Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie ciała

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.12.2015

Dwaj koledzy po spożyciu alkoholu zaczęli się bić po tym, jak jeden z nich obraził dziewczynę tego drugiego. Chłopak, którego dziewczyna została obrażona, uderzył pierwszy, zaczęli się szarpać, po czym w trakcie bójki został uderzony butelką w twarz. Chłopak, który bronił swojej dziewczyny, został przewieziony karetka na oddział, doznał obrażeń twarzy, w dwóch miejscach na twarzy rany cięte (łącznie 9 szwów). Czy w takiej sytuacji warto zgłaszać sprawę na policję i co można zyskać, a co stracić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pani pytania wynika, iż pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do szamotaniny, w której czasie jednak z mężczyzn doznał obrażeń twarzy oraz ran ciętych (łącznie 9 szwów). Mężczyzna, który ucierpiał, stanął w obronie własnej partnerki. Istotnym jest jednak, iż to on pierwszy uderzył „napastnika”.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 157 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

 

Nadto wskazać należy na art. 156 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

 

1)  pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2)  innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

 

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na rany cięte na twarzy, należy się zastanowić, czy nie doszło do istotnego zeszpecenia. Wskazać należy na pogląd, zgodnie z którym „trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała - jako ostatnia postać ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odwołuje się do znamion estetycznych. Zeszpecenie ciała polega na wywołaniu zmian zewnętrznych na ciele, które stoją w sprzeczności z powszechnie przyjmowaną estetyką ciała. Zniekształcenie ciała polega natomiast na wywołaniu zmian w anatomicznym jego kształcie (zob. System…, cz. 1, s. 438). Zarówno zeszpecenie, jak i zniekształcenie ciała mają być trwałe lub istotne. Ponadto, jak podkreśla się w literaturze, może ono dotyczyć nie tylko twarzy czy innych odkrytych części ciała. Nie jest również istotne dla kwalifikacji czynu z art. 156 to, czy zniekształcenie lub zeszpecenie dadzą się usunąć w wyniku interwencji chirurgicznej (zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Komentarz…, t. 2, s. 107)” –zob. M. Szwarczyk i in. (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007. Niestety nie wskazuje Pani miejsca, w którym rozcięcia nastąpiły.

 

Dla penalizacji zachowanie nie ma znaczenia, czy sprawca działał nieumyślnie, bowiem wskazać należy na art. 156 § 2 K.k., zgodnie z którym „jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

W chwili obecnej w mojej ocenie należy złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa z art. 157 § 1 K.k. Kwalifikacja prawna czynu będzie uzależniona od tego czy naruszenie czynności narządu ciała trwało 7 dni, czy też nie dłużej niż 7 dni. Wszystko powyższe winno być jednak ustalone w ramach postępowania karnego, gdyż organy ścigania w tego rodzaju sprawach dopuszczają dowód z opinii biegłego, który stwierdzi, czy naruszenie czynności narządu ciała w tym konkretnym przypadku trwało 7 dni, czy też nie. Jeżeli w trakcie postępowania okazałoby się, iż rozstrój trwał dłużej niż 7 dni, wówczas postępowanie karne będzie toczyło się z urzędu.

 

Jeżeli biegły ustali, że naruszenie czynności narządu ciała trwało krócej niż 7 dni, wówczas czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

 

Pozwoli Pani, iż opiszę postępowanie w sytuacji uznania, że czyn ścigany jest z oskarżenia prywatnego. W takiej sytuacji akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia. Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony. Istotnym jest, iż niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia; w takim wypadku prowadzący posiedzenie postępowanie umarza. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin.

 

W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin, chyba że zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu innego rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji strony obecne na posiedzeniu powinny zgłosić wnioski dowodowe.

 

Najistotniejszy z punktu widzenia Pani interesu majątkowego jest przepis art. 46 § 1 K.k., który ma zastosowanie zarówno w przypadku postępowania ściganego z urzędu, jak i powstępowania ściganego z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z jego treścią „w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się”. Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania karnego „wniosek może być zgłoszony do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej”.

 

W sytuacji, gdyby zasądzone w wyroku zadośćuczynienie było w ocenie poszkodowanego symboliczne, może on dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 listopada 1070 r., sygn. akt III CZP 73/70, wskazał, iż „zasądzenie przez sąd karny na rzecz powoda cywilnego z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę kwoty pieniężnej, nie mającej charakteru symbolicznego, stanowi przeszkodę do zasądzenia w postępowaniu cywilnym dalszej kwoty z tego samego tytułu, chyba że ujawni się nowa krzywda, której nie można było przewidzieć w postępowaniu karnym”. A contrario zasądzenie kwoty symbolicznej w pełni uzasadnia wystąpienie z powyższym roszczeniem. Zasądzenie przez sąd karny na rzecz powoda cywilnego symbolicznej złotówki nie stwarza przeszkody do rozpoznania przez sąd cywilny dalszych roszczeń powoda o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (patrz. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1967 r., sygn. akt III CZP 91/66)

 

W mojej ocenie najistotniejsze jest w chwili obecnej złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 157 § 1 K.k. Zawiadomienie winno być złożone jak najszybciej. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może być złożone ustnie do protokołu lub pisemnie na komendzie lub komisariacie policji albo w prokuraturze. Moim zdaniem zasadne jest złożenie takiego zawiadomienia w formie pisemnej, bowiem zawsze poszkodowany może opisać całą sytuację z najmniejszymi szczegółami, co podczas składania zawiadomienia ustanie do protokołu może bardzo często zostać pominięte. Wówczas w sytuacji wniesienia aktu oskarżenia należałoby złożyć wniosek o naprawienie szkody z art. 46 § 1 K.k.

 

W sytuacji, gdyby organy ścigania uznały, iż mamy do czynienia z naruszeniem narządu ciała przez okres krótszy niż 7 dni, wówczas należy złożyć prywatny akt oskarżenia w którym znalazł by się wniosek o którym mowa w art. 46 § 1 K.k.

 

Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez sąd oskarżyciela.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, że postępowanie karne, które toczy się z urzędu, jest wolne od opłat.

 

Dochodzenie należności w postępowaniu cywilnym wiąże się natomiast z uprzednim uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu(kwoty przez Pana żądanej). Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

 

Nadto wskazać należy, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

W sprawie należy się także liczyć z odzewem ze strony napastnika, który może zechcieć skierować sprawę karną także przeciwko poszkodowanemu za uderzenie, ale to z uwagi na opis stanu faktycznego może być uznane za działanie w obronie koniecznej lub czyn, którego społeczne szkodliwość jest znikoma.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =

»Podobne materiały

Postępowanie mandatowe

W jakim terminie straż miejska powinna wystawić mandat za przekroczenie prędkości? Ile trwa postępowanie mandatowe?

 

Opłata za parking

Dostałem upomnienie w sprawie opłaty za parking sprzed roku. W tym czasie przebywałem za granicą, samochodu czasami używała moja siostra. Ona jednak zdecydowanie twierdzi, że w tym dniu o tej porze nie mogła zaparkować samochodu we wskazanym miejscu. Dzwoniłem do urzędu i dowiedziałem się, że wezwan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »