.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustna umowa o pracę

Rok temu otrzymaliśmy zgodę na zatrudnienie nas jako rodziny zastępczej. Doszło do zawarcia ustnej umowy o pracę, dostaliśmy pod opiekę dzieci. Czy możemy domagać się podpisania tej umowy i wynagrodzenia za przepracowane miesiące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zawodowej „umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu”. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

 

Umowa, o której mowa wyżej, określa w szczególności:

 

  • strony umowy;
  • cel i przedmiot umowy;
  • miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
  • sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;
  • zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub problemów z powierzonymi dziećmi;
  • czas, na jaki umowa została zawarta.

 

Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.

 

Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny dotyczące umowy-zlecenia.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają, aby umowa zlecenia zawarta była na piśmie. Co prawda ustawa o wspieraniu rodziny stanowi, że starosta (lub osoba przez niego wyznaczona) zawiera umowę (w domyśle na piśmie), nie oznacza to jednak, że umowa ustna jest nieważna. Tak więc jak najbardziej macie Państwo prawo do żądania potwierdzenia warunków umowy na piśmie, a także do wypłacenia wynagrodzenia.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl