.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za uszkodzenie rzeczy przez uczestnika imprezy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 05.02.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Kilka dni temu organizowałem imprezę w mieszkaniu, które wynajmuję. W nocy doszło do ubrudzenia pojazdu znajdującego się pod blokiem bitą śmietaną. Sąsiedzi twierdzą, że zrobił to ktoś z moich gości. Chcą zgłosić sprawę o uszkodzenie rzeczy (zniszczenie mienia). Co będzie, jeśli sąd orzeknie, że sprawcą jest ktoś z moich znajomych? Czy jako najemca będę mieć problemy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 288 Kodeksu karnego dotyczącego uszkodzenia rzeczy:


„Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.


§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż pojazd mechaniczny stojący pod Pana blokiem został „ubrudzony” ketchupem. Ustawodawca posługuje się natomiast zwrotem „niszczy”, „uszkadza rzecz” lub „czynie niezdatna do użytku”.


„Niszczenie oznacza takie oddziaływanie sprawcy na rzecz, które powoduje jej całkowite zniszczenie lub taką zmianę jej właściwości, że nie nadaje się ona do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem. Uszkodzenie rzeczy polega na naruszeniu lub częściowym zniszczeniu rzeczy, które powoduje ograniczenie jej właściwości użytkowych lub przeznaczenia. Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku polega na pozbawieniu rzeczy możliwości normalnego funkcjonowania” (M. Szwarczy, A. Michalska-Warias,J. Piórkowska-Flieger, T. Bojarski (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II, s. 784).

 

W mojej ocenie na skutek ubrudzenia pojazdu śmietaną nie mogło dojść ani do całkowitego zniszczenia mienia, ani do zmiany właściwości rzeczy, tj. pojazdu mechanicznego, ani tym bardziej do sytuacji, że pojazd nie nadaje się do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.

 

W sytuacji, o której Pan pisze, ściganie odbywa się z oskarżenia publicznego. W mojej ocenie jednak nie można mówić o czynie zabronionym przez ustawę, bowiem czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego „nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa”. W chwili obecnej Pana sąsiedzi winni zatem otrzymać postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia wydaje prowadzący postępowanie. Postanowienie zatwierdza prokurator. Oczywiście osobą zgłaszającym będzie służyło zażalenie na takie postanowienie, ale w mojej ocenie nie odniesie ono żadnego skutku, bowiem tak jak wskazałem, czyn któregokolwiek z Pana gości nie zawiera znamion czynu zabronionego. Powyższe rozważania są czynione oczywiście w oparciu o hipotetyczne stwierdzenie takiego zachowania przez któregokolwiek z gości.

Wskazać nadto należy na treść art. 433 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:


„Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec”.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza ciąży – w wypadku wyrzucenia, wylania lub spadnięcia czegoś z pomieszczenia – na ogół na tym, kto pomieszczenie zajmuje. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 września 1959 r., sygn. akt 4 CR 1071/58, określenie „kto pomieszczenie zajmuje” oznacza każdą osobę, „w której faktycznym władaniu znajduje się to pomieszczenie z jakiegokolwiek tytułu”. Nie ma przy tym znaczenia, czy zajmuje Pan lokal na podstawie aktu własności, czy też na podstawie najmu, użyczenia. Podobnie jak w przypadku czynu, o którym mowa w art. 288 Kodeksu karnego, w mojej ocenie nie zostaną w przedmiotowej sprawie spełnione przesłanki Pana odpowiedzialności, bowiem pokrzywdzony musiałby wykazać, iż „zabrudzenie” pojazdu mechanicznego nastąpiło z zajmowanego przez Pana lokalu na skutek wyrzucenia, wylania lub spadnięcia. W sytuacji zatem, kiedy „ubrudzenie” pojazdu mechanicznego nastąpiło po opuszczeniu przez gości zajmowanego przez Pana lokalu mieszkalnego, nie ponosi Pan żadnej odpowiedzialności.


Wyraźnie podkreślić należy, iż sąd ani organa ścigania nie mogą pociągnąć Pana do odpowiedzialności tylko i wyłącznie dlatego, że Pan był organizatorem „imprezy”. Do odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Warunkiem koniecznym do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej jest zatem wykazanie osoby, która „ubrudziła” pojazd mechaniczny. Bezprawność – jako przedmiotowa cecha czynu sprawcy – tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Samo twierdzenie sąsiadów, jakoby sprawca (uszkodzenia rzeczy) był jednym z Pana gości, nie rodzi jeszcze odpowiedzialności po stronie żadnej z osób.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »