.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzony zakupiony sprzęt a żądanie rekompensaty za te straty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 05.04.2019

Jako firma zakupiłam sprzęt fotograficzny. Przyszedł uszkodzony. Reklamacja jest w toku, ale straciłam kilku klientów, musiałam przekierować ich do konkurencji. Czy mogę żądać rekompensaty za te straty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzony zakupiony sprzęt a żądanie rekompensaty za te straty

Fot. Fotolia

Zakup miedzy przedsiębiorcami wyrównuje niejako szanse obu stron umowy w zakresie dowodów i domniemań. Dlatego wszelkie roszczenia będą zależały od udowodnienia ich przed sądem. To nie jest zakup konsumencki, tylko „zawodowy”, więc odpadają wszelkie domniemanie, że sprzęt był wydany już wadliwy itp. 

 

Ponadto w sprawie warto rozróżnić odpowiedzialność obydwu podmiotów, tj. zarówno sprzedawcy. jak i kuriera, chyba że sprzedający sam organizował transport i wliczył to w cenę towaru lub sprzedał towar wraz z usługą dostawy – wówczas tylko on odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewodu i dostarczenia rzeczy.

 

Niedogodnością jest brak pisemnej umowy ze sprzedającym. Jednak w takim przypadku działają wszelkie mechanizmy prawne zarówno dotyczące sprzedaży, jak i przewozu rzeczy, a także odpowiedzialności na zasadach ogólnych za nieterminowe i nienależyte wykonanie zobowiązań. Zaczynając od sprzedaży, ma Pani do dyspozycji poniższe przepisy Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 566. [Żądanie naprawienia szkody]

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

Jak widać, Kodeks cywilny przewiduje tu też roszczenie o naprawienie szkody, ale warto zastanowić się czy tu mamy wadę – według mnie raczej nie, bo definicje kodeksowe wady są następujące:

 

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Raczej więc sytuacja będzie dotyczyła przewozu i doręczenia rzeczy:

 

„Art. 545. [Wydanie i odebranie rzeczy]

§ 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”.

 

Stąd warto mieć na uwadze, czy dopełniła Pani tych formalności i posiada dowody na zniszczenie rzeczy w transporcie. Warto też było wezwać sprzedawcę do wydania rzeczy wolnej od wad z racji jej zamówienia do celów zarobkowych i generowanie przez jej brak określonych strat.

 

Jednak najbezpieczniejszą podstawa roszczeń, które nie wyłączają powyższych, jest odpowiedzialność sprzedawcy lub solidarnie przewoźnika i sprzedawcy za nienależyte wykonanie zobowiązań poprzez niedołożenie należytej staranności jakiej powinni dochować przy ich wykonaniu czyli tzw. zasady ogólne:

 

„Art. 471. [Odpowiedzialność ex contractu]

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Art. 472. [Odpowiedzialność dłużnika]

Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

 

Art. 473. [Umowne modyfikacje odpowiedzialności]

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.

§  2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

 

Art. 474. [Odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich]

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

 

Art. 475. [Następcza niemożliwość świadczenia]

§ 1. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

§ 2. Jeżeli rzecz będąca przedmiotem świadczenia została zbyta, utracona lub uszkodzona, dłużnik obowiązany jest wydać wszystko, co uzyskał w zamian za tę rzecz albo jako naprawienie szkody.

 

Art. 476. [Zwłoka dłużnika]

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Art. 477. [Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką]

§ 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Podsumowując, mając na uwadze gospodarczy charakter umów i roszczeń – bardziej doradzam skupić się na zasadach ogólnych i odpowiedzialności z nich wynikających z jednoczesnym uwzględnieniem tego, co stanowi Kodeks w kwestii obowiązków kupującego przy odbiorze rzeczy. Teraz jak najszybciej powinna Pani wezwać sprzedającego do określenia – jak zamierza sprawę rozwiązać – proszę w tym piśmie jednoznacznie określić każdy dzień swoich strat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »