.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utrzymywanie urządzeń melioracyjnych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 07.08.2013

Czy istnieje możliwość wykorzystania art. 64b Prawa wodnego do przymuszenia właścicieli nieruchomości do należytego utrzymania rowu melioracyjnego zlokalizowanego na tej nieruchomości, a znajdującego się w wykazie miejskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych melioracji wodnych szczegółowych, i jaka jest możliwość egzekucji tego obowiązku? Czy istnieje taka możliwość w przypadku, kiedy rów nie jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, a odprowadzane są do niego ścieki opadowe z odwodnienia terenów gminy miejskiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Zgodnie z treścią art. 77 Prawa wodnego:

 

„1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

 

2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania”.

 

Zatem jeżeli rów melioracyjny jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, to jego utrzymanie w należytym stanie jest obowiązkiem właściciela gruntu, na którym ten rów jest zlokalizowany. W przypadku, gdy ten właściciel nie wypełnia swoich obowiązków, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego wydaje decyzję, w której reguluje kwestie utrzymania urządzenia w należytym stanie.

 

Nierealizowanie tego obowiązku nałożonego decyzją może być egzekwowane w trybie przewidzianym ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a więc w skrajnym przypadku tzw. wykonaniem zastępczym. Organ egzekucyjny upoważnia wierzyciela do wykonania obowiązku za dłużnika (np. udrożnienia rowu), a opłatą za to wykonanie zastępcze obarcza się dłużnika.

 

Z kolei art. 64b Prawa wodnego stanowi, że: „w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności”.

 

Dyspozycja tego przepisu wskazuje na możliwości jego zastosowania w przedstawionym przez Pana przypadku. Musi tu jednak zachodzić takie nienależyte utrzymywanie urządzenia wodnego, które powoduje zmianę funkcji tego urządzenia lub szkodliwe jego oddziaływanie na grunty. Wtedy właściwy organ może wydać stosowną decyzję, która również może być przymusowo wykonana – w skrajnych przypadkach może to być również tzw. wykonanie zastępcze.

 

Rów melioracyjny jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych wtedy, gdy służy melioracji wodnej, a więc regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami (art. 73 ust. 1 pkt 1w zw. z art. 73 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 70 ust. 1 Prawa wodnego).

 

Jeżeli zatem dany rów nie jest urządzeniem melioracji wodnych, to nie podlega przepisom Prawa wodnego w zakresie obowiązków związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem tych urządzeń, zatem także przepisom o sankcjach za naruszenie stosownych przepisów w tym zakresie.

 

Warto jednak przytoczyć tu art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym: „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31”.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego zwolnieniu od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podlega – w komentowanym zakresie – budowa polegająca na wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

 

  • ziemnych stawów hodowlanych,
  • urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin.

 

Zatem jeżeli dany rów melioracyjny nie jest urządzeniem wodnym w rozumieniu przepisów Prawa wodnego, to do jego istnienia konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

 

Stan prawny z 7 maja 2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl