Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie drzew z działki komercyjnej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 20.03.2016

Zakupiłem działkę, na której znajdują się drzewa o rożnych grubościach od 30 do 130 cm w obwodzie. Działka jest komercyjna, więc nie mogę wyciąć drzew bez opłat. Czy jeśli ją wydzierżawię prywatnej osobie, która nie prowadzi działalności, unikniemy opłat za usunięcie drzew?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszelkie kwestie dotyczące wycinki drzew i krzewów uregulowane są bardzo szczegółowo w ustawie o ochronie przyrody. Ustawodawca jednoznacznie stwierdza, iż „usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

 

 

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości lub też

2) właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń” (art. 83 ust. 1 ustawy).

 

Wyjątkowo zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości. Oznacza to, iż niezależnie od tego, czy wniosek o wycinkę złoży Pan czy też dzierżawca gruntu, to procedura i zasady uzyskania zgody na wycinkę są takie asame i, co istotne, w obu przypadkach konieczny jest albo Pańskie wniosek, albo Pańska pisemna zgoda.

 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy „wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości”.

 

Po złożeniu wniosku o wycinkę drzew organ właściwy do wydania zezwolenia, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia organ może być uzależnić od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

 

„Uzyskania pozwolenia na wycinkę nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”.

 

Wszelkie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości (art. 84 ust. 1 ustawy). Oznacza to więc, iż w przypadku gdy wydzierżawi Pani swój grunt, to koszt wycinki faktycznie poniesie nowy posiadacz gruntu, czyli dzierżawca, o ile podejmie on decyzję o konieczności dokonania wycinki, złoży konieczny wniosek i otrzyma zgodę. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.

 

Zgodnie z art. 85 ustawy „opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

 

1) 270 zł – przy obwodzie do 25 cm;

2) 410 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;

3) 640 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;

4) 1000 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;

5) 1500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;

6) 2100 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;

7) 2700 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;

8) 3500 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm”.

 

Dodatkowo jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Dodatkowo stawki opłat różnicowane są z uwagi rodzaje i gatunki drzew. Szczegółowe wartości określone są w rozporządzeniu Ministra. W przypadku konieczności usunięcia z gruntu krzaków, stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi na dzień dzisiejszy 200 zł.

 

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

 

W przypadku gdy przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.

 

„Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych;

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń (art. 86 ust. 1 ustawy).

 

W związku z powyższym, jeżeli uda się Panu znaleźć osobę fizyczną, która wydzierżawi od Pana grunt w celu innym niż powadzenie tam jakiejkolwiek działalności gospodarczej, np. w celu rekreacyjnym, to osoba ta, ubiegając się o zgodę na wycinkę drzew, będzie zwolniona z obowiązku ponoszenia opłat. Nie ukrywam jednak, iż w przypadku, gdy nie jest to teren atrakcyjny turystycznie, to będzie Panu ciężko znaleźć taką osobę.

 

Zgodnie z ustawa i jej art. 87 ust. 1 „obowiązek uiszczenia opłat, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. Uiszczenie opłaty winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych”.

 

Tak więc może Pan wydzierżawić grunt celem uniknięcia obowiązku uiszczenia opłaty od wycinki drzew i krzewów. W takiej sytuacji to dzierżawca będzie musiał pokryć koszty wycinki, chyba że nie będzie wykorzystywał gruntu do celów gospodarczych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 7 =

»Podobne materiały

Zezwolenie na wycięcie drzewa

W bezpośrednim sąsiedztwie moich okien (umieszczonych na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku) rośnie rozłożysty jesion, który całkowicie zasłania widok. Przez brak dostępu do naturalnego oświetlenia pogarsza się moja kondycja fizyczna (mam zaćmę i osteoporozę), nie mówiąc już o psychice &ndas

 

Usunięcie drzew na podstawie otrzymanego zezwolenia

Moja żona (osoba fizyczna) jest właścicielką połowy działki rolnej. Ja jestem właścicielem drugiej połowy (prowadzę działalność gospodarczą). Nieruchomość kupiliśmy do majątku prywatnego 4 lata temu. Według planu zagospodarowania przestrzennego są to tereny produkcyjno-usługowe. Pół roku temu wystąp

 

Wywóz śmieci i odpadów – jaka kara za brak umowy?

Nie zwarłam z urzędem gminny umowy na wywóz śmieci po zmianie ustawy, ponieważ nie wiedziałam, że muszę. Ponadto nie dostałam żadnych ponagleń czy wezwań do zapłaty z gminny, ani żadnych informacji, że powinnam jakąś deklarację złożyć. W tym czasie też mieszkałam ze swoim byłym partnerem w innym mie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »