.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzasadnienie zmiany nazwiska

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 30.05.2017

Chciałbym zmienić nazwisko w Polsce. Mam też obywatelstwo Norweskie. W Polsce noszę nazwisko B, w Norwegii – A. W Norwegii nazwisko B używane jest jako drugie imię. Obecnie zmienia się tam prawo o nazwiskach i będę miał je pisane z łącznikiem (A-B). Jakie napisać uzasadnienie zmiany nazwiska w Polsce, żeby brzmiało B-A? Dodam, że takiego nazwiska używa nasza rodzina od lat i jest ono znane i docenianie lokalnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzasadnienie zmiany nazwiska

Fot. Fotolia

Na mocy artykułu 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska „zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4)na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Zmiany można dokonać jedynie z ważnych powodów. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę, wymieniony powyżej jest otwarty i ma charakter przykładowy.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2015 r. wskazał, że „ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej jednostkowej sprawie, nadto wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny” oraz że pojęcie „ważnych powodów” należy do tzw. pojęć niedookreślonych, a wyrażenie zgody właściwego organu następuje w ramach uznania administracyjnego, co z kolei ogranicza zakres kontroli sądu administracyjnego” (sygn. akt II OSK 1433/13).

 

Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem. Jeśli przebywając w Polsce, używa Pan nazwiska AB, również trzeba o tym wspomnieć. Zasadne byłoby też przywołanie faktu posługiwania się nazwiskiem BA w Norwegii.

 

Nie można pomijać, że art. 4 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy przewiduje możliwość zmiany danych osób używających nazwiska innego niż to, które zostało wpisane w akcie urodzenia, ani okoliczności, że skarżący przez wiele lat stale używa innego imienia i nazwiska zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany. Zgodnie z treścią artykułu 11 ustawy o zmianie imienia i nazwiska „wniosek winien zawierać:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

 

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c) numer PESEL, jeżeli został nadany;

 

2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4) adres do korespondencji wnioskodawcy;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »