Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata renomy i zaufania na rynku przez niesolidnego współpracownika firmy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.07.2019

Prowadzę firmę remontową. Znalazłem współpracownika (także posiadającego swoją działalność) do wykonywania prac remontowych. Umowę zawarliśmy ustnie. Człowiek ten pracował dla mnie 3 miesiące, ale wiele tego czasu spędził na L4 lub był nieobecny z powodu jakichś spraw prywatnych. Pojawiają się liczne skargi na jakość wykonanych przez niego prac, moja firma straciła renomę i zaufanie. Czy mogę od niego wyegzekwować zwrot kosztów za wykonane poprawki oraz pogorszenie pozycji na rynku – z jego winy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarł Pan umowę ustną z przedsiębiorcą jako podwykonawcą – zlecał mu Pan prace u swoich klientów.

 

Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego: „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”. W skrócie oznacza to tyle, że jeżeli przedsiębiorca, przy wykonywaniu umowy, posłuży się profesjonalistą w danej dziedzinie, to nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, które wyrządził podwykonawca.

 

Zasadniczo Pan nie odpowiada przed klientem, ale podwykonawca przed Panem i klientem. Należało jednak żądać za każdym razem naprawy dzieła przez wykonawcę.

 

Może Pan dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła. Pan jest w tym układzie zamawiającym, a Pana kontrahent–podwykonawca – wykonawcą dzieła.

 

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu zobowiązuje przyjmującego zamówienie nie tylko do wykonania dzieła w terminie, lecz również do wykonania go w sposób niewadliwy. Jeżeli już na etapie wykonywania dzieła przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób wadliwy, Kodeks cywilny przyznaje zamawiającemu prawo wezwania do zmiany sposobu wykonania dzieła, a w dalszej kolejności prawo do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie.

 

Jeżeli po oddaniu dzieła zamawiającemu ujawnią się wady dzieła, przyjmujący zamówienie ponosi za nie odpowiedzialność. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła (rękojmia za wady dzieła) polega na tym, że zamawiający uzyskuje, w konsekwencji ujawnienia się wad dzieła, szereg dodatkowych uprawnień w stosunku do przyjmującego zamówienie, a to: prawo żądania usunięcia wady, prawo żądania obniżenia ceny, prawo odstąpienia od umowy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Wada fizyczna dzieła istnieje wówczas, gdy dzieło nie posiada właściwości, o których przyjmujący zamówienie zapewnił zamawiającego, dzieło ma mniejszą wartość lub zmniejszoną użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności albo przeznaczenia dzieła jak również i wtedy, gdy dzieło zostało wydane zamawiającemu w stanie niezupełnym (art. 556 § 1 w związku z art. 638 Kodeksu cywilnego, szersze rozważania na temat pojęcia wady dzieła: patrz A Brzozowski [w:] Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom VII, pod redakcją J. Rajskiego, Warszawa 2001, s. 263–271).

 

Uprawnienia zamawiającego na wypadek ujawnienia się wad dzieła, za które przyjmujący zamówienie odpowiada, są zróżnicowane w zależności od rodzaju ujawnionych wad. Jeżeli wady są usuwalne zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia wad wyznaczając do tego odpowiedni termin wraz z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeżeli przyjmujący zamówienie nie naprawi dzieła w tym terminie lub też odmówi naprawy z uwagi na zbyt wysokie koszty, dalsze uprawnienia zamawiającego są zróżnicowane w zależności od tego, czy wady są istotne, czy nieistotne. Jeżeli wady są istotne, zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może jedynie żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia, lecz odstępować od umowy mu nie wolno. Za wady istotne uznać należy te, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźniej umowie. Wadami nieistotnymi są wszelkie inne wady – zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 520/97, podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 957/97.

 

W wypadku, gdy wady rzeczy są nieusuwalne lub też nie dają się usunąć w rozsądnym terminie, zamawiający może bez wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów albo od umowy odstąpić – w przypadku, gdy wady są istotne (zobacz wyżej), albo żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia – jeżeli  wady są nieistotne.

 

Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w odpowiednim stosunku, to znaczy stosownie do stopnia zmniejszenia wartości lub użyteczności wadliwego dzieła (zobacz więcej: A Brzozowski, jw., s. 275).

 

Zamawiający traci możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady dzieła jeżeli nie zawiadomił (w dowolny sposób) przyjmującego zamówienie o wadach w ciągu miesiąca od ich wykrycia. Gdy zgodnie z przyjętymi w danych stosunkach zwyczajami zamawiający jest zobowiązany dzieło sprawdzić, straci on możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, jeżeli nie zawiadomił przyjmującego zamówienie o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym mógł wadę przy zachowaniu należytej staranności wykryć (art. 563 w zw. z art. 638 kodeksu cywilnego, zobacz również uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt I ACa 225/98, OSA 1999 r. nr 4 poz. 19). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po roku od dnia, kiedy dzieło zostało wydane zamawiającemu. Co do wad budynku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła wygasają po trzech latach od wydania dzieła.

 

Niezależnie od tego, aby uzyskać odszkodowanie za utratę klientów, czy wizerunku, konieczne byłoby założenie sprawy sądowej z tytułu odszkodowania za niewłaściwe wykonanie zobowiązania.

 

Za utrwalony w orzecznictwie sądów należy uznać pogląd, że utrata uprawnień z rękojmi za wady na skutek upływu terminu wynikającego z treści art. 568 nie powoduje utraty roszczeń odszkodowawczych na ogólnych zasadach odpowiedzialności dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, sygn. akt I Aca 65/11 z dnia 09.04.2011). Konieczne jest jednak wykazanie przez powoda przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Zatem musi Pan wykazać fakt nienależytego wykonania zobowiązania, powstanie i wysokość szkody oraz istnienie normalnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą.

 

Podwykonawca zaś może się bronić, wykazując stosownymi dowodami, że nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

Nie dość, że to czasochłonne, kosztochłonne, to wynik może okazać się niezadowalający dla Pana. Ale oczywiście nie będę Pana od tego odciągać czy odradzać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus cztery =

»Podobne materiały

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie.

 

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »