.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie wyroku zagranicznego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 18.01.2013

We Francji orzeczono rozwód. Sąd nakazał mi zmianę nazwiska na panieńskie. Teraz wracam do Polski i będę starała się o uznanie wyroku zagranicznego, ale bardzo zależy mi na tym, by nie musieć zmieniać nazwiska. Czy mogę o to wnioskować, czy to w ogóle możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dniem 1 maja 2004 r., czyli z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zniesiono obowiązek uznawania przez sądy polskie francuskich wyroków rozwodowych, orzeczonych po tej dacie.

 

Istnieje jednak konieczność zarejestrowania takiego wyroku w polskich księgach stanu cywilnego, mimo że uznanie wyroku zagranicznego nie jest konieczne.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej „orzeczenia sądów państw członkowskich UE są uznawane bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, wystarczy je opatrzyć zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 39. tego rozporządzenia (załącznik 1) oraz apostille”.

 

Dokumenty takie należy przetłumaczyć na język polski, korzystając z usług tłumacza przysięgłego.

 

Tak przygotowane dokumenty przedstawia się w Polsce przed właściwym organem prowadzącym sprawę (sąd lub kierownik USC lub inny urząd).

 

Jeżeli małżonkowie tego nie zrobią będą traktowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tak, jakby nadal pozostawali w związku małżeńskim.

 

W celu rejestracji takiego wyroku należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym znajduje się polski akt małżeństwa.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

  1. oryginał wyroku rozwodowego;
  2. oryginał zaświadczenia wydanego na podstawie art. 39 wyżej wymienionego rozporządzenia;
  3. oryginał tłumaczenia wyroku rozwodowego i zaświadczenia, o którym mowa w podpunkcie b), wykonanego przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub w polskiej placówce konsularnej;
  4. polski ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport ).

 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiści w urzędzie stanu cywilnego, w którym znajduje się polski akt małżeństwa, lub w polskiej placówce konsularnej, która przekaże wniosek do właściwego urzędu stanu cywilnego.

 

Tak wygląda sytuacja, kiedy nastąpił rozwód we Francji i małżonkowie chcą go zalegalizować w Polsce.

 

Natomiast w sytuacji, którą Pani opisuje, należy sięgnąć do przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 1145 „orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146”.

 

„Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)”.

 

Jeżeli zatem spełniona jest któraś z powyższych przesłanek, orzeczenie nie podlega uznaniu i w związku z tym nie będzie mogło być zarejestrowane np. w urzędzie stanu cywilnego.

 

Trudno mi powiedzieć, jak sąd ustosunkowałby się do ewentualnego Pani wniosku o nieuznanie wyroku zagranicznego w części dotyczącej nazwiska, ale może Pani taki wniosek złożyć lub czekać aż taki wniosek złoży były mąż i dopiero wówczas złożyć zażalenie od postanowienia sądu uznającego wyrok zagraniczny.

 

Ponadto przepis art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż „każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu”.

 

Interes prawny jest w świetle wymienionego art. źródłem uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem i stania się stroną (uczestnikiem) postępowania o ustalenie.

 

Na przykład według postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 1969 r., sygn. akt I CR 240/68, LexPolonica nr 316326, domagać się uznania zagranicznego wyroku rozwodowego oraz przeciwstawiać się temu uznaniu mogą tylko małżonkowie, którzy byli stronami procesu o rozwód.

 

Postępowanie będzie wszczęte tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba rozstrzygnięcia o uznaniu lub odmowie uznania zagranicznego wyroku, natomiast nie jest konieczne, jeżeli kwestia uznania nie wywołuje wątpliwości lub nie była sporna między stronami.

 

Do wniosku o pozytywne ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu, należy dołączyć:

 

  • urzędowy odpis orzeczenia;
  • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści.

 

Do wniosku o negatywne ustalenie, że orzeczenie nie podlega uznaniu, wystarczy urzędowy odpis orzeczenia wraz z jego uwierzytelnionym przekładem na język polski.

 

Wniosek rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w przypadku braku tej podstawy – Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Od wniosku o ustalenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »