Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata statusu bezrobotnego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.06.2014

Dwa lata temu, będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, podjęłam pracę, w której przepracowałam zaledwie kilka dni. Nie zgłosiłam tego faktu do urzędu pracy (wydawało mi się, że nie jest to konieczne, skoro zakończyłam pracę tak szybko). Jakie konsekwencje mi grożą? Czy mogę utracić ubezpieczenie zdrowotne za ten okres?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzja administracyjna jest prawidłowa wtedy, gdy jest zgodna z przepisami prawnymi pod względem formy zewnętrznej oraz co do swojej treści, zawiera rozstrzygnięcie dokonane na podstawie ustalonego odpowiednio stanu faktycznego sprawy oraz wydano ją w postępowaniu, które było poprawnie przeprowadzone. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje ogólna zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego; w skrócie: K.p.a.). Treścią tej zasady jest to, że ostateczne decyzje administracyjne mogą być wzruszone tylko przez właściwy organ administracyjny i w przypadkach wprost unormowanych w przepisach postępowania administracyjnego.

 

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (art. 127 § 1 K.p.a.). Jedynie od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; wniosek spełnia wówczas rolę odwołania od decyzji (art. 127 § 3 K.p.a.).

 

Istnieją ponadto nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, do których należą wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145-153 K.p.a.), stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej (art. 156-159 K.p.a.), wzruszenie prawidłowej lub wadliwej tylko w ograniczonym zakresie ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 154, 155, 161-163 K.p.a.).

 

Organem właściwym do zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej w trybie art. 154 lub 155 K.p.a. jest organ administracji publicznej, który ją wydał, lub organ wyższego stopnia.

 

Wznowienie postępowania, a także inny nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji administracyjnej – stwierdzenie nieważności ostatecznego aktu administracyjnego (decyzji lub postanowienia) – są wyjątkami od ogólnej zasady stabilności orzeczeń administracyjnych wynikającej z art. 16 K.p.a. Mogą one znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku, gdy orzeczenie to dotknięte jest w sposób niewątpliwy przynajmniej jedną z wad wymienionych w art. 145 § 1 i art. 145a K.p.a.

 

W przypadku wznowienia postępowania, a następnie ustalenia wystąpienia wad decyzji mieszczących się w katalogu uchybień wyczerpująco wymienionych w powyższych przepisach, organ, który orzekał w sprawie w ostatniej instancji, powinien taki wadliwy akt wyeliminować z obrotu prawnego.

 

Przesłanką negatywną uchylenia wadliwej decyzji ostatecznej oprócz upływu terminu (5-letniego lub 10-letniego w zależności od typu kwalifikowanej wady prawnej stanowiącej podstawę wznowienia postępowania) jest także ewentualność, że w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Właściwy w sprawie organ administracji publicznej pomimo zaistnienia istotnego uchybienia prawnego ograniczy się wówczas jedynie do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa, natomiast akt ten nadal pozostanie w obrocie prawnym.

 

Tak więc – jest możliwa zmiana decyzji i stwierdzenie, że nie jest Pani bezrobotna od dnia ustania do tego prawa, tj. podjęcia pracy. W takim wypadku będzie Pani zobowiązana do zwrotu na rzecz PUP składek zdrowotnych, które zostały za Panią opłacone. Pani ubezpieczenie zdrowotne za ten okres nie wygasło, ponieważ zostały opłacone składki, ale będzie je trzeba zwrócić do PUP. To samo dotyczy zasiłków czy dofinansowań, do których nie miała Pani prawa.

 

Ma Pani dwa wyjścia: albo zgłosić fakt utraty statusu bezrobotnego i wnioskować o umorzenie należności, albo nic nie robić i liczyć na brak przepływu informacji pomiędzy urzędami. Wniosek o umorzenie należności należy składać do starosty, ale dopiero po wydaniu decyzji o wykluczeniu Pani z listy bezrobotnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - trzy =

»Podobne materiały

Czy stracę status bezrobotnego, podpisując umowę o dzieło?

Obecnie jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Chciałbym w przyszłym miesiącu podpisać umowę o dzieło na kwotę 600 zł brutto. Czy podpisanie takiej umowy pozbawi mnie statusu bezrobotnego? Czy mam zawiadomić PUP o zawarciu tej umowy? Jakie byłyby dla mnie konsekwencje, gdybym podpisywał t

 

Zasiłek dla bezrobotnych a udziały w spółce z o.o.

Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiadam udziały w spółce z o.o. (która aktualnie prowadzi działalność)?

 

Kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy?

Otrzymałam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z powodu likwidacji stanowiska. Okres wypowiedzenia pracodawca skrócił do 1 miesiąca, a za pozostałe 2 miesiące wypłacił odszkodowanie w formie wynagrodzenia. W urzędzie pracy są dwa rozwiązania: mogę się zarejestrować po otrzymaniu świadectwa prac

 

Ile może zarobić bezrobotny?

Jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Od dwóch lat wynajmuję mieszkanie – uzyskuję przychód miesięczny w wysokości 2400 zł. Dowiedziałam się, że w tej sytuacji nie mam prawa do statusu osoby bezrobotnej. Jakie mogą być konsekwencje?

 

Oczekiwanie na rozpoczęcie działalności a status bezrobotnego

Czy rejestracja działalności gospodarczej ze statusem „oczekuje na rozpoczęcie działalności” pozbawia osobę bezrobotną statusu bezrobotnego? Chodzi o sytuację, gdy jest złożony wniosek o powyższym statusie oraz z informacją, że planowany termin rozpoczęcia działalności jest np. za 3 mies

 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie w ZUS-ie

Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W ustalonych terminach zgłaszałem się w urzędzie pracy. Niestety zachorowałem i przesłałem zwolnienie lekarskie do urzędu pracy o niemożliwości stawienia się w wyznaczonym terminie. Przed zakończeniem zwoln

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »