Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 25.11.2008

Artykuł omawia procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości, warunki uzyskania takiego zezwolenia oraz sankcje za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wielu właścicieli (posiadaczy np. dzierżawców) nieruchomości od czasu do czasu staje przed koniecznością usunięcia z terenu własnej posesji drzewa lub krzewu, przykładowo w związku z realizowaną na nieruchomości budową czy choćby dlatego, że drzewo (krzew) stanowi zagrożenie dla ludzi. Działanie w tym zakresie podlega jednak ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Aby uniknąć sankcji, warto znać procedury obowiązujące w zakresie usuwania drzew i krzewów i po prostu się do nich stosować.

 

Zagadnienia związane z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 880; dalej przywoływana jako – Ustawa).

 

Stosownie do art. 83 ust. 1 Ustawy: „usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”. Do wyjątków od przytoczonego przepisu należy:

 

 1. usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wymaga zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 2. usuwanie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody – gdzie wydanie zezwolenia wymaga dodatkowo uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat przyrody; a w sytuacji
 3. gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (np. jest dzierżawcą) – do wniosku dołącza w każdym przypadku zgodę jej właściciela.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:

 

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. tytuł prawny władania nieruchomością (np. własność, dzierżawa itp.);
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
 5. informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

 

Uzyskanie zgody wójta, burmistrza albo prezydenta miasta oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest koniecznym w odniesieniu do drzew i krzewów:

 

 1. w lasach;
 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 3. na plantacjach drzew i krzewów;
 4. których wiek nie przekracza 5 lat;
 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (podobnie jak odmowa wydania zezwolenia) następuje w drodze decyzji administracyjnej zaskarżalnej w trybie odwołania.

 

Artykuł 83 ust. 3 Ustawy przewiduje, iż wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może być (choć nie musi) uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

 

Posiadacza nieruchomości obciążają opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które nalicza i pobiera organ właściwy do wydawania zezwolenia (art. 84 Ustawy). Naliczona kwota podana jest w dokumencie. Jej wysokość zależy od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku (odmiany) drzewa, przy czym, jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

 

Natomiast stawka opłaty za usunięcie krzewów została ustalona ryczałtowo i wynosi – za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami – 217,32 zł.

 

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie standardowych stawek.

 

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza jednak, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. W takim przypadku, jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew (i odpowiednio krzewów):

 

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 12. z grobli stawów rybnych;
 13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

Uiszczenie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów jest konieczne w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Na wniosek złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy.

 

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął wymagany termin (art. 87 Ustawy).

 

Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Wysokość takiej kary ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie przepisów Ustawy. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.

 

Kary nie uiszcza się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia (art. 89 ust. 7 Ustawy).


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus III =

 

»Podobne materiały

 

Darowizna

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki