Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie kuratora

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.12.2013

Wiele lat temu rozwiodłam się. Chciałabym pozbawić byłego męża praw rodzicielskich do dziecka. Problem w tym, że nie wiem, gdzie on mieszka. Czy w takiej sytuacji mam wnioskować o ustanowienie kuratora? Dwa lata temu ponownie wyszłam za mąż i chciałabym, aby obecny małżonek adoptował moją córkę. Czy biologiczny ojciec dziecka musi wyrazić zgodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawę ustanowienia kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane, regulują następujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 143. Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

 

Art. 144. § 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

 

§ 2. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

 

§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym”.

 

Warunkiem ustanowienia kuratora jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że miejsce pobytu strony nie jest znane (uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających powołanie kuratora nie należy do formalnych warunków pozwu i jego brak nie może prowadzić do zwrotu pozwu – por. orz. SN z 25 kwietnia 1966 r., II CZ 34/66, OSP 1967, nr 9, poz. 222); brak uprawdopodobnienia może skutkować zawieszeniem postępowania (art. 177 § 1 pkt 6; por. orz. SN z 25 kwietnia 1966 r., II CZ 34/66, OSPiKA 1967, nr 9, s. 222; z 5 listopada 1970 r., II CZ 133/70, OSNCP 1971, nr 6, poz. 109).

 

Ustanowienie kuratora następuje na wniosek, który może zgłosić osoba zainteresowana, tj. każdy uczestnik postępowania – także interwenient uboczny, czyli podmiot, który chce w obronie własnych praw spowodować doręczenie wnoszonego pisma procesowego drugiej stronie procesu (lub innemu uczestnikowi postępowania). Jedynie w przypadkach, w których sąd może samodzielnie podejmować czynności pociągające konieczność obrony swych praw przez podmioty postępowania, ustanowienie kuratora może nastąpić także z urzędu, np. w postępowaniu nieprocesowym – art. 510 § 2, a także w tych sytuacjach, w których sąd musi podjąć działanie, a nie jest możliwe stosowanie art. 136 § 2.

 

Proszę złożyć wniosek, wystąpić do zbioru PESEL o wydanie informacji o miejscu zameldowania danej osoby; takie zaświadczenie można wziąć także z gminy.

 

Razem z wnioskiem o ustanowienie kuratora należy przedstawić zaświadczenie. Sąd ustanowi kuratora i sprawa nie zostanie zawieszona. Można wnioskować o zwolnienie z kosztów ustanowienia kuratora.

 

Ojciec pozbawiony praw rodzicielskich już nie musi wyrażać zgody na adopcję.

 

Zgodnie z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 119. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

 

§ 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 2 =

»Podobne materiały

Pozbawienie władzy rodzicielskiej byłego męża, który nie interesuje się dzieckiem

Jestem rozwiedziona od siedmiu lat. Zasądzono alimenty od byłego męża na rzecz naszego syna; mąż jednak płacił je tylko przez dwa miesiące. Nie udało się ustalić jego miejsca pobytu, najprawdopodobniej mieszka obecnie w Irlandii. Ja przeprowadziłam się z dzieckiem do Anglii. Chcąc załatwić sprawy a

 

Rozwód i kurator

Rok temu wystąpiłam o rozwód, ale mąż wyjechał za granicę i nie sposób ustalić miejsca jego pobytu. Sąd zdecydował o wyznaczeniu, spośród członków jego rodziny, osoby, która wystąpi w imieniu męża. Kłopot w tym, że ludzie ci są do mnie wrogo nastawieni. Czy muszą uczestniczyć w tym procesie? Wołałab

 

Wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie kurateli

Po śmierci rodziców spadek (nieruchomość) przypadł mi, a mam jeszcze dwóch braci. Jeden z nich na rozprawie spadkowej domagał się ustanowienia siebie kuratorem dla młodszego brata. Nasz młodszy brat jest niepełnosprawny, ale pracuje i pobiera rentę, jest samodzielny, choć schorowany. Wniosłam więc s

 

Odwołanie od ustanowienia kuratorem

W sprawie egzekucji z nieruchomości, którą zamierza wszcząć Naczelnik Urzędu Skarbowego, sąd rodzinny ustanowił mojego tatę (wbrew jego woli!) kuratorem dla syna. Związane to było z niemożnością ustalenia aktualnego adresu syna, który przebywa za granicą. Postanowienie sądu po odbytej rozprawie nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »