.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utracony dochód

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 05.03.2013

W 2011 r. dorabiałem na umowę o dzieło jako agent II filaru, obecnie nie mam tej możliwości. Dlaczego dochodu nie mogę uznać za „dochód utracony” we wniosku o dodatek rodzinny?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie można uznać za dochód utracony dochodu, jaki uzyskiwał Pan w 2011 r. z tytułu umowy o dzieło jako przedstawiciel otwartego funduszu emerytalnego, z uwagi na fakt, że wyraźnie zakazują tego przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

 

Definicję „utraty dochodu” zawiera art. 3 pkt 23 ww. ustawy. Pojęcie to oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
  5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 

Gdyby świadczył Pan podaną pracę na podstawie umowy-zlecenia, można by mówić o dochodzie utraconym, uwzględnianym w ramach ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 8 ustawy).

 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. (sygn. akt III SA/Kr 1311/10): „Skoro podstawą ustalenia prawa do świadczeń jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), zaś dochodem rodziny jest dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, jego wysokość decyduje o uprawnieniu do świadczeń, to – przy braku innych rozwiązań ustawowych – wszelkie zmiany w dochodzie, o których stanowi art. 5 ustawy (utrata bądź uzyskanie dochodu), odnosić się mogą tylko do tego roku, to jest roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Uwzględnienie zatem w dochodzie rodziny utraconego dochodu, do którego prawo powstało, po roku, z którego dochody uwzględniać powinny organy orzekające w tej sprawie, jest nieprawidłowe”.

 

Jak bowiem wynika z treści przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ustawy). Przykładowo, gdyby był Pan zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia, to w razie uzyskania ostatniego dochodu z tego tytułu w grudniu 2011 r. i złożenia wniosku w styczniu 2012 r. dochód z tego źródła uznany byłby za utracony w grudniu 2011 r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (art. 24 ust. 2 ustawy).

 

Jeśli właściwy do ustalenia prawa do świadczenia organ administracji wyda decyzję odmowną, stronie niezadowolonej z decyzji służy prawo wniesienia odwołania. Jeśli organ odwoławczy utrzyma decyzję organu pierwszej instancji w mocy, strona może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu drugiej instancji, za pośrednictwem tego organu, jeśli jej zdaniem rozstrzygnięcie o jej uprawnieniach nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

 

 

*Stan prawny z dnia 16.12.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »