Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 14.08.2008

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej Ustawą), zasadą jest, że roboty budowlane, czyli budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, mogą być prowadzone jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Równocześnie jednak, w art. 29 i 30 Ustawy, zostały wyliczone w sposób wyczerpujący kategorie inwestycji, co do których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, bo, w zależności od okoliczności, wystarczy zgłoszenie, albo też w stosunku do których w ogóle nie przewidziano żadnych, szczególnych obostrzeń.

 

Zgłoszenia wymagają takie budowy, których przedmiotem są:

 

 1. obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, a mianowicie:
  1. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  2. płyty do składania obornika,
  3. szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  4. naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  5. suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m3,
 2. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 4. wiaty przystankowe i peronowe;
 5. budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
 6. wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne;
 7. parkometry z własnym zasilaniem;
 8. boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji;
 9. miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 10. zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 11. tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 12. gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 13. obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 14. przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2;
 15. pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  1. cumowania,
  2. uprawiania wędkarstwa,
  3. rekreacji,
 16. opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiące konstrukcji oporowych;
 17. pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 18. instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 19. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne;
 20. urządzenia pomiarowe wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  1. posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  2. punktów obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł.

 

Roboty budowlane polegające na:

 

 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
  1. ziemnych stawów hodowlanych,
  2. urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych, polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 

a nadto:

 

 1. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  1. krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  2. urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
  3. na obiektach budowlanych – urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy,
 2. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

Zgłoszenia należy złożyć we właściwym dla wydawania pozwoleń na budowę organie administracyjnym, w formie pisemnej przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowanych, a do wykonania planowanych robót można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia i nie później niż przed upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 § 5 Ustawy).

 

Rozpoczęcie robót przed zgłoszeniem czyni zgłoszenie bezskutecznym i prowadzić może do orzeczenia przymusowej rozbiórki.

 

Treścią zgłoszenia powinno być określenie rodzaju, zakresu i sposobu oraz terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ponadto, w przypadku gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to – pomimo że nie jest potrzebne pozwolenie na budowę – konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, za wyjątkiem przypadku tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku (art. 59 § 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

W ciągu 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, właściwy organ może:

 

 1. nie podejmować żadnych działań i wówczas to milczenie stanowi uprawnienie do rozpoczęcia inwestycji;
 2. nałożyć na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty;
 3. wnieść w drodze decyzji sprzeciw oznaczający brak zgody na przystąpienie do realizacji zamierzonej działalności budowlanej.

 

Ustawa wyróżnia wreszcie kategorię inwestycji, które nie są objęte ani obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ani też nie wymagają zgłoszenia (art. 29 Ustawy), a to:

 

 1. altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 2. obiekty małej architektury (z wyjątkiem obiektów w miejscach publicznych, które wymagają zgłoszenia);
 3. ogrodzenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają one zgłoszenia);
 4. obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 5. tymczasowe obiekty budowlane, stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel;
 6. znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 7. instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków będących w użytkowaniu;

 

a także roboty budowlane polegające na:

 

 1. instalowaniu krat na obiektach budowlanych (z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane jest zgłoszenie);
 2. instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości poniżej 3 m; oraz
 3. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

 

W odniesieniu do tych ostatnich inwestycji, nawet prowadzonych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, organy nadzoru budowlanego nie mogą nakazać rozbiórki, wchodzić w grę może natomiast wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w pewnych szczególnych przypadkach np. prowadzenia robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź zagrożenie środowiska (art. 50 Ustawy).


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.08.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI minus VII =

26.12.2011

Witam. Co mam robic z taka sytuacja. Mieszkam na wsi mam dom ktory jest zapisany na mnie i moja siostre ktora od 15 lat mieszka w USA na stale. No niestety wyszlo jak wyszlo nie utrzymujemy kontaktow. Dom jest zapisany na mnie w wiekszosci jej jest tylko malutka czesc, ale jednak. Czy da sie wyrobic jakies pozwolenie udowodnic ze ona nie mieszka tu juz tyle lat i czy bez jej podpisu daloby sie cos zrobic? Gdzie sie zglosic? Bardzo prosze o pomoc :(

onetwo12

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki