Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utworzenie spółdzielni pracy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.12.2013

Spółdzielnia pracy stanowi szczególny rodzaj spółdzielni, celem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Działalność takiej spółdzielni prowadzona jest w oparciu o osobistą pracę jej członków.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładanie spółdzielni pracy

 

Pierwszym krokiem prowadzącym do utworzenia spółdzielni pracy jest uchwalenie statutu spółdzielni przez członków–założycieli, a następnie złożenie pod nim podpisów. Aby uchwalenie statutu było skuteczne, musi tego dokonać co najmniej 10 osób (w przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych wystarczy 5 osób). Następnie należy dokonać wyboru organów spółdzielni. W zależności od treści statutu może tego dokonać walne zgromadzenie spółdzielni lub komisja organizacyjna w składzie co najmniej trzech osób1.

 

Po uchwaleniu statutu i wyborze organów spółdzielni (zarządu, rady nadzorczej), spółdzielnię należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu do KRS spółdzielnia pracy uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność. Za ewentualne czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby ich dokonujące odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Natomiast po zarejestrowaniu spółdzielnia odpowiada za zobowiązania wynikające z dokonanych czynności, tak jak za zaciągnięte przez siebie (jednakże osoby działające w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego).

 

Prawa i obowiązki członków spółdzielni pracy

 

Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Co do zasady spółdzielnia nie może odmówić członkowi nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku, przy czym członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni.

 

Wynagrodzenie członka spółdzielni pracy

 

Za pracę w spółdzielni członek spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. Wynagrodzenie bieżące członka i jego udział w nadwyżce bilansowej korzystają z ochrony prawa pracy.

 

Likwidacja spółdzielni pracy

 

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

 

  1. z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;
  2. wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;
  3. wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

 

Ogłoszenie upadłości spółdzielni pracy

 

W przypadku niewypłacalności spółdzielni zarząd powinien zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Aby można było to zrobić, muszą być jednak spełnione pewne warunki. Mianowicie, jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie i zamieścić w porządku obrad sprawę dalszego istnienia spółdzielni.

 

Zgłoszenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielni pracy powinno nastąpić w wyniku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości. Jednakże pomimo niewypłacalności spółdzielni walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście z tego stanu.

 

 

 

 

___________________________________

1 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.12.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 7 =

 

»Podobne materiały

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółdzielniami, których działalność zbliżona jest do działalności banków. SKOK-i nie są jednak bankami, choć od pewnego czasu znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Podział spółdzielni

Duże spółdzielnie mieszkaniowe często są tworami nieefektywnymi w zarządzaniu, kreującymi wysokie koszty eksploatacyjne. Rozwiązaniem dla członków takich spółdzielni może być dokonanie ich podziału, co pozwoli na wybór nowego zarządu i sprawniejsze administrowanie majątkiem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »