.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie negatywnej opinii z Facebooka

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 24.10.2018

Kilka dni temu napisałem negatywną, ale prawdziwą opinię o pewnej firmie na ich stronie na Facebooku. Od razu została ta opinia usunięta, co w moim odczuciu uderza w wolność słowa, a co najmniej w etykę. Czy mogę jakoś żądać, aby przywrócili tę opinię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie negatywnej opinii z Facebooka

Wolność słowa, jako jedna z podstawowych wolności obywatelskich, określona została w Konstytucji, a dokładniej w jej art. 54:

 

„Art. 54. 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, na wolność słowa składają się trzy elementy, a mianowicie: wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Niezaprzeczalnie, do wolności rozpowszechniania swoich poglądów zaliczać będzie się zaś wyrażanie ich w formie komentarzy na portalach społecznościach. Jak czytamy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 

„Użyte w komentowanym artykule wyrażenie „pogląd” powinno być rozumiane jak najszerzej, w szczególności nie tylko jako wyrażanie osobistych ocen co do faktów i zjawisk we wszystkich przejawach życia, lecz również jako prezentowanie opinii, przypuszczeń, prognoz, ferowanie ocen w sprawach kontrowersyjnych itd., a w szczególności również informowanie o faktach zarówno rzeczywistych, jak i domniemywanych” (Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2004 r., sygn. akt P 2/03).

 

Cytowany przepis zakazuje także cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu, do których należy zaliczyć media społecznościowe. Nie jest jednak zakazana cenzura następcza (następująca po upublicznieniu danych treści). Wiąże się to z faktem, iż wolność wypowiedzi gwarantowana w art. 54 Konstytucji nie jest wartością absolutną. Ograniczenia wolności wypowiedzi mogą przybierać formę instrumentów zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i prawa karnego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06).

 

Wolność słowa ulega więc ograniczeniu m.in. w przypadku zniesławienia lub znieważenia, o których mowa w art. 212 i art. 216 Kodeksu karnego, czy też naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, określonych w art. 23 Kodeksu cywilnego (jak np. cześć, nazwisko lub pseudonim, czy wizerunek). Co więcej, w przypadku kiedy administrator danego serwisu otrzyma wiarygodne zgłoszenie dotyczące bezprawności udostępnionych informacji, to zobowiązany jest do ich usunięcia. Nakazuje mu to pośrednio art.14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 

„Art. 14

1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, jeśli przechowujący dane poweźmie wiadomość co do ich bezprawnego charakteru (jeśli naruszają np. dobre imię danej osoby lub firmy), w razie nieusunięcia takich danych, odpowiada na równi z tym, kto dane takie umieścił.

 

Szczególnie istotnym z punktu widzenia bezprawności danej wypowiedzi są art. 212 i 213 Kodeksu karnego:

 

„Art. 212

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

Art.  213. 

§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.


Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego”.

 

Jak wynika z cytowanych przepisów, podniesienie nawet prawdziwego zarzutu, za pomocą środków masowego komunikowania nie musi być zgodne z prawem. Ażeby mówić o wyłączeniu odpowiedzialności za dany czyn, podniesiony zarzut musi dotyczyć postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu.

 

Z Pana wypowiedzi wynika, że zamieszczone informacje były zgodne z prawdą. W takim razie należy zbadać czy służyły obronie społecznie uzasadnionego interesu. Jest to kwestia bardzo ocenna, jednak wydaje się, że do obronienia jest teza, że było tak w opisanym przez Pana przypadku.

 

Jeśli zatem nie przekroczył Pan zakresu swobody wypowiedzi w inny sposób, np. używając zwrotów wulgarnych czy powszechnie używanych za obraźliwe, komentarz taki nie powinien być usunięty. W takim przypadku może wezwać Pan administratora strony do przywrócenia takiego komentarza (jeśli jest to technicznie możliwe). Obawiam się jednak, że wezwanie takie, nawet jeśli jest zasadne, może zostać niespełnione, a w takim przypadku pozostanie jedynie skierowanie sprawy do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl