Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa o broni i amunicji – posiadanie broni gazowej i obowiązek jej rejestracji

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 24.05.2010

Od 1993 roku posiadam rewolwer gazowy, na który mam wystawione przez KWP pozwolenie bezterminowe. Od wielu lat nie jest on mi do niczego potrzebny, leży zamknięty w sejfie. Zastanawiam się, w jaki sposób zwrócić się do KWP i wręcz oddać ten gazowiec bez narażania się na jakikolwiek zarzut postępowania niezgodnego z prawem, szczególnie po ostatniej nowelizacji ustawy o broni i amunicji w 2004 roku. Przyszło mi też do głowy, żeby tę broń po prostu zniszczyć, czy takie rozwiązanie mojego problemu byłoby do przyjęcia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pana pytanie należy podnieść, że zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 52 poz. 525 z późn. zm.) – „zachowują ważność pozwolenia na broń i legitymacje noszące nazwę »pozwolenie na broń«, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów”.

 

Tym samym w ujęciu ważności pozwolenia, posiadając broń, nie uchybia Pan przepisom prawa.

 

Analogicznie, w związku z art. 32 ustawy oraz z rozporządzeniem wykonawczym do niego, sposób przechowywania broni wskazany przez Pana jest właściwy i tym samym nie naraża Pana na prawno-karne sankcje (osoby posiadające broń palną i amunicję są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane).

 

Jednakże najprawdopodobniej dopuścił się Pan dwóch uchybień wskazanych w ustawie.

 

Pierwszym z nich jest wskazany w ustawie obowiązek rejestracyjny. Zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy „nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni”.

 

Ponieważ Pana broń została nabyta wcześniej, wykładnia przepisu raczy wskazywać, że był Pan obowiązany do jej zaewidencjonowania w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Brak dopełnienia tego obowiązku wiąże się z sankcjami określonymi w ustawie.

 

Kolejnym powszechnie niedopełnianym obowiązkiem jest wskazany w art. 15 ustawy obowiązek okresowego przedstawiania orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Co prawda dotyczy on wyłącznie pozwoleń na broń wydanych w celu ochrony osobistej mienia, jednakże stan faktyczny przez Pana wskazany raczy sugerować, że właśnie taki był cel wydania pozwolenia na broń.

 

Stosowne orzeczenia należy przedstawiać raz na pięć lat właściwemu organowi Policji.

 

Osoby posiadające w dniu wejścia w życie ustawy pozwolenie na broń, powinny przedstawić stosowne oświadczenia w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy.

 

Ze stanu faktycznego przez Pana przedstawionego wynika, że tego obowiązku również najprawdopodobniej Pan nie dopełnił, a tym samym zachodzą przesłanki do odebrania Panu przez organ wydający pozwolenia pozwolenia na broń.

 

Dalsze posiadanie broni, pomimo braku odpowiedniego pozwolenia, skutkować może zgłoszeniem popełnienia przez Pana przestępstwa, w postaci bezprawnego posiadania egzemplarza broni.

 

Zatem na ten moment przysługują Panu dwie alternatywne drogi postępowania.

 

Może Pan uzupełnić powyższe obowiązki (rejestracyjny i medyczny), a co z tym związane nadal posiadać pozwolenie oraz broń, a także alternatywnie może Pan zdeponować broń z poleceniem jej utylizacji bez uzupełniania obowiązków, a tym samym utracić stosowne uprawnienie (do posiadania broni).

 

W razie wyboru drugiego z powyższych wariantów powinien Pan faktycznie dokonać zdeponowania Pańskiego egzemplarza broni w jednostce organizacyjnej Policji lub Żandarmerii Wojskowej właściwej w sprawach wydawania pozwoleń na broń.

 

Z czynności przyjęcia do depozytu broni jednostka deponująca sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, do którego dołącza opinię dotyczącą stanu technicznego broni sporządzoną przez specjalistę z zakresu rusznikarstwa.

 

Chcąc dokonać utylizacji broni może Pan:

 

  1. wyrazić zgodę na jej zniszczenie – do protokołu przyjęcia; oraz
  2. złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni.

 

Pierwsze z powyższych oświadczeń woli pozostawia jednostce deponującej swobodę co do losów broni, drugi z wniosków wprost wskazuje na żądanie strony, co do zniszczenia broni, a tym samym wymaga od organu dokonania zniszczenia broni.

 

Wybór formy zawnioskowania leży po Pańskiej stronie.

 

W przypadku złożenia przez Pana wniosku o zniszczenie broni lub wyrażenia przez Pana zgody na tę czynność, dokonuje się komisyjnego przekazania broni do jej zniszczenia.

 

Za okres czasu, przez który broń jest zdeponowana przed zniszczeniem, ponosi Pan koszty w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.

 

Powyżej wskazane działanie, w postaci oddania broni do utylizacji nie powinno być związane z nałożeniem na Pana rzecz żadnej kary. Dobrowolnie rezygnuje Pan z pozwolenia oraz oddaje Pan jedyną ewidencjonowaną broń, co z pewnością stanowi okoliczność łagodzącą dwa naruszenia, których się Pan dopuścił.

 

Co zostało już wskazane powyżej, nie dopełnił Pan dwóch postanowień wynikających z ustawy w nowym brzmieniu. Tym samym już na dzień dzisiejszy zachodzą przesłanki do odebrania Panu pozwolenia. Jednakże dopóki nie zostanie wydana stosowna decyzja, nadal pozostaje Pan pełnoprawnym właścicielem broni gazowej z możliwością jej użycia.

 

Złożenie broni do depozytu i utylizacji odnosi podwójny skutek. Traci Pan broń oraz odebrane jest Panu pozwolenie na posiadanie broni, ze względu na uprzednie niedopełnienie obowiązku składania oświadczeń zdrowotnych.

 

Co istotne, ze względu na zaostrzoną politykę wydawania zezwoleń na tak broń krótką jak i broń gazową, pozbycie się pozwolenia może być związane z brakiem możliwości uzyskania go ponownie przez długi okres czasu. Tak więc należy rozważyć wszelkie okoliczności przed podjęciem decyzji o złożeniu broni do utylizacji.

 

Jak zostało wskazane powyżej, droga Pana postępowania zależna jest wyłącznie od efektu, który chciałby Pan osiągnąć, a tym samym jej wybór pozostaje w Pańskiej gestii.

 

Co do Pańskich sugestii o ewentualnym zniszczeniu broni, można stwierdzić, że ponieważ de facto jej Pan nie rejestrował, to w razie zastosowania tego niekonwencjonalnego rozwiązania mógłby Pan próbować utrzymywać, że broń została zniszczona jeszcze przed wejściem w życie ustawy, a co z tym związane nie był Pan obowiązany do rejestracji nieistotnych elementów broni. Takie rozwiązanie nie narusza wprost także przepisów karnych wskazanych w ustawie (prócz oczywistego naruszenia obowiązku rejestracji broni).

 

Przy pocięciu egzemplarza należy pamiętać, żeby żadna z części broni nie mogła być za nią samodzielnie uznana, tj. nie może być wyróżniony w szczególności szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy. Jeżeli którykolwiek z fragmentów broni będzie można wyróżnić, to jego porzucenie będzie stanowiło przestępstwo karne, analogicznie do porzucenia całej broni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 0 =

»Podobne materiały

Czy odzyskam pozwolenie na broń?

Dostałem wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości. Orzeczono wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok, karę grzywny w wysokości 1500 zł i 400 zł dla poszkodowanych w wypadku. Obecnie prawo do prowadzenia pojazdów zostało mi już przywrócone. W wyniku skazania odebrano mi pozwol

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »