.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrzymywanie kontaktów z dziećmi

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 25.03.2014

Mam ograniczone prawa rodzicielskie (ustanowiono kuratora). Żona nie pozwala mi utrzymywać kontaktów z dziećmi (5 i 7 lat). Nie mogę z nimi nawet porozmawiać przez telefon. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści przedstawionego pytania nie wynika, jakoby kwestia zakresu i terminu kontaktów z dziećmi była ustalona postanowieniem sądu, wobec powyższego w pierwszej kolejności przedstawię odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.; dalej K.r.o.), które znajdą zastosowanie w Pana sprawie.

 

Zgodnie z art. 113 § 1 K.r.o. „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

 

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.o.).

 

Stosownie do art. 1131 § 1 K.r.o.: „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Analiza powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż ma Pan prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dziećmi, o czym stanowi art. 113 § 1 K.r.o. Proszę zwrócić uwagę, iż wolą ustawodawcy jest, aby rodzice w sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, wspólnie ustalili sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dopiero w braku porozumienia pomiędzy rodzicami właściwy do rozstrzygnięcia tej kwestii jest sąd opiekuńczy.

 

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 615/03) uznał bowiem, iż „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań”.

 

Mając na uwadze, iż z woli ustawodawcy przysługuje Panu prawo do kontaktów z dziećmi, proszę rozważyć, czy rozmowa z żoną w sprawie ustalenia sposobu kontaktów z dziećmi może przynieść wymierny skutek. Być może żona nie jest świadoma, że ma Pan takie prawo i obowiązek.

 

W sytuacji, w której porozumienie z żoną w przedmiocie ustalenia sposobu i terminów kontaktu z dziećmi z różnych względów nie mogłoby dojść do skutku, przysługuje Panu prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi, którego należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dzieci.

 

We wniosku powinien Pan wskazać propozycję, jak powinny Pana zdaniem wyglądać kontakty z dziećmi, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów. W uzasadnieniu wniosku proszę wskazać, iż żona uniemożliwia Panu utrzymywanie kontaktu z dziećmi, ponadto może Pan również wskazać świadków tych zdarzeń.

 

Podstawą prawną wspomnianego powyżej wniosku jest art. 109 § 1 K.r.o., zgodnie z którym „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”.

 

Pojęcie dobra dziecka nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, niemniej jednak na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt I ACa 458/10), w którym Sąd zaprezentował następujące stanowisko: „Pojęcie dobra dziecka obejmuje nie tylko zaspokojenie jego potrzeb życiowych – wyżywienia, mieszkania, pomocy w nauce itp., ale także jego stan i potrzeby emocjonalne, psychiczne”.

 

Wniosek o ustalenie osobistych kontaktów z dzieckiem na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 954) podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.

 

Pragnę wskazać Panu przepisy, których znajomość może się Panu w przyszłości przydać.

 

Otóż, zgodnie z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; dalej K.p.c.): „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

 

Stosownie do art. 59816 § 1 K.p.c.: „Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności”.

 

Wspomniane wyżej przepisy mają za zadanie dyscyplinować rodziców, pod których pieczą dziecko pozostaje i w praktyce sądy często z nich korzystają. Należy pamiętać, iż w sytuacji gdyby miał Pan postanowienie o ustaleniu sposobu kontaktów z dziećmi, a Pana żona w dalszym ciągu utrudniałaby bądź uniemożliwiałaby kontakt z dziećmi, mógłby Pan, powołując się na wspomniane przepisy, wystąpić z wnioskiem o zapłatę należnej sumy pieniężnej, dołączając do wniosku odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem w przedmiocie kontaktów z dziećmi.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton