Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie samochodu służbowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.12.2013

Osoba, która pracowała dla mnie na podstawie umowy-zlecenia, dwukrotnie uszkodziła samochód służbowy. Człowiek ten podpisał wcześniej umowę użyczenia samochodu służbowego, w której zobowiązał się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. W umowie jest zawarty również zapis o odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W październiku mężczyzna ten w zasadzie porzucił pracę. Zerwał umowę bez wcześniejszego powiadomienia. Nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie odbiera telefonu, także służbowego, który jest do zwrotu. Pod podanym adresem nie przebywa. Mam tylko jego adres zameldowania w domu rodziców. Samochód naprawiłem, posiadam fakturę. Co zrobić, aby odzyskać pieniądze wydane na naprawę samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan pracodawcą dla osoby, która na podstawie umowy-zlecenia świadczyła na Pana rzecz pracę. W czasie umowy pracownik dwukrotnie uszkodził powierzony mu samochód służbowy. Istotne jest, iż stosunek cywilnoprawny, którym byliście Panowie związani, zobowiązywał pracownika do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. Odpowiedzialność materialna była ukształtowana na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy. Aktualnie były „pracownik” unika kontaktu z Panem.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 288 § 1 K.k. (uszkodzenie mienia – samochodu służbowego) oraz czynu opisanego w art. 284 § 2 K.k. (przywłaszczenie powierzonego telefonu komórkowego). Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może Pan złożyć ustnie do protokołu na komendzie/ komisariacie policji lub pisemnie w biurze podawczym prokuratury lub komendy/ komisariatu policji. Złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie jest związane z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej. Składając zawiadomienie, powinien Pan podać dane identyfikujące osobę podejrzewaną o popełnienie przestępstwa, jak i adres zameldowania/ zamieszkania – w zależności od tego, jakim Pan dysponuje. Ponadto do zawiadomienia zasadne byłoby dołączenie wszystkich możliwych faktur dokumentujących wysokość poniesionej szkody.

 

Złożenie takiego zawiadomienia pozwoli Panu przenieść na organy ścigania ciężar poszukiwań byłego „pracownika”. Organy ścigania, otrzymując zawiadomienie, winny podjąć czynności zmierzające do ustalenia, gdzie w chwili obecnej znajduje się sprawca, w celu przesłuchania go najpierw w charakterze świadka, a następnie – jeżeli zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoli – aby postawić zarzuty.

 

Wskazuje Pan w treści pytania, iż „pracownik” dwukrotnie dokonał uszkodzenia powierzonego mu samochodu służbowego. Postawienie zarzutu z art. 288 § 1 K.k. będzie wymagać ustalenia, czy uszkodzenie pojazdu nastąpiło w sposób umyślny.

 

Dużo łatwiej będzie postawić byłemu „pracownikowi” zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Wskazuje Pan, iż umowa powierzenia została podpisana. Umowa obejmowała m.in. telefon komórkowy, z którego pracownik w dalszym ciągu się nie rozliczył. Zgodnie z art. 284 § 1 K.k., kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Na istotę przestępstwa określonego w art. 284 § 2 K.k. wskazuje także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 1978 r. (sygn. akt V KR 197/77), zgodnie z którym „przywłaszczeniem w rozumieniu Kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie wystarczy tu samo rozporządzenie cudzym mieniem jak własnym, lecz musi temu towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania cudzego mienia ruchomego dla siebie lub dla innej osoby, bez żadnego ku temu tytułu”.

 

Wskazuje Pan, iż kilkukrotnie podejmował Pan próby kontaktu z pracownikiem, jednak za każdym razem bezskutecznie. Powyższe w mojej ocenie świadczy o zamiarze zatrzymania telefonu komórkowego dla siebie, nie mając jednocześnie do tego żadnego tytułu prawnego.

 

Najważniejsze w chwili obecnej jest ustalenie miejsca pobytu byłego pracownika. Powyższe winno zostać ustalone w toku postępowania karnego. Pan jako strona takiego postępowania (pokrzywdzony) ma prawo wglądu do akt. Skutkiem powyższego jest możliwość ustalenia miejsca pobytu byłego pracownika z treści protokołu zeznań. Nawet gdyby postępowanie przygotowawcze zostało umorzone, to będzie Pan dysponował adresem zamieszkania byłego pracownika, a to z kolei spowoduje, iż możliwe będzie dochodzenie należności na drodze postępowania cywilnego.

 

W toku postępowania karnego, z chwilą postawienia pracownikowi zarzutów, może Pan złożyć na podstawie art. 46 § 1 K.k. wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym. Zasądzenie przez sąd naprawienia takiej szkody będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli udokumentuje Pan jej wysokość. Wyraźnie należy podkreślić, iż jako pokrzywdzony jest Pan stroną postępowania tylko na czas postępowania przygotowawczego. W toku postępowania sądowego konieczne jest złożenie najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczenia o występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (obok prokuratora). Powyższe pozwoli Panu nie tylko na czynne uczestnictwo w postępowaniu karnym w sensie fizycznym, ale także na składnie wniosków dowodowych. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 46 § 1 K.k. w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Innymi słowy, jeżeli nie złoży Pan wniosku, sąd może, ale nie musi, zasądzić odszkodowanie. Jeżeli wniosek Pan złoży, to sąd wydając wyrok, jeżeli szkoda będzie udokumentowana (posiada Pan faktury), zasądzi odszkodowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 7 =

»Podobne materiały

Zatrudnienie kierowcy

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Zamierzam uruchomić regularną linię autobusową (do 50 km) i potrzebuję kierowców. Posiadam własne autobusy. Czy muszę zatrudniać kierowcę na umowę o pracę, czy mogę zatrudnić kierowcę, który będzie miał swo

 

Odwiedziny ojca biologicznego i dziadków u adoptowanego dziecka

Dziecko zostało adoptowane, ojciec zrzekł się praw rodzicielskich. Dziecko wcześniej przez pewien czas mieszkało u dziadków. Czy ojciec biologiczny lub dziadkowie mają prawo widywać się z dzieckiem, jeśli matka nie wyraża na to zgody?

 

Brak zgody na ubezwłasnowolnienie

Mój brat jest w domu pomocy społecznej. Był leczony w szpitalu psychiatrycznym, ma chorobę poalkoholową. Przebywa tam już 4 lata. DPS wystąpił o jego ubezwłasnowolnienie. Ma dwoje dorosłych dzieci i dwie siostry. Ale tylko ja i moja żona nim się interesujemy. Ja nie chcę się z tym pogodzić i chciałb

 

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zmarły nie zostawił testamentu, a spadkobierców ustawowych jest czworo (rodzeństwo). Czy w pozwie o zachowek spadkobierca A może wystąpić z wnioskiem, że zrzeka się swojego prawa na rzecz spadkobiercy B? Czy może przed pozwem należy sporządzić pismo o zrzeczeniu się prawa do zachowku z osoby A na B

 

Psychiczny terror sąsiada

Od wielu lat w naszym bloku dochodzi do zakłócania spokoju. Hałasujący sąsiad, za każdym razem kiedy zwracaliśmy mu uwagę, wyzywał nas i groził. Po kilku latach takiej „działalności” przyłączyli się do niego koledzy. Doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej w naszym mieszkaniu.

 

Budowa pomostu i plaży na działce nad jeziorem

Jestem na etapie zagospodarowywania działki znajdującej się nad jeziorem. Zgłosiłam już chęć zamontowania pomostu. Noszę się również z zamiarem przygotowania „plaży” – nasypania ok. 50 m piasku sięgającego linii wody. Czy taka inwestycja wymaga zgłoszenia czy pozwolenia? Czy niezbę

 

Zakup mieszkania dla dziecka przez najemców mieszkania komunalnego

Jestem zameldowana w mieszkaniu komunalnym, którego od 30 lat najemcami są moi rodzice. Rodzice przez wszystkie lata oszczędzali pieniądze i obecnie posiadają na rachunkach bankowych oszczędności, za które chcieliby mi kupić mieszkanie własnościowe (mieszkanie za gotówkę, na mnie). Czy w takim wypad

 

Przejęcie najmu mieszkania komunalnego po ciotce

Zmarła moja ciocia będąca najemcą mieszkania komunalnego. Starała się od lat o jego wykup, a mieszkanie zajmowała od 1954 r. Spadkobiercą lokalu miał być mój syn – opiekował się do śmierci ciocią, a nie ma żadnego swojego lokalu. Umowa z gminą nie doszła do skutku – ciocia zmarła 2 dni p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »