Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzasadnienie zmiany dla USC

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.05.2015

Jestem rok po ślubie. Chciałabym zmienić nazwisko rodowe na nazwisko męża. Wcześniej tego nie zrobiłam, bo musiałam zrealizować kontrakt (jesteśmy marynarzami), a nie zdążyłabym wyrobić nowych dokumentów. Chciałabym, byśmy mieli to samo nazwisko. Jakich argumentów użyć w uzasadnieniu prośby o zmianę dla USC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – zwanej dalej ustawą.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż wolą Pani jest zmiana nazwiska na nazwisko małżonka. W pierwszej kolejności wskazać należy, że zamiana nazwiska jest możliwa w drodze postępowania administracyjnego na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1)  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2)  na imię lub nazwisko używane;

3)  na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4)  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Jak podnosi się w literaturze, „istnienie normy prawnej uprawniającej do żądania zmiany imienia lub nazwiska z uwagi na wystąpienie ogólnie wskazanych przez ustawodawcę »szczególnych powodów« jest wystarczającym w tym obszarze, a tym samym przykładowe ich wyliczanie i nazywanie nie tylko prowadzi do rozmaitego typu problemów interpretacyjnych, co jest po prostu zbędne. »Ważny powód« zmiany imienia lub nazwiska powinien być indywidualnie oceniany w każdej jednostkowej sprawie i pożądanym byłoby zrównoważenie pierwiastków subiektywnego i obiektywnego w aspekcie oceny »ważnych powodów« uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska. Znaczy to, że wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny” [W. M. Hrynicki, , Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji)].

 

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

W mojej ocenie z uwagi na poruszone przez Panią okoliczności mające przemawiać za zasadnością zmiany nazwiska, wskazać należy na pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 czerwca 1983 r., sygn. akt SA/Gd 302/83, w którego tezie wskazano, iż „zamiar powrotu przez skarżącego do nazwiska rodowego jego naturalnego ojca (wnioskodawca obecnie używane nazwisko uzyskał w związku z przysposobieniem go przez męża jego matki, po śmierci naturalnego ojca, gdy liczył dziesięć lat), w sytuacji gdy skarżący jest jego jedynym żyjącym potomkiem, uznać należy za ważny wzgląd do zmiany nazwisk w znaczeniu przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (…)”.

 

Analogicznie winna być zatem potraktowana Pani sytuacja. Wskazane przez Panią przyczyny, w mojej ocenie, obiektywnie wskazują na występowanie w sprawie ważnych powodów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 1983 r., sygn. akt SA/Ka 100/83, niepubl. opowiadając się za stabilizacją imion i nazwisk, przyjął, że „imię i nazwisko są własnością osoby, służą do jej indywidualizowania w rodzinie i społeczeństwie, są przeto elementem porządku publicznego, który należy chronić przed destabilizacją. Decyzja o zmianie imienia i nazwiska jest zatem dopuszczalna tylko wtedy, gdy zachodzą rzeczywiście ważne powody”.

 

W mojej ocenie do uzasadnienia należałoby dołączyć dokumenty, które nie tylko potwierdzą datę zawarcia małżeństwa (odpis zupełny aktu małżeństwa i aktu urodzenia), ale także dokumenty, które potwierdzą realizację kontraktów związanych z Pani zawodem. Ważny powód, w postaci braku obiektywnej możliwości zmiany nazwiska, winien być udowodniony. Do wniosku należałoby zatem dołączyć także kopię kontraktu lub innego dokumentu, z którego wynikałoby, że w okresie krótszym aniżeli czas oczekiwania na nowe dokumenty zmuszona była Pani wypłynąć w morze, realizując tym samym uprzednio zawarty kontrakt. Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miał okres między zawarciem małżeństwa a wypłynięciem w morze. Powyższy okres im będzie krótszy, tym większe szanse na wyrażenie zgody na zmianę nazwiska. Mimo że powyższe będzie wynikało z załączonych do wniosku dokumentów, proszę dokładnie wyartykułować okres w uzasadnieniu. Zasadne jest nadto podnoszenie, iż w trakcie realizacji kontraktów wykonywanych wspólnie z małżonkiem pozostali członkowie załogi, z uwagi na łączący Państwa związek małżeński, zwracają się do Pani, używając nazwiska małżonka, co z kolei wskazuje na istnienie przesłanki bezpośrednio ujętej w przepisach prawa, a to „(…) nazwisko używane”.

 

Reasumując, uzasadnienie wniosku, winno wskazywać na dwie okoliczności. Pierwsza, to okres pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego a pierwszym dniem realizowania kontraktu. Po drugie, konieczne jest wskazanie, że nazwisko małżonka jest obecnie w odniesieniu do Pani używane, m.in. przez członków załogi. Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku odpisu zupełnego aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz kopie potwierdzające realizację kontraktu, który to wyjazd uniemożliwił Pani wyrobienie wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - pięć =

»Podobne materiały

Zmiana nazwiska dwuczłonowego na jednoczłonowe

Pół roku temu wyszłam za mąż, wybrałam nazwisko dwuczłonowe. Obecnie mam jednak z tym sporo problemów, bo moje panieńskie nazwisko ma trudną pisownię i brzmi obco. W połączeniu z nazwiskiem męża daje jednak dość komiczny efekt, o czym wcześniej nie pomyślałam. Czy są to argumenty za zmianą nazwiska

 

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia

Rodzice chcą przekazać mi nieruchomość w akcie darowizny, ale jest jeden problem. W moim akcie urodzenia zostało błędnie wpisane imię ojca: zamiast poprawnego – Janusz jest Jan. Te błędne dane następnie zostały wpisane do innych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itd.). Czy mogę złożyć w

 

Jak pozbyć się drugiego członu nazwiska?

Od dwóch lat nie mieszkam z mężem. Po ślubie przyjęłam jego nazwisko jako drugie (czyli mam nazwisko dwuczłonowe). Bardzo zależy mi na powrocie do panieńskiego nazwiska, czy jest możliwe pozbycie się drugiego członu nazwiska, skoro żyjemy w nieformalnej separacji? Czy istniałaby na to szansa jeszcze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »