.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa antykryzysowa a umowy na czas określony

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.05.2013

Pracownik był zatrudniony na podstawie następujących umów: od 1.09.2010 r. do 31.12.2010 r. na czas określony, od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r. na czas określony. Czy kolejna umowa, która została zawarta od 1.01.2013 r. jest umową na czas nieokreślony, czy może być nadal na czas określony? Pracodawca to spółka z o.o. Czy znajdzie tutaj zastosowanie ustawa antykryzysowa? Czy dotyczy ona wszystkich spółek z o.o., czy tylko tych w przejściowych problemach ekonomicznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani problemu, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. – dalej K.p.): „zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”.

 

Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacji, w której pracodawca zawiera z pracownikiem kilka lub nawet, jak wskazuje praktyka, kilkanaście umów o pracę na czas określony na tym samym stanowisku lub wielokrotnie przedłuża okres ich obowiązywania.

 

Ustawa antykryzysowa z 2009 r. w art. 13 wprowadziła odrębną regulację ograniczenia zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Stosowało się ją w okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Na mocy art. 3 ust. 2 tej ustawy regulacja ta miała zastosowanie do pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), według którego:

 

„1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

 

Ustawę antykryzysową stosowało się do wszystkich tak rozumianych pracodawców, z tym że niektóre uregulowania (dotyczące obniżenia wynagrodzenia) stosowało się tylko do przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych.

 

Według art. 13 ustawy antykryzysowej z 2009 r.:

 

„1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy.

 

2. Za kolejną umowę na czas określony, w rozumieniu ust. 1, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony”.

 

Z wejścia w życie i zakończenia obowiązywania art. 13 ustawy antykryzysowej z 2009 r. wynikają następujące reguły:

 

  • Do umów, które rozpoczynają się i kończą w okresie obowiązywania ustawy (od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.), stosuje się art. 13 ustawy z całkowitym wyłączeniem art. 251 K.p.

 

  • Skutki umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy zależą od przewidzianego terminu ich rozwiązania.

 

  • Nie jest jednoznaczny sens art. 34 ust. 2 ustawy, który dotyczy umów trwających w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli w czasie utraty mocy obowiązującej ustawy. Przepis ten wyraźnie stwierdza, że stosuje się do nich art. 251 K.p. Jest więc niewątpliwe, że jeżeli taka umowa jest pierwszą umową na czas określony zawartą między tymi samymi stronami, to zawieranie przez nie następnych umów podlega przepisowi art. 251 K.p.

 

Z powyższego wynika, że do umowy zawartej w 1 stycznia 2011 r. ze względu na czas jej zakończenia stosować już będziemy przepisy art. 251 K.p. jednakże będzie ona uznana za pierwszą umowę na czas określony, gdyż poprzednia umowa była zawarta podczas obowiązywania ustawy antykryzysowej.

 

Podkreślić należy także fakt, że ustawa antykryzysowa dotyczy wszystkich spółek z o.o. w odniesieniu do zawierania umów na czas określony.

 

Gdyby pracownik kwestionował sposób liczenia umów, proszę się powołać na art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »