Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie wierzytelności przez upadającą spółkę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.02.2015

Spółka ogłosiła upadłość likwidacyjną; wśród wierzytelność jest wierzytelność wobec pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej z tytułu niewypłaconych wkładów. W związku z upadłością pracodawcy kasa także powinna zostać postawiona w stan likwidacji, ale członkowie PKZP nie otrzymali zwrotu swoich wkładów. Czy upadająca spółka powinna uznać tę wierzytelność? Czy powinna ona zostać ujęta przez syndyka, jeśli tak, to do której grupy masy upadłościowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe mogą być tworzone we wszystkich zakładach pracy przez pracowników oraz emerytów i rencistów, bez względu na ich przynależność związkową. Oparte są na dobrowolnym członkostwie oraz funduszach pochodzących od członków oraz z innych źródeł.

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy:

 

§ 4. 1. Zakład pracy świadczy pomoc PKZP i SKOK w szczególności w zakresie:

1) zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,

2) transportu pieniędzy z banku,

3) prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,

4) dostarczania druków i formularzy,

5) dokonania na rzecz PKZP i SKOK potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

6) przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

7) odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP lub SKOK,

8) informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń.

2. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem pracy a PKZP lub SKOK.

 

Formalnie PKZP ma odrębny rachunek, niezależny od rachunku pracodawcy. Tam powinny być gromadzone pieniądze kasy. Pracodawca nie zarządza funduszami PKZP.

 

W razie upadłości pracodawcy – także kasa powinna być zlikwidowana. Jak wskazuje powyższe rozporządzenie:

 

§ 40. 1. Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie:

 

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

2) zmniejszenia się liczby członków poniżej 10.

2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji PKZP określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.

3. Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.

4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

 

Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. Skład komisji likwidacyjnej określa uchwała walnego zebrania o likwidacji PKZP.

 

Uchwałę o likwidacji PKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP.

 

Wkłady z PKZP są wkładami należącymi do tejże kasy, a zasadniczo do jej członków. W razie likwidacji PKZP wkłady wypłacane są formalnie przez komisję likwidacyjną a nie pracodawcę.

 

PKZP jest tworem niezależnym od pracodawcy.

 

PKZP nie odpowiada za zobowiązania pracodawcy ani pracodawca nie odpowiada za zobowiązania PKZP wobec swoich członków lub innych wierzycieli.

 

Podstawowym źródłem funduszy PKZP są wkłady członkowskie, potrącane przez zakład pracy. Wkłady członkowskie księgowane powinny być na imiennym rachunku wnoszącego je członka. Stanowią jego własność i podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z przynależności do PKZP. Pieniądze te nie stanowią własności pracodawcy, nie wchodzą w skład jego majątku.

 

Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania członkom PKZP ich wkładów w razie rezygnacji z członkostwa lub likwidacji PKZP.

 

Roszczenie pracownika – członka kasy o zwrot wkładu powinno być skierowane do samej PKZP a nie do pracodawcy. Dysponentem wkładów jest PKZP a nie pracodawca.

 

Sama PKZP nie staje się wierzycielem upadłego pracodawcy samodzielnie ani nie jest uprawniona do reprezentowania pracowników jako potencjalnych wierzycieli pracodawcy.

 

Jeżeli jednak pieniądze PKZP były gromadzone na rachunku upadłego pracodawcy i po ogłoszeniu upadłości nie zostały przekazane do PKZP (aczkolwiek nie powinno dojść do takiej sytuacji z uwagi na niezależny rachunek) – wtedy komisja likwidacyjna PKZP ma prawo zgłoszenia wierzytelności z tego tytułu do syndyka.

 

Według ustawy prawo upadłościowe i naprawcze mamy następujące kategorie wierzytelności w przypadku upadłości z likwidacją:

 

Kategoria I:

 1. koszty postępowania upadłościowego
 2. przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 3. należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości,
 4. należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,
 5. należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz,
 6. należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą

Kategoria II:

 1. przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy,
 2. należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
 3. należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 4. przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.

Kategoria III:

 1. podatki i inne daniny publiczne oraz
 2. pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;

Kategoria IV:

 1. inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej,
 2. wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości,
 3. z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;

Kategoria V:

 1. odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także
 2. sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

 

Należność od upadłego na rzecz PKZP nie jest należnością pracownika ze stosunku pracy, ani inną należnością wskazaną w kategoriach I-III.

 

Według mnie wierzytelność PKZP będzie ujęta w kategorii IV – jako inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 + trzy =

»Podobne materiały

Uznanie długu

Spółka X jest mi winna pieniądze. Ma ona kłopoty finansowe, ale słownie zostałem zapewniony, że zostanę spłacony. Problem w tym, że nie mam żadnej umowy. Jak rozwiązać tę sytuację? Podpisać umowę z datą wsteczną czy wystarczy oświadczenie, w którym zostaną uznane długi?

 

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą od wielu lat. W tej chwili znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu zastoju w mojej branży. Wpadłem niestety w pętlę kredytową. Banki wypowiedziały mi umowy kredytowe i grozi mi wypowiedzenie pozostałych umów. Nie jestem w stanie w tej chwili regul

 

Ogłoszenie upadłości przez wierzyciela

Firma nie wypłaciła nam pieniędzy za wykonane dwa lata temu roboty budowlane, co jest potwierdzone fakturami i protokołami odbioru wykonanych prac. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że jako wierzyciel mogę zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, która jest mi winna duże pieniądze. Proszę o sz

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez bezrobotne małżeństwo

Z żoną 10 lat temu mieliśmy spółkę cywilną, podpisaliśmy wtedy papier, że jesteśmy dłużni 70 tys. zł. Jest to zasądzone po rozprawie, która odbyła się po około 15 miesięcy od daty podpisania dokumentu. Firmę zlikwidowaliśmy długo przed rozprawą i około miesiąc lub 2 po tym, jak podpisaliśmy ten doku

 

Darowizna przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Moje pytanie dotyczy darowizny przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Tydzień temu ogłoszono moją upadłość, nie posiadam znacznego majątku, jednakże przypomniała mi się sprawa darowizny od rodziców połowy działki zabudowanej domem. Rodzice w 2012 r. przepisali mi i bratu tę nieruchomość po

 

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sprawa dotyczy ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W 2010 r. rozwiodłem się, zostawiłem żonie mieszkanie i cały dobytek. Na mieszkaniu ciążył kredyt hipoteczny. Wyprowadziłem się do innego miasta, zmieniłem pracę. Sąd zasądził mi alimenty na dziecko. Przez parę lat nie miałem żadnego kontaktu z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »