Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usterka urządzenia po okresie gwarancji

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.05.2019

Prowadzę działalność – sprzedaję przez internet używane urządzenia - ekspresy do kawy, które naprawiam (serwis), sprzedaję jako 100% sprawne. Daję pisemna gwarancję 30 dni, rękojmię ograniczyłem do 1 roku – cena jest adekwatna do tego terminu. Klient kupił ekspres w marcu i było wszystko w porządku, a teraz stwierdził po 7 miesiącach, że ekspres mu zalał blat i go uszkodził, dodatkowo zaczął źle spieniać mleko (co jest jego zaniedbaniem, bo nie czyścił po użyciu). Żąda zwrotu pieniędzy za urządzenie. Oczywiście wcześniej nie było problemu. Prawdopodobnie naruszył plomby gwarancyjne i coś w środku grzebał. Co mam zrobić z tą usterką po moim okresie gwarancji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że instytucja rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancja przy sprzedaży to dwie osobne instytucje, które obecnie uregulowane są w Kodeksie cywilnym.

 

Zgodnie z art. 556 sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). „Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

W myśl natomiast art. 556 2 „jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”.

 

Z kolei art. 558 stanowi, żestrony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych”.

 

W myśl art. 5615 „jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione”.

 

Zgodnie z art. 568 „sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu”.

 

Jeżeli chodzi natomiast o gwarancję, to została ona opisana w art. 577. Zgodnie z tym przepisem „udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana”.

 

Relacje pomiędzy gwarancją a rękojmią określa art. 579, który określa, iż „kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie”.

 

W świetle powyższych przepisów zauważyć należy, że jako przedsiębiorca w stosunku do konsumentów może Pan ograniczyć rękojmię do jednego roku na rzeczy ruchome. O ile jednak udzielenie gwarancji jest dobrowolne, o tyle granic rękojmi nie można w sposób dowolny modyfikować. Oznacza to, że pomimo wygaśnięcia gwarancji konsumentowi przysługuje prawo do rękojmi za wady rzeczy. Naturalnie wady te muszą wynikać z samej rzeczy. Jeżeli bowiem powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania, konsumentowi ochrona nie przysługuje. Jak jednak wskazano powyżej, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku, domniemywa się, że wada istniała w chwili sprzedaży. Aby to domniemanie obalić, sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała na skutek nieprawidłowego działania konsumenta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 4 =

»Podobne materiały

Reklamacja mebli kuchennych – jak prawidłowo złożyć reklamację?

Kupiłem meble kuchenne „na wymiar”. Po ich zamontowaniu okazało się, że źle zostały pobrane wymiary i są luki między szafkami, blat stołu jest za krótki, są szpary między szafkami – ogólnie jest wiele usterek. Kuchnię zareklamowałem (tylko telefonicznie, nie wysyłałem żadnych pism)

 

Reklamacja usług związanych z naprawą samochodu

W lipcu 2010 r. miałem stłuczkę samochodem. Zgodnie ze wskazaniem ubezpieczyciela oddałem samochód do konkretnego serwisu (naprawa bezgotówkowa z polisy). Samochód odebrałem jako całkowicie naprawiony. 4 września tego roku byłem na przeglądzie w autoryzowanym serwisie, gdzie okazało się, iż prz

 

Reklamacja telefonu komórkowego – moja reklamacja komórki została odrzucona!

Przedmiotem mojego pytania jest reklamacja telefonu komórkowego. Otóż oddałem telefon Nokia do naprawy, po czym serwis stwierdził: „W dostarczonym urządzeniu stwierdziliśmy uszkodzenie płyty głównej związane z ingerencją cieczy. Informujemy, że zgodnie z powyższym i na podstawie procedur producenta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »