.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r.

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 20.07.2015

Czy w 1966 r. przepisy Prawa budowlanego dopuszczały wybicie otworu okiennego w ścianie oddzielenia pożarowego budynku? Jestem właścicielem trzykondygnacyjnego budynku, do którego przylega budynek wyższy (sześciokondygnacyjny). Pod koniec 1966 r. w ścianie szczytowej budynku przylegającego do mojego, ponad moim dachem, wykonano otwór okienny o wymiarach 1,15 x 1,85 m, na które to prace podobno ówczesny organ wydał pozwolenie. Czy wydane pozwolenie nie naruszało obowiązujących wtedy przepisów dotyczących usytuowania okien?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usytuowanie okna w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego w roku 1966 było uregulowane w dwóch aktach prawnych, tj. w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 1961 r.), które obowiązywało do 19 października 1966 r., a następnie w zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Urz. MB z dnia 19 lipca 1966 r.)

 

Kwestia odległości ściany z otworem okiennym od ściany w sąsiednim budynku w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. regulowana była w § 20 ust. 2, 7 i 8:

 

„2. Dla budynków zaliczonych do III, IV i V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie lub o wysokości do 12 m odległości pomiędzy budynkami wolno stojącymi, nie osłoniętymi ścianą przeciwpożarową, powinny w zależności od średniego obciążenia ogniowego tych budynków wynosić co najmniej:

 

Budynek o średnim obciążeniu

Odległość w metrach od drugiego budynku o średnim obciążeniu ogniowym
w kg drewna na m2 (w Mcal/m2)

ogniowym w kg drewna na m2 (Mcal/m2)

do 25 kg/m2
(do 110 Mcal/m2)

26-175 kg/m2
(111-770 Mcal/m2)

ponad 175 kg/m2
(ponad 770 Mcal/m2)

do 25 kg/m2
(do 110 Mcal/m2)

4

6

10

26-175 kg/m2
(111-770 Mcal/m2)

6

8

10

ponad 175 kg/m2
(ponad 770 Mcal/m2)

10

10

10

 

3. Odległość wolno stojącego budynku, zwróconego do sąsiedniego budynku ścianą przeciwpożarową, nie może być mniejsza niż 3 m.

4. Za średnie obciążenie ogniowe budynku obejmującego pomieszczenia o różnym obciążeniu ogniowym przyjmuje się średnie obciążenie ogniowe tej kondygnacji, dla której jest ono największe. Średnie obciążenie ogniowe ustala się przy założeniu, że wszystkie materiały palne rozmieszczone są równomiernie na powierzchni danej kondygnacji.

5. Budynki o ścianach lub stropach albo stropodachach wykonanych z materiałów palnych należy zaliczać do budynków o średnim obciążeniu ogniowym powyżej 175 kg/m2 (powyżej 770 Mcal/m2), niezależnie od ich faktycznego obciążenia ogniowego.

6. Odległość budynków o pokryciu palnym należy zwiększyć o 50% w stosunku do odległości podanych w ust 2.

7. Dla wolno stojących budynków, o których mowa w ust. 2, z pokryciem co najmniej trudnopalnym, zwróconych do sąsiedniego budynku ścianą szczytową bez otworów, wykonaną z materiałów niepalnych, odległość pomiędzy nimi może być zmniejszona do 3 m.

8. Jeżeli w ścianie jednego budynku zwróconego do sąsiedniego budynku, znajdują się:

1) wyłącznie płaszczyzny z luksferów lub cegły szklanej o odporności ogniowej co najmniej klasy C albo tylko drzwi o odporności ogniowej co najmniej klasy D - odległość tego budynku od budynku sąsiedniego można zmniejszyć o 50% w stosunku do odległości podanych w ust. 2,

2) wyłącznie płaszczyzny szklone szkłem zbrojonym, lecz o powierzchni nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego można zmniejszyć o 15% w stosunku do odległości podanych w ust. 2,

3) płaszczyzny szklone szkłem zwykłym, o powierzchni łącznej obejmującej 35-70% powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego należy zwiększyć o 50% w stosunku do odległości podanych w ust. 2,

4) płaszczyzny szklone szkłem zwykłym, o powierzchni łącznej przekraczającej 70% powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego należy zwiększyć o 100% w stosunku do odległości podanych w ust. 2”.

 

Kwestia odległości ściany z otworem okiennym od ściany w sąsiednim budynku w Zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. regulowana była w § 20 ust. 2, 7 i 8 i następne, który mówił:

 

„Dla budynków zaliczonych do III, IV i V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i o wysokości do 5 kondygnacji w budynkach mieszkalnych o wysokości do 15 m w innych budynkach – odległości pomiędzy budynkami wolnostojącymi, nie osłoniętymi ścianą przeciwpożarową, powinny w zależności od średniego obciążenia ogniowego tych budynków wynosić co najmniej:

 

Budynki o średnim obciążeniu
ogniowym w kG drewna na m2

Odległość w metrach od drugiego budynku
o średnim obciążeniu ogniowym w kG drewna na m2

do 25 kG/m2

26–175 kG/m2

ponad 175 kG/m2

do 25 kG/m2

4

6

10

26–175 kG/m2

6

8

10

ponad 175 kG/m2

10

10

10

 

3. Odległość wolnostojącego budynku, zwróconego do sąsiedniego budynku ścianą przeciwpożarową, nie może być mniejsza niż 3 m.

4. Za średnie obciążenie ogniowe budynku obejmującego pomieszczenia o różnym obciążeniu ogniowym przyjmuje się średnie obciążenie ogniowe tej kondygnacji, dla której jest ono największe.

Średnie obciążenie ogniowe ustala się przy założeniu, że wszystkie materiały palne, składowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposób ciągły oraz występujące w elementach konstrukcji budowlanej, rozmieszczone są równomiernie na powierzchni danej kondygnacji.

5. Budynki o ścianach lub stropach wykonanych z materiałów palnych należy zaliczać do budynków o średnim obciążeniu ogniowym powyżej 175 kG/m2, niezależnie od ich faktycznego obciążenia ogniowego.

6. Odległość budynków o pokryciu łatwo zapalnym należy zwiększyć o 50% w stosunku od odległości podanych w ust. 2.

7. Dla wolnostojących budynków, o których mowa w ust. 2 z pokryciem co najmniej trudno zapalnym, zwróconym do sąsiedniego budynku ścianą szczytową bez otworów, wykonaną z materiałów niepalnych, odległość pomiędzy nimi może być zmniejszona do 3 m.

8. Jeżeli w ścianie jednego budynku zwróconego do sąsiedniego budynku znajdują się:

1) wyłącznie płaszczyzny z luksferów lub cegły szklanej o odporności ogniowej co najmniej klasy C, lecz o powierzchni nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni ściany, albo tylko drzwi o odporności ogniowej co najmniej klasy E - odległość tego budynku od budynku sąsiedniego można zmniejszyć o 50% w stosunku do odległości podanych w ust. 2, lecz odległość ta nie może być mniejsza niż 3 m,

2) wyłącznie płaszczyzny szklone szkłem zbrojonym, lecz o powierzchni nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego można zmniejszyć o 15% w stosunku do odległości podanych w ust. 2,

3) płaszczyzny szklone szkłem zwykłym, o powierzchni łącznej obejmującej 35-70% powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego należy zwiększyć o 50% w stosunku do odległości podanych w ust. 2,

4) płaszczyzny szklone szkłem zwykłym, o powierzchni łącznej przekraczającej 70% powierzchni ściany – odległość tego budynku od budynku sąsiedniego należy zwiększyć o 100% w stosunku do odległości podanych w ust. 2”.

 

Z analizy tych przepisów wynika, iż zarówno Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r., jak i Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego nie przewidywało możliwości usytuowania otworu okiennego w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego przylegającej do ściany budynku sąsiedniego.

 

Tak też wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładem może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 01.10.2008 r. sygnatura: II SA/Po 545/07. Sprawa dotyczyła skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania zamurowania otworu okiennego w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu „Organ przedstawił analizę przepisów w okresie wykonania przedmiotowych okien – § 9 ust. 1, § 20 ust. 7, § 8 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego, wskazując na podobieństwo do aktualnie obowiązujących regulacji. Organ zauważył, iż powołane przepisy nie zezwalały nawet na wypełnienie powierzchni ściany luksferami lub cegłą szklaną, jeśli ta ściana byłaby usytuowana w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki, zatem wykonanie ich w odległości 1,5 m od granicy działki nie mogło się odbyć za przyzwoleniem ówczesnych organów, bowiem naruszałoby to obowiązujące wówczas przepisy, a organ zatwierdzający taki projekt musiałby orzec o odmowie jego zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę”.

 

W uzasadnieniu sąd wskazuje: „Podkreślić w tym miejscu należy, że sporne okna zrealizowano także w sprzeczności z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w dacie ich wykonania. Mając bowiem na względzie fakt ich usytuowania w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego odległość do sąsiedniego budynku nie powinna być mniejsza niż 3 m (§ 20 ust. 2, 3, 7, 8 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego – Dz. U. Nr 10 poz. 44), tymczasem w niniejszym przypadku odległość ta wynosiła 1,5 m”.

 

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 marca 2010 r. II OSK 567/09, w którym czytamy: „Także w okresie obowiązywania rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. z 1961 r., nr.38, po.196), rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. z 1966 r., nr 26, poz.157), rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. z 1980 r., nr 17, poz. 62 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zm.) nie było dopuszczalne sytuowanie ściany budynku z otworami okiennymi w granicy z nieruchomością sąsiednią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl