.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utworzenie kościoła lub związku wyznaniowego – wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 23.09.2010

Jestem zainteresowany założeniem Kościoła. Najnowsze Pismo Święte – w pracach nad którym uczestniczyłem – jest już opublikowane w księgarni internetowej, posiada też stronę internetową. W jaki sposób przebiega rejestracja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst pierwotny: Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 155; j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, dalej „ustawa o gwarancjach...”) stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.

 

W ustępie 2 wymienionego artykułu określono, że wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

 

Należy stwierdzić, że na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

 

 1. tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej „kościołami i innymi związkami wyznaniowymi”, zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe;
 2. zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne;
  2a. należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych;
 3. głosić swoją religię lub przekonania;
 4. wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii;
 5. zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań;
 6. utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach organizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym;
 7. korzystać ze źródeł informacji na temat religii;
 8. wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystać z nich;
 9. wytwarzać, nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł religijnych;
 10. wybrać stan duchowny lub zakonny;
 11. zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii;
 12. otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach religii.

 

Ten artykuł stanowi więc generalną podstawę, w oparciu o którą będzie Pan mógł wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie wspomnianego przez Pana związku wyznaniowego. Powstanie kościoła w zgodzie z polskimi przepisami nastąpi natomiast w momencie wpisania go do rejestru kościołów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

W oparciu o art. 30 ustawy o gwarancjach… prawo wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego przez „ministra właściwego do spraw wyznań religijnych (obecnie: ministra spraw wewnętrznych i administracji)”, jest realizowane przez złożenie temu ministrowi deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego i wniosku o wpis do rejestru.

 

Zauważyć trzeba, że w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o gwarancjach… prawo wniesienia wniosku, o którym mowa w art. 30, przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „wnioskodawcami”.

 

W oparciu o ten artykuł wnioskodawcy powinni złożyć listę zawierającą ich notarialnie poświadczone podpisy potwierdzające treść wniosku o wpis do rejestru i deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL każdego z wnioskodawców.

 

Jeżeli zbierze już Pan 100-osobową grupę „wnioskodawców”, to wtedy możecie wybrać spośród siebie co najmniej pięcioosobowy komitet założycielski reprezentujący powstający kościół w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru.

 

Wniosek o zarejestrowanie kościoła kierowany do wymienionego ministra powinien w oparciu o art. 32 przytaczanej ustawy zawierać:

 

 1. listę wnioskodawców (co najmniej 100 pełnoletnich obywateli polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych);
 2. informację o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania kościoła lub innego związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. strona internetowa, Najnowsze Pismo Święte i inne przejawy życia religijnego);
 3. informację o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych, obrzędach religijnych;
 4. statut tworzonego związku wyznaniowego;
 5. adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane osób wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych tj.:
  1. imiona i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości,
  5. nr PESEL.

 

W przypadku wybrania komitetu założycielskiego (tj. co najmniej 5 przedstawicieli reprezentujących wspólnotę), wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać także podpisany przez wnioskodawców protokół z wyboru tego komitetu określający datę i miejsce wyborów oraz następujące dane osób wchodzących w jego skład:

 

 1. imiona i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. adres zamieszkania;
 4. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 5. nr PESEL.

 

Statut Kościoła, który będzie Pan współtworzyć, powinien określać w szczególności:

 

 1. nazwę kościoła lub innego związku wyznaniowego różną od nazw innych organizacji;
 2. teren działania i siedzibę władz;
 3. cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji;
 4. organy, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres kompetencji oraz tryb podejmowania decyzji;
 5. źródła finansowania;
 6. tryb dokonywania zmian statutu;
 7. sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
 8. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 9. sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje osób duchownych, o ile Kościół, który będzie Pan współtworzył, przewiduje tworzenie takich stanowisk;
 10. sposób rozwiązania kościoła lub innego związku wyznaniowego i przeznaczenie pozostałego majątku.

 

Jeżeli w ramach Kościoła przewiduje Pan tworzenie jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną (np. odrębnych gmin wyznaniowych itp.), statut powinien określać ich nazwy, teren działania, siedziby, zakres uprawnień, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek, ich organy, zakres kompetencji, tryb podejmowania decyzji, sposób powoływania i odwoływania tych organów, sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także przeznaczenie majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji osoby prawnej kościoła lub innego związku wyznaniowego.

 

Należy zauważyć, że w trakcie postępowania o wpisu do rejestru organ rejestrowy (tj. minister spraw wewnętrznych i administracji) może żądać od wnioskodawców wyjaśnień treści wniosku w zakresie określonym w art. 32 ustawy o gwarancjach..., a także zwracać się do odpowiednich organów państwowych o sprawdzanie prawdziwości zawartych we wniosku danych (np. weryfikacja danych osobowych wnioskodawców, weryfikacja źródeł finansowania itp.).

 

Jeżeli nie zachodzą okoliczności tego typu, że: wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób, albo inne braki lub uchybienia wniosku nie usunięte w terminie 2-miesięcznym od wezwania do ich usunięcia – organ rejestrowy (na podstawie art. 34 ustawy o gwarancjach...) wydaje, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia deklaracji, decyzję o wpisie do rejestru.

 

Z chwilą wpisu do rejestru kościół współtworzony przez Pana Kościół uzyska osobowość prawną oraz korzystał będzie ze wszystkich uprawnień oraz podlegał obowiązkom określonym w ustawach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »