.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a e-maile ofertowe

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.11.2011

Zakupiłem bazę danych zawierającą adresy mailowe. Chciałbym zacząć wysyłać e-maile z ofertami do potencjalnych klientów. Jak powinna wyglądać procedura wysyłania ofert, tak aby nie naruszyć ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? W załączniku przesyłam wzór oferty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysyłanie e-maili z ofertami stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną. Stosownie do obowiązującego prawa, czyli ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 

„Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

 

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. (…)

 

Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

 

2. Informacja handlowa zawiera:

 

 1. oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
 2. wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
 3. wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy:

 

 1. z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i 1071 i Nr 129, poz. 1102) oraz
 2. z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

 

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1”.

 

Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, musi Pan mieć zgodę adresata na przesłanie takiej (niezamówionej wcześniej) korespondencji, zwłaszcza jeśli jest to oferta stricte handlowa jak w Pańskim przykładzie.

 

Można kupić bazę mailingową, w której adresaci zgodzili się wcześniej na otrzymywanie korespondencji o takim charakterze (np. w akceptacji regulaminu – portale, newslettery), ale wymagałoby to sprawdzenia, czy tak właśnie jest. Korespondenci, otrzymując ofertę z od kogoś innego niż podmiot, który zadał im pytanie o możliwość korespondencji, często zapominają o tym, ale to nie jest ich zmartwienie. To Pan powinien wykazać, że zgodzili się na otrzymywanie ofert handlowych.

 

Wskazane jest najpierw przesłanie monitu z prośbą o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

 

Nie jest to uznawane za ofertę, ale prośbę o jej przesłanie. Przy akceptacji można ją wysyłać.

 

Zgodnie z art. 24 i 25 ustawy:

 

„Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

 

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Art. 25. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia”.

 

Do tego może dojść odpowiedzialność cywilna.

 

Prawidłowa procedura postępowania:

 

 1. Sprawdzenie, czy podmioty zawarte w bazie wyrażały wcześniej zgodę na otrzymywanie droga mailowa ofert handlowych i korespondencji z tym związanej,
 2. jak taka zgoda jest (musi to być wykazane niewątpliwie), to może Pan rozsyłać oferty, powołując się na fakt udzielania zgody (np. stosownie do regulaminu określonego portalu, przy przekazywaniu adresu mailowego),
 3. przy ustaleniu, że takiej zgody wcześniej nie było, konieczne jest zapytanie o możliwość przesłania lub przesyłania oferty handlowej, po wyrażeniu zgody – przesłanie, przy braku zgody – nieprzesyłanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl