnie na stałe w Norwegii, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. (0-048 22) 620-3652 lub 620-3733.

 

Ponadto skoro mieszka Pani obecnie w Norwegii, powinna Pani wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń, na którego adres będzie przychodzić korespondencja z sądu. Pełnomocnikiem do doręczeń może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych mieszkająca na stałe w Polsce. Jeśli nie będzie Pani mogła osobiście uczestniczyć w postępowaniu przed sądem (w trakcie postępowania będzie przeprowadzona rozprawa), powinna Pani wyznaczyć pełnomocnika w sprawie, który będzie Panią reprezentował przed sądem. Pełnomocnikiem do prowadzenia sprawy może być adwokat, a ponadto rodzice, małżonek, ktoś z rodzeństwa lub pełnoletnich dzieci, którzy zamieszkują w Polsce (jednakże wyznaczenie pełnomocnika w sprawie nie jest warunkiem nieodzownym do rozpatrzenia sprawy przez sąd).

 

Ta sama osoba może być jednocześnie pełnomocnikiem w sprawie i pełnomocnikiem do doręczeń. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być przez Panią własnoręcznie podpisane. Z reguły sądy wymagają, by własnoręczność podpisu była potwierdzona przez notariusza bądź polskiego konsula. W tym celu należy stawić się osobiście w Wydziale Konsularnym (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00 oprócz środy) z napisanym pełnomocnictwem i paszportem oraz w obecności konsula złożyć podpis pod pełnomocnictwem.

 

Były małżonek osoby wnioskującej jest uczestnikiem postępowania. We wniosku należy wskazać jego aktualny (lub ostatnio znany) adres zamieszkania. W przypadku braku adresu należy przedstawić sądowi zaświadczenie władz norweskich, że adres jest nieznany, i złożyć wniosek o ustanowienie kuratora. W przypadkach, gdy miejsce zamieszkania małżonka rozwiedzionego nie jest możliwe do ustalenia, w wyniku czego nie można mu dostarczyć wniosku i zawiadomienia o terminie rozprawy, sąd może nakazać ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w celu reprezentowania jej interesów.

 

Małżonek osoby wnioskującej nie musi ustanawiać pełnomocnika. Dla przyspieszenia sprawy może ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce, przy czym może to być ta sama osoba, która jest pełnomocnikiem do doręczeń osoby wnioskującej.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają orzeczenie rozwodowe. Będzie to odpis wyroku rozwodowego wydanego za granicą wraz z klauzulą stwierdzającą prawomocność tego wyroku potwierdzony przez polski konsulat za granicą wraz z 3 kopiami tego dokumentu.

 

Wniosek składa się osobiście na dziennik podawczy sądu albo wysyła listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Od pozwu pobierana jest opłata 300 zł. Jeśli wnioskodawca nie posiada dochodów pozwalających na pokrycie kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

 

Prawomocne postanowienie o uznaniu zagranicznego wyroku sądu rozwodowego jest podstawą do dokonania zmian w księgach stanu cywilnego.

 

Jak wynika z powyższego, w przedstawionym przez Panią przypadku najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że sąd ustanowi kuratora dla nieobecnego byłego męża. Całe postępowanie nie trwa niestety krótko, przeważnie ok. 6 miesięcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »