Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa o prawie zamówień publicznych a sumowanie usług dotyczących jednego budynku

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.03.2010

Pracuję w urzędzie. Na polecenie przełożonych w ostatnim czasie składałem u różnych wykonawców zamówienia na roboty budowlane i konserwatorskie w jednym z budynków. Wartość zamówień jest niższa niż 14 000 euro, nie były one planowane w obecnym roku budżetowym. Czy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych powinienem łączyć te zamówienia i sumować koszty z nimi związane, czy traktować każde jak odrębną usługę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielając odpowiedzi na Pańskie pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany dokonać ustalenia wartości jego przedmiotu zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy „ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”.

 

Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (art. 32 ust. 1 ustawy).

 

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 

  1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest ich wykonanie,
  2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest ich zaprojektowanie i wykonanie.

 

Zgodnie natomiast z art. 32 ust. 2 przedmiotowej ustawy „zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości”. Dlatego w celu stwierdzenia, czy zamawiający może nie stosować przepisów ustawy przy udzieleniu zamówienia, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, należy ustalić, czy zamawiający nie dzieli zamówienia na części i czy tym samym zaniża jego wartość. Oceny należy dokonać zawsze w świetle dokonywanych przez zamawiającego zamówień.

 

Przepisy ustawy nie definiują wprost, co stanowi odrębny przedmiot zamówienia, dlatego wyjaśnienie tego zagadnienia wynika z doktryny i orzecznictwa. W wydawanych opiniach z odrębnym przedmiotem zamówienia (jednym zamówieniem) mamy do czynienia, gdy zamówienie:

 

  1. ma obejmować przedmioty (dostawy, usługi, roboty budowlane) o takim samym lub podobnym przeznaczeniu,
  2. takim samym lub podobnym przeznaczeniu może być zrealizowane przez jednego wykonawcę.

 

Podobne zamówienia, jeżeli mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy. W tym celu należy zweryfikować, czy na rynku istnieją wykonawcy, którzy w zwykłym toku spraw mogą się podjąć zrealizowania całości zamówienia. Brak możliwości wykonania powiązanych funkcjonalnie i czasowo robót budowlanych, dostaw lub usług przez jednego wykonawcę oznacza, że nie stanowią one jednego zamówienia (np. w przypadku nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji różnych rodzajowo, w których wykonawcy muszą legitymować się innymi uprawnieniami).

 

Zamawiający powinien też rozważyć, czy nie ma w danym przypadku do czynienia z zamówieniami udzielanymi w częściach, a tym samym z obowiązkiem sumowania ich wartości.

 

Problem z tym, czy zachodzi obowiązek sumowania wartości udzielanych zamówień, czy też należy potraktować zamówienia jako odrębne, dotyczy m.in. robót budowlanych.

 

W tym zakresie np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że o tym, czy w konkretnym przypadku można mówić o zamówieniu na jeden obiekt budowlany, decyduje okoliczność, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną (wyrok ETS z 5 października 1998 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej sygn. akt. C-16/98, zachowujący nadal aktualność). Stwierdzenie takiej okoliczności powoduje, że całość robót budowlanych udzielanych w kilku postępowaniach należy brać pod uwagę w kontekście ustalenia obowiązku stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Trybunał wskazał we wspomnianym wyroku, że jest zrozumiałe, iż z powodów administracyjnych lub innych program robót budowlanych zmierzających do wykonania obiektu budowlanego może być przedmiotem kilku procedur, których inicjatywa pochodzi od różnych zamawiających.

 

Reasumując, jeżeli poszczególne zamówienia stanowią to samo przedsięwzięcie (są ze sobą związane), należy zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Nie można ich potraktować jako odrębnych zamówień i z uwagi na wartość – nieprzekraczającą progu ustawy – udzielić bez stosowania jej przepisów.

 

O naruszeniu zakazu dzielenia zamówienia na części (zawartego w art. 32 ust. 2 ustawy) może być mowa wyłącznie wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć wszystkie tożsame lub podobne zamówienia, które mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, i pomimo to nie szacuje ich wartości zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy. W myśl tego przepisu jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to możliwość przeprowadzenia przez zamawiającego kilku postępowań o udzielenie jednego zamówienia publicznego.

 

Zamówienie udzielane jest w częściach wtedy, gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz z określonych względów (np. organizacyjnych, technicznych, gospodarczych) podejmuje decyzję o udzielaniu go sukcesywnie. Każdorazowy pojedynczy zakup jest częścią całorocznego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane zgodnie z art. 32 ust. 4. Wówczas dla każdego odrębnego postępowania prowadzonego w celu udzielenia części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia i ona jest decydująca dla zastosowania określonych przepisów ustawy. Może zdarzyć się zatem sytuacja, że zamawiający obowiązany będzie stosować procedury ustawy, pomimo że wartość poszczególnych części zamówienia nie będzie przekraczała kwoty 14 000 euro.

 

Inaczej jest w sytuacji, gdy zamawiający, udzielając pierwszego z tożsamych zamówień, nie wie i postępując z należytą starannością, nie może przewidzieć konieczności udzielenia kolejnych zamówień. Wówczas kolejne zamówienia stanowią odrębne zamówienia, które są udzielane w oddzielnych postępowaniach, a do ich wartości nie dolicza się wartości udzielonych już wcześniej zamówień.

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje przyczynią się do rozwiązania Pańskiego dylematu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »