.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa hazardowa - program partnerski

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 25.08.2015

W 2011 r., będąc nieświadomym obowiązywania ustawy hazardowej, założyłem działalność gospodarczą, w której ramach prowadziłem m.in. stronę internetową. Zawierała wówczas treści hazardowe. Przystąpiłem do programu partnerskiego jednej z firm angielskich. Reklamowałem (w formie linku) nie zakłady bukmacherskie, finansowe (choć tamta firma miała też w ofercie zakłady wzajemne). Czerpałem zyski z tej reklamy i rozliczałem się z nich w US. Od około 1,5 roku strona jest zlikwidowana i nie prowadzę jej jednak w dalszym ciągu osiągam zyski z programu partnerskiego – w sposób pasywny – z wcześniej poleconych osób. Rozumiem, że działałem nielegalnie? Czy mam się teraz czegoś obawiać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Bezsporne jest to, iż dopuścił się Pan czynu zakazanego przez Kodeks karny skarbowy – nielegalna reklama zagranicznych zakładów bukmacherskich.

 

Zakaz reklamy i promocji gier hazardowych

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o grach hazardowych zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Zakres podmiotowy tego zakazu został sformułowany bardzo szeroko. Otóż zakazy te dotyczą zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 dotyczą zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Dotyczą:

 

 • osób, które zlecają reklamę lub promocję;
 • osób, które prowadzą reklamę lub promocję;
 • osób, które umieszczają reklamę lub promocję;
 • osób, które czerpią korzyści z czynności wymienionych wyżej.

 

Wyjątkowo zakazy określone wyżej nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz kasyna gry i punktu lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą podmiotu, log firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a także, w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet – reklamy i promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów (art. 29 ust. 5).

 

Definicja reklamy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oznacza: (art. 29 ust. 6):

 

 • publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych,
 • publiczne rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w ości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach,
 • publiczne rozpowszechnianie informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.

 

Definicja promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach jest następująca – oznacza:

 

 • publiczną prezentację tych gier lub zakładów,
 • rozdawanie rekwizytów z nimi związanych,
 • wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach,
 • sprzedaż żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach w miejscach publicznych,
 • inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

 

Ponadto, zgodnie z ust. 8 i 9 za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach uważa się również:

 

 • reklamę i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punkty przyjmowania zakładów wzajemnych;
 • reklamę i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach; reklamę i promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 zabrania się także informowania o sponsorowania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Zgodnie z art. 29 ust. 3 dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu – wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 10 przez sponsorowanie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub innego znaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

 

Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora w związku ze sponsorowanie (art. 29 ust. 11).

 

Zatem zamieszczenie linka/bannera/odnośnika do strony internetowej zagranicznego bukmachera, na której oferowane były zakłady bukmacherskie, stanowiło reklamę zakładów bukmacherskich (poprzez publiczne rozpowszechnianie informacji o miejscach, w których zakład był urządzany) i ich promocję (poprzez publiczne zachęcanie do uczestnictwa w zakładach).

 

Reklama i promocja zakładów bukmacherskich mogą wyczerpywać znamiona podżegania lub pomocnictwa do czynu zabronionego z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego:

 

„Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym”.

 

Zgodnie z art. 18 § 2 i 3 Kodeksu karnego stosowanymi także do przestępstw skarbowych:

 

„§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

 

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie”.

 

(…)

 

Dlatego jak Pan widzi – dużo zależy tutaj od kwestii dowodowej. Naturalnie mamy zasadę domniemania niewinności i to Panu trzeba udowodnić wszystkie okoliczności czynu zabronionego.

 

Konsekwencje skazania Pana będą oczywiście poważne – przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i przepadek wszelkich korzyści, które Pan otrzymał – a te może być łatwo wykazać, jeśli Pana usługi reklamowe na rzecz bukmachera są udokumentowane fakturami i przelewami.

 

Dodam, że US w tego typu sytuacjach zapewne najpierw wezwie Pana do złożenia zeznań w charakterze świadka. Jeśli na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie uzna, iż istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wyda postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutów i stanie się Pan podejrzanym (wtedy będzie Pan przesłuchany jeszcze raz). Jeśli będzie Pan składał zeznania w charakterze podejrzanego, ma Pan prawo milczeć. Jeśli w charakterze świadka – ma Pan prawo odmówić odpowiedzi na pytania, jeśli narażałoby to Pana na odpowiedzialność karnoskarbową.

 

„Art. 113. § 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej.

 

Art. 183. § 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”.

 

Przy czym dość istotne jest to, że prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania dla świadka przesłuchiwanego w sprawie o wykroczenie skarbowe powinno przysługiwać także wtedy, gdy udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić świadka na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, a nie wykroczenie. Podobny pogląd wyraził na gruncie postępowania w sprawach o wykroczenia Sąd Najwyższy w uchwale z 30 listopada 2004 r., sygn. akt I KZP 26/04 (OSN-IKiW 2004/11-12/102, Wokanda 2005/7-8/16) „odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 k.p.s.w. – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 k.p.k., w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 17, poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność tylko za wykroczenie”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl