Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzasadnienie decyzji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.12.2009

Elementy, które decyzja winna zawierać ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzasadnienia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy, nie tylko w drobnych sprawach, sporządzają odwołania od decyzji organów podatkowych we własnym zakresie. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które decyzja winna zawierać. Bowiem w praktyce zdarza się nader często, że rozstrzygnięcia w formie decyzji nie zawierają prawem wymaganych elementów. Stanowi to podstawę do ich uchylenia przez organ wyższej instancji. Sporządzając odwołanie we własnym zakresie, dobrze jest zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na kwestie formalne i formalnoprawne.

 

Co do zasady, organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, a decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

 

Ordynacja podatkowa w sposób jasny i precyzyjny w rozdziale 13. działu IV określa, co powinna zawierać decyzja.

 

Decyzja musi zawierać:

 

 1. oznaczenie organu podatkowego;
 2. datę jej wydania;
 3. oznaczenie strony;
 4. powołanie podstawy prawnej;
 5. rozstrzygnięcie;
 6. uzasadnienie faktyczne i prawne;
 7. pouczenie o trybie odwoławczym – jeżeli od decyzji służy odwołanie;
 8. podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

 

Co więcej:

 

 • decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi,
 • decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.

 

Ważnym elementem decyzji, wielokrotnie przez organy pomijanym, jest prawidłowe uzasadnienie decyzji. Ordynacja wskazuje, iż uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

 

Od uzasadnienia decyzji organ może odstąpić tylko, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony – nie dotyczy to jednak decyzji wydanej na skutek odwołania bądź decyzji, na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.

 

Sądowa kontrola legalności decyzji spowodowała powstanie szczelnej i kompletnej linii orzeczniczej, która stanowi podporę dla podatników, gdy Ci decydują się na walkę z fiskusem. Nie jest bowiem tak, że organ ma zawsze rację. Poniżej przedstawiam kilka rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które wskazują, że kwestie formalne są równie ważne co i merytoryczne.

 

W wyroku z dnia 14 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 338/08) wskazuje, że: „Brak podania w uzasadnieniu decyzji motywów rozstrzygnięcia z jednej strony uniemożliwia Sądowi dokonanie oceny legalności decyzji, a z drugiej strony może być powodem zaskarżenia do Sądu decyzji nie zawierających prawidłowego uzasadnienia wobec niemożności poznania motywów takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie uzasadnienia dla stanowiska organu, skoro tenże uzasadnienia takiego nie przedstawił.”

 

Analogiczne stanowisko prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 maja 2008 r. (sygn. VI SA/Wa 264/08), w którym przeczytać możemy, iż „tylko decyzja zawierająca uzasadnienie skomponowane według zasad określonych w art. 210 § 1 O.p. [Ordynacji podatkowej] będzie realizowała zasadę zaufania do organów podatkowych, którego istotą jest, by każdy uczestnik postępowania był przekonany, że bierze udział w procesie prowadzonym rzetelnie, a organy prowadzące ten proces są wolne od jakichkolwiek wpływów.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2008 r. (sygn. III SA/Wa 2154/07) rozwija linię orzeczniczą, stawiając większe wymagania organom podatkowym, Sąd zauważa, że: „Decyzja powinna wskazywać ustalony przez organ podatkowy stan faktyczny, określać przesłanki zastosowania tej a nie innej kwalifikacji prawnej i ustalać, jakie okoliczności stanu faktycznego odpowiadają którym z fragmentów normy prawnej zastosowanej w sprawie. To wszystko kryje w sobie formuła art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Bez zachowania tego elementu decyzji, strona nie ma możliwości obrony swoich słusznych interesów oraz prowadzenia polemiki z organem – zarówno w odwołaniu, jak też w skardze do Sądu”. Ponadto, zdaniem Sądu: „Uzasadnienie stanowi jeden z warunków sine qua non skutecznej kontroli decyzji administracyjnych przez Sąd Administracyjny. Prawidłowe uzasadnienie decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale i wychowawcze, bowiem pogłębia zaufanie uczestników postępowania do organów administracyjnych. Uzasadnienie decyzji powinien też cechować logiczny związek z rozstrzygnięciem oraz kompletność użytych motywów, które do tego rozstrzygnięcia posłużyły. Ma to szczególne znaczenie przy ocenie prawidłowości decyzji »wymiarowej«. Przytoczenie przepisów prawa to również wskazanie ich treści i relacji do stanu faktycznego sprawy.”

 

Uzasadnienie prawne nie może ograniczać się do wskazania przepisów, na podstawie których organ podjął decyzję. Przytoczenie przepisów prawa to również wskazanie ich treści i relacji do stanu faktycznego sprawy, co słusznie podkreślił w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. I SA/Kr 1602/08).

 

Warto pamiętać również o innych elementach, które winna zawierać decyzja. Zdarza się bowiem, że doręczone zostają podatnikom decyzje niepodpisane. Trudno wtedy uznać je w ogóle za decyzje.

 

W wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. III SA/Gd 373/08) wskazuje, iż: „Decyzja nie będzie istniała, dopóki nie zostanie podpisana przez osobę uprawnioną, którą może być osoba piastująca funkcję organu, jak również osoba zatrudniona w urzędzie będącym aparatem pomocniczym takiego organu i posiadająca pisemne upoważnienie do podpisywania decyzji wystawionej przez organ administracji, a właściwie przez osobę pełniącą funkcję tego organu.”

 

Reasumując, sporządzając odwołanie warto poruszyć nie tylko kwestie merytoryczne, które zdaniem podatnika przemawiają na jego korzyść; lecz także kwestie formalnoprawne, gdyż również one mogą stanowić podstawę do uchylenia niekorzystnej decyzji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.12.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus IV =

 

»Podobne materiały

Jak liczyć upływ terminów na gruncie Ordynacji podatkowej?

Autor wskazuje zasady obliczania upływu terminów na gruncie Ordynacji podatkowej.

 

Płatnicy podatków

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.

 

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Podatnicy często sporządzają odwołania od decyzji organów podatkowych we własnym zakresie. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które odwołanie winno zawierać.

 

Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym

Artykuł przybliża uprawnienia podatnika i obowiązki organu dotyczące ciężaru dowodowego nałożonego przez ustawodawcę na strony postępowania.

 

Problemy z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itd.

Artykuł dotyczy problemów podatkowo-księgowych, jakie przedsiębiorcy mają z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itp.

 

Sprzedaż udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony

Artykuł prezentuje w świetle orzecznictwa problemy, jakie mają podatnicy, gdy podmiot nieistniejący lub nieuprawniony wystawia faktury.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »