Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzony zakupiony sprzęt a żądanie rekompensaty za te straty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 05.04.2019

Jako firma zakupiłam sprzęt fotograficzny. Przyszedł uszkodzony. Reklamacja jest w toku, ale straciłam kilku klientów, musiałam przekierować ich do konkurencji. Czy mogę żądać rekompensaty za te straty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzony zakupiony sprzęt a żądanie rekompensaty za te straty

Fot. Fotolia


Zakup miedzy przedsiębiorcami wyrównuje niejako szanse obu stron umowy w zakresie dowodów i domniemań. Dlatego wszelkie roszczenia będą zależały od udowodnienia ich przed sądem. To nie jest zakup konsumencki, tylko „zawodowy”, więc odpadają wszelkie domniemanie, że sprzęt był wydany już wadliwy itp. 

 

Ponadto w sprawie warto rozróżnić odpowiedzialność obydwu podmiotów, tj. zarówno sprzedawcy. jak i kuriera, chyba że sprzedający sam organizował transport i wliczył to w cenę towaru lub sprzedał towar wraz z usługą dostawy – wówczas tylko on odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewodu i dostarczenia rzeczy.

 

Niedogodnością jest brak pisemnej umowy ze sprzedającym. Jednak w takim przypadku działają wszelkie mechanizmy prawne zarówno dotyczące sprzedaży, jak i przewozu rzeczy, a także odpowiedzialności na zasadach ogólnych za nieterminowe i nienależyte wykonanie zobowiązań. Zaczynając od sprzedaży, ma Pani do dyspozycji poniższe przepisy Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 566. [Żądanie naprawienia szkody]

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

Jak widać, Kodeks cywilny przewiduje tu też roszczenie o naprawienie szkody, ale warto zastanowić się czy tu mamy wadę – według mnie raczej nie, bo definicje kodeksowe wady są następujące:

 

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Raczej więc sytuacja będzie dotyczyła przewozu i doręczenia rzeczy:

 

„Art. 545. [Wydanie i odebranie rzeczy]

§ 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”.

 

Stąd warto mieć na uwadze, czy dopełniła Pani tych formalności i posiada dowody na zniszczenie rzeczy w transporcie. Warto też było wezwać sprzedawcę do wydania rzeczy wolnej od wad z racji jej zamówienia do celów zarobkowych i generowanie przez jej brak określonych strat.

 

Jednak najbezpieczniejszą podstawa roszczeń, które nie wyłączają powyższych, jest odpowiedzialność sprzedawcy lub solidarnie przewoźnika i sprzedawcy za nienależyte wykonanie zobowiązań poprzez niedołożenie należytej staranności jakiej powinni dochować przy ich wykonaniu czyli tzw. zasady ogólne:

 

„Art. 471. [Odpowiedzialność ex contractu]

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Art. 472. [Odpowiedzialność dłużnika]

Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

 

Art. 473. [Umowne modyfikacje odpowiedzialności]

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.

§  2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

 

Art. 474. [Odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich]

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

 

Art. 475. [Następcza niemożliwość świadczenia]

§ 1. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

§ 2. Jeżeli rzecz będąca przedmiotem świadczenia została zbyta, utracona lub uszkodzona, dłużnik obowiązany jest wydać wszystko, co uzyskał w zamian za tę rzecz albo jako naprawienie szkody.

 

Art. 476. [Zwłoka dłużnika]

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Art. 477. [Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką]

§ 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Podsumowując, mając na uwadze gospodarczy charakter umów i roszczeń – bardziej doradzam skupić się na zasadach ogólnych i odpowiedzialności z nich wynikających z jednoczesnym uwzględnieniem tego, co stanowi Kodeks w kwestii obowiązków kupującego przy odbiorze rzeczy. Teraz jak najszybciej powinna Pani wezwać sprzedającego do określenia – jak zamierza sprawę rozwiązać – proszę w tym piśmie jednoznacznie określić każdy dzień swoich strat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 0 =

»Podobne materiały

Wypadek na dworcu PKP a szansa na otrzymanie odszkodowania

Zimą tego roku moja mama poślizgnęła się na oblodzonej posadzce w poczekalni dworca PKP. Rodzice wracali z podróży, zadecydowali więc, że do lekarza udadzą się w rodzinnym mieście, ale na miejscu sporządzili pismo z opisem zdarzenia, podpisane przez dyżurnego ruchu. Lekarz stwierdził złamanie, zało

Odszkodowanie za spalenie mieszkania

Moje mieszkanie uległo spaleniu podczas remontu dachu. W chwili obecnej ZGN (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami) twierdzi, iż było to zaniedbanie z strony Wspólnoty Mieszkaniowej, zaś Wspólnota Mieszkaniowa, iż było to zaniedbanie ZGN-u. Przeciwko komu należy skierować pozew?

Straty przewyższające kwotę ubezpieczenia

W wyniku pożaru (którego przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej na skutek wyładowania elektrycznego) poniosłem większe starty finansowe niż kwota ubezpieczenia. Moje ubezpieczenie to dobrowolne ubezpieczenie kompleksowe „PZU Doradca”. Zastanawiam się, czy mogę liczyć na pomo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »