Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata prawa do rozliczenia kwartalnego VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.11.2013

Możliwość kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług a dostawa produktów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm. – dalej jako „ustawa o VAT”] wprowadzono wiele zmian z dniem 1 października 2013 r. Jedną z nich jest dodanie załącznika 13 do ustawy, określającego grupę produktów szczególnie wrażliwych, m.in. na potrzeby odpowiedzialności solidarnej nabywcy z dostawcą.

 

Wprowadzenie tejże regulacji rzutuje nie tylko jednak na odpowiedzialność nabywcy, ale w pewnych sytuacjach i na możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Obecnie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, a podatnicy inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą rozliczenie kwartalne złożyć, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa (podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności).

 

Powyższe, tj. rozliczenie kwartalne VAT, jednak nie znajduje zastosowania do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku (art. 99 ust. 3a ustawy o VAT).

 

Wyłączenie to stosuje się z zastrzeżeniem określonym w art. 99 ust. 3c ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

 

Reasumując, zasadą jest, że dostawy towarów wymiennych w załączniku 13, których wartość bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, powoduje, że traci się prawo do rozliczenia kwartalnego.

 

Przypomnieć należy, że załącznik 13 wymienia 12 kategorii produktów szczególnie wrażliwych, które podzielono na 3 grupy: I. Wyroby stalowe, II. Paliwa, III. Pozostałe towary. Grupa pierwsza identyfikowana za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to:

 

  1. 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali,
  2. 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali,
  3. 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali,
  4. 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  5. 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  6. 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  7. 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali,
  8. ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali,
  9. ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT oznaczenie PKWiU „ex” należy odczytywać jako zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

 

Grupa druga wymienionych w załączniku 13 towarów to: benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Grupa trzecia obejmuje jedynie 24.41.20.0 złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

 

Pamiętać jednak należy, że warunek, który odnosi się do czterech poprzedzających kwartałów, o którym mowa w art. 99 ust. 3a ustawy VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 roku, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczenia czwartego kwartału 2014 r., co wynika z art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2013.1027].

 

Nie należy także zapominać, iż zgodnie za art. 103 ust. 1a dodanym do ustawy o VAT przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U.2013.1027) również dniem 1 października 2013 r. podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. 


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 7 =

 

»Podobne materiały

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.

 

Odpowiedzialność solidarna w VAT

Kiedy nabywca odpowiada za VAT dostawcy?

 

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Treść faktury – 2014

Artykuł przedstawia, co powinna zawierać faktura w 2014 roku.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »