Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze przed rozwodem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.01.2010

Od pół roku jestem z mężem w separacji. Pozew o rozwód mogę złożyć dopiero za cztery miesiące, ale boję się, czy mąż nie narobi przez ten czas długów (których nie chcę spłacać). Mieszkam z naszymi dziećmi i je utrzymuję. Chcę uniknąć sytuacji, że mąż zagarnie rzeczy zakupione przeze mnie. Czy mam szansę na uzyskanie rozdzielności majątkowej i jak załatwić formalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze przed rozwodem

Wystąpienie do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Małżeński ustrój rozdzielności majątkowej może powstać na skutek zawarcia umowy pomiędzy małżonkami lub na skutek orzeczenia sądu.

 

Jeżeli Pani mąż nie wyraża zgody na zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej, to pozostaje Pani wystąpienie do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, aby sąd orzekł o rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, muszą wystąpić ważne powody. Jest to sytuacja odmienna od ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy, które nie jest uzależnione od istnienia ważnych powodów, ale zależy wyłącznie od woli stron (małżonków).

Ważne powody dla sądu do ustanowienia rozdzielności majątkowej

Przez ważne powody, które dają podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, rozumie się powstanie takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej małżeńskiej pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu jednego z małżonków lub dobra rodziny.

 

Z Pani pytania wynika, że w małżeństwie nie dzieje się dobrze. Pisze Pani, że pozostaje w faktycznej separacji z mężem, a także chce Pani wystąpić o rozwód.

 

To, że istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu (trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego), powoduje, że sąd z pewnością nie oddali Pani ewentualnego powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Jak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 1967 r., sygn. akt III CKN 51/97, „ustalenie, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i że nic nie stałoby na przeszkodzie orzeczeniu w przypadku, gdyby małżonek wystąpił z takim żądaniem, eliminuje możliwość oddalenia żądania tego małżonka ustanowienia rozdzielności majątkowej”.

 

W innym orzeczeniu Sądu Najwyższego – w wyroku z dnia 13 maja 1997 r., sygn. akt III CKN 51/91 (a także w wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r., sygn. akt II CKN 1070/98 ,czy z dnia 4 czerwca 2004 r., sygn. akt III CK 126/03) – stwierdzono, że ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej może stanowić separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. Obojętne przy tym jest, czy zachodzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej może wystąpić też małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wina jego, jak też wzgląd na dobro rodziny lub drugiego z małżonków, powinna być brana pod uwagę jedynie przy ocenie żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ma Pani szanse na to, aby sąd orzekł rozdzielność majątkową.

Jak uzasadnić pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

W uzasadnieniu swojego pozwu powinna Pani w szczególności wskazać, że pozostaje Pani z mężem w faktycznej separacji, a w takiej sytuacji nie jesteście Państwo w stanie zgodnie działać w zarządzie majątkiem wspólnym; że mimo pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej faktycznie każde z Państwa zarządza tą częścią majątku wspólnego, która stanowi dochód każdego z małżonków. Może Pani wskazać również, że mąż może zaciągać bez Pani wiedzy i zgody zobowiązania, za które może Pani ponosić odpowiedzialność.

 

Powinna Pani zgłosić środki dowodowe na okoliczność twierdzeń zawartych w pozwie. Takimi środkami dowodowymi mogą być oprócz Pani zeznań także zeznania innych osób, choćby członków rodziny.

 

Jeżeli składała już Pani pozew o rozwód, warto wskazać tę okoliczność.

 

W pozwie powinno wskazać się strony postępowania (powód to Pani, a pozwanym jest Pani mąż). Należy też wskazać wartość przedmiotu sporu – wartość Państwa majątku wspólnego. Nie musi to być dokładna wartość, ponieważ opłata od pozwu nie jest obliczana od wartości przedmiotu sporu, lecz jest opłatą stałą.

Gdzie należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności?

Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym. Właściwy w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Powyższe wynika z art. 17 pkt 4 i art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Stosownie do art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) od pozwu w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł.

 

Do pozwu powinna Pani dołączyć odpis aktu małżeństwa w oryginale.

Czy sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa?

Według art. 52 § 2 K.r.io. „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”.

 

Może Pani żądać, aby sąd w wyroku ustalił, iż rozdzielność majątkowa istnieje w Pani małżeństwie od daty wcześniejszej niż data złożenia pozwu w sądzie. Może Pani żądać ustalenia, że rozdzielność majątkowa istnieje np. od dnia, w którym wyprowadziła się Pani ze wspólnego miejsca zamieszkania.

 

Na marginesie dodam, że w chwili obecnej jest Pani dość mocno chroniona w sytuacji, gdyby Pani mąż zaciągnął bez Pani wiedzy i zgody zobowiązania, a środki z nich pochodzące nie zostałyby przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 K.r.io. „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

 

Natomiast według art. 41 § 2 „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dwa =

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Czy można ustanowić u notariusza rozdzielność majątkową z datą wsteczną? Ile to będzie kosztowało?

 

Małżeństwo z obywatelką Ukrainy – wiza, zaproszenie, zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka

Jestem rozwodnikiem, od dłuższego czasu jestem w związku z obywatelką Ukrainy (również po rozwodzie), która przebywa w swoim kraju. Chciałbym sprowadzić ją do Polski i się z nią ożenić. Co będzie jej potrzebne do zawarcia małżeństwa ze mną? Oczywiście najpierw musi jakoś przyjechać do Polski, w

 

Opieka nad chorym mężem

Mój brat jest po ciężkim wypadku. Żona niby się nim opiekuje, ale nie zapewnia mu np. rehabilitacji. Część rzeczy dla chorego (np. pieluchy, lekarstwa) kupują nasi rodzice. Nie chce zrozumieć, że jako żona jest odpowiedzialna finansowo za opiekę nad mężem. Chciałaby wszystko zrzucić na swoich teśció

 

Zakup mieszkania bez udziału męża

Czy żona może kupić mieszkanie za pieniądze podarowane jej przez syna bez udziału męża? Nie chodzi w tym wypadku o jego zgodę, ale o fakt, że nie będzie mógł uczestniczyć we wszystkich formalnościach związanych z kupnem (np. przy podpisywaniu umowy przedwstępnej z deweloperem). Chciałabym sama to za

 

Wycofanie z zakupu nieruchomości i żądanie zwrotu zadatku

W listopadzie podpisaliśmy z kupującym umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Klient miał 2 tygodnie na przelew zadatku (w wysokości 10 000 zł). Wpłacił go dopiero po miesiącu, zaznaczając w tytule, że to zaliczka. Teraz kupujący wycofał się z transakcji kupna nieruchomości i oczekuje zwrotu za

 

Podobieństwo przestępstw a odwieszenie kary

Rok temu prawomocnie skazano mnie z art. 224 § 2 Kodeksu karnego i zostałem skazany na pozbawienie wolności i grzywnę. Niestety dwa tygodnie temu oskarżono mnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego. Jeżeli dojdzie do skazania, to czy będzie to podobieństwo przestępstw i kara pozbawienia wolności

 

Podatek od odszkodowania

Pracownik złożył wypowiedzenie z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Pracodawca wypłacił pracownikowi odszkodowanie, naliczając i pobierając podatek dochodowy. Czy podatek od odszkodowania został naliczony słusznie? Czy nie występuje w takiej sytuacji zwolnienie od podatku? Jeżeli postąpiono niesłuszni

 

Zamiana mieszkania komunalnego

Pani A dokonała zamiany mieszkania komunalnego na rzecz pani B. Odbyło się to jednak bezprawnie, tj. bez zgody burmistrza. Pani A więc uregulowała swoje zadłużenie i chciałaby wrócić do poprzedniego lokalu, jednak pani B jej to skutecznie uniemożliwia. ZGM wystosował pismo do pani B, by ta zaprzesta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »