Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.09.2010

Autor wyjaśnia, kiedy świadczenie usług dla byłego pracodawcy skutkuje utratą prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7 (z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku – jest to tzw. podatek liniowy.

 

Jako preferencyjna forma opodatkowania podatek liniowy obwarowany jest szeregiem restrykcji, których naruszenie powoduje utratę prawa do tej formy opodatkowania. Przykładowo, jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób liniowy i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

 

Widać wyraźnie, iż restrykcją jest zakaz świadczenia usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie wszystkich jednak usług, a jedynie odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej, wszyscy Ci wspólnicy, którzy korzystają z opodatkowanie „podatkiem liniowym”, tracą prawo do opodatkowania w sposób liniowy. Jest tak nawet wtedy, gdy przyczyna wyłączenia związana z pracodawcą lub byłym pracodawcą dotyczy wyłącznie jednego z nich.

 

Nie ma problemów z ustaleniem, czy dany podmiot jest byłym lub obecnym pracodawcą. Zdarzają się jednak problemy z jednoznacznym określeniem, kiedy wykonywane czynności odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Z pomocą w dobrym zrozumieniu tej relacji przychodzą sądy administracyjne i organy podatkowe – nie zawsze jednak istnieje zgodność między nimi.

 

W piśmie z dnia 23 września 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach [sygn. IBPB1/415-494/08/MW (KAN-6358/06/08)] wskazuje, że: „Czynności wykonywane przez lekarza w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, wykonywane w ramach umowy o pracę oraz na podstawie zawartej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej umowy kontraktowej, są tożsame i nie pozwalają na opodatkowanie ich 19% podatkiem liniowym jako dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.

 

Natomiast w wyroku z dnia 6 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [sygn. I SA/Gl 1001/08] wskazuje, że: „Okoliczność, iż lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w postaci badania stanu zdrowia, leczenia lub porad lekarskich zarówno jako pracownik jak i prowadząc indywidualną praktykę lekarską na rzecz tego samego Szpitala, sama w sobie nie przesądza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej stosowanie opodatkowania z art. 30c ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Wykonywanie, przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej (zawodowej) na rzecz Szpitala, aktualnego pracodawcy, w postaci świadczenia usług polegających na udzielaniu określonych, w łączącej te strony umowie cywilnoprawnej (kontrakcie), świadczeń zdrowotnych na rzecz osób do nich uprawnionych, w ambulatorium i izbie przyjęć Szpitala, nie odpowiada czynnościom wykonywanych przez tego lekarza w ramach stosunku pracy na oddziale szpitalnym, o ile umowa o pracę (bądź zajmowane stanowisko) nie obejmuje (nie obejmowało) w roku poprzednim tego rodzaju czynności”.

 

Dalej w tym samym wyroku Sąd udziela cennej wskazówki, zgodnie z którą: „Zwrot »odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy« należy odnieść do obowiązków powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności jakie pracownik może wykonywać np. z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze”.

 

Analogicznie, w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r., wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [sygn. I SA/Gl 805/07] – zdaniem sądu: „Wykonywanie przez radcę prawnego w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy czynności polegających na świadczeniu pomocy prawnej nie odpowiada czynnościom wykonywanym uprzednio w ramach stosunku pracy w charakterze referenta prawnego, a tym samym nie pozbawia go możliwości opodatkowania przychodów z tej działalności na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie ma zastosowania w takiej sytuacji art. 9 a ust. 3 tej ustawy”.

 

W tym samym tonie zostaje również utrzymany wyrok z dnia 1 marca 2007 r. wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [sygn. I SA/Po 1138/06], gdzie czytamy, iż: „Sam fakt zatrudnienia na etacie pracownika w kancelarii adwokacko-radcowskiej, a następnie wykonywanie między innymi na rzecz tej samej kancelarii usług prawniczych, ale już przez radcę prawnego w żadnym przypadku nie może zostać uznane za odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy czego wymaga przepis art. 9a ust. 3 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samodzielność radcy prawnego wyklucza bowiem jakąkolwiek podległość, czy zależność od poleceń, które formułowane są w stosunku do pracowników”.

 

W piśmie z dnia 7 stycznia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB1/415-1197/08-3/ES] wskazuje korzystnie dla podatnika, że: „Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w ramach świadczenia usług księgowych, gdy podatnik jest równocześnie zatrudniony przez zleceniodawcę tych usług na umowę o pracę w celu wykonywania prac administracyjno-biurowych, mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym”.

 

Reasumując, świadcząc usługi w ramach działalności opodatkowanej w sposób liniowy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, pamiętać należy, że cienka jest granica między czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę a usługami świadczonymi z działalności – ważnym jest, by granica ta była jednak wyraźna. W tym konkretnym przypadku korzystniejsze dla podatników są szczegółowe zapisy określające zakres czynności czy opisujące usługę niż, zazwyczaj stosowane, ogólne, hasłowe wskazanie przedmiotu usługi, zakresu czynności.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.09.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 0 =

 

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.

 

Jak rozliczać się z fiskusem z przychodów ze sprzedaży zdjęć?

Autor wskazuje, kiedy i jak rozliczać się z fiskusem z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży zdjęć.

 

Czym są wierzytelności nieściągalne na gruncie ustawy o podatku dochodowym?

Autor wyjaśnia, czym są wierzytelności nieściągalne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kiedy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Zasady i warunki odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne

Autor omawia zasady i warunki odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »