.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 01.04.2017

Jak przeprowadzić sprawę o ustalenie opieki nad dzieckiem? Mój partner ma 3-letnie dziecko. Matka dziecka od jego urodzenia kategorycznie zabrania kontaktów i ojcu, i jego rodzinie. Dziadkowie od strony ojca nie widzieli dziecka od ponad 2 lat. Na prośby o spotkanie z wnukiem matka reaguje agresywnie. Ojciec nie ma prawa zabrać dziecka do siebie, chociaż ich mieszkania dzieli tylko dwie ulice. Nie zezwoliła też, aby dziecko poznało przyrodnie rodzeństwo. W jaki sposób i w jakim sądzie ustalić prawa do widzenia ojca z dzieckiem i jego rodziną? Jak te spotkania z dzieckiem egzekwować, jeśli matka nadal będzie je uniemożliwiać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie

Fot. Fotolia

Z opisu sprawy wynika, że dotychczas w jakikolwiek sposób kontakty nie były realizowane z powodu negatywnego (wręcz agresywnego) zachowania i postępowania ze strony matki dziecka. Trzy lata – to bardzo długi okres czasu jak na brak kontaktów z własnym dzieckiem, mimo tak bliskiego miejsca zamieszkiwania – cierpi na tym dobro dziecka.

 

Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z poniższych regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, by ustanowić sądownie kontakty:

 

„Oddział 3

Kontakty z dzieckiem

Art. 113. [Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów]

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art. 1131. [Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Art. 1132. [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Art. 1133. [Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 1134. [Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania]

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Art. 1135. [Zmiana rozstrzygnięcia o kontaktach z dzieckiem]

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Art. 1136. [Odpowiednie stosowanie do innych sprawujących pieczę nad dzieckiem]

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.”

 

Oczywiście każdy z zainteresowanych – ojciec, babcia itd. składa odrębny wniosek o uregulowanie tychże kontaktów. W imieniu małoletniego przyrodniego rodzeństwa czyni to oczywiście jedno z rodziców jako opiekun prawny.

 

W procedurze ustanawiania kontaktów od razu można wnioskować o zagrożenie zapłatą kwoty pieniężnej od matki na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu – w razie ich utrudniania. Uzasadnić to należy dotychczasowym wzbranianiem kontaktów i brakiem szans na jakiekolwiek porozumienie. Regulują to następujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 582. [Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka]

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Art. 5821. [Ustalenie kontaktów z dzieckiem]

§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.

/…/

§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 598:

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub

2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.”

 

Jeśli nawet sąd od razu, czyli w postanowieniu regulującym kontakty, nie zawrze tego zagrożenia, to w przyszłości w razie naruszania postanowienia należy o to wnioskować, a w razie dalszego zakłócania kontaktów – składać wniosek o zasądzenie kwoty pieniężnej, którą sąd orzekł w ramach zagrożenia. Regulują to poniższe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Oddział 6

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Art. 598(15. [Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Art. 598(16. [Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej]

§ 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

Art. 598(17. [Postanowienie o zwrocie wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu]

§ 1. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 § 2 pkt 1.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Art. 598(18. [Zakaz wszczynania postępowania z urzędu]

§ 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem art. 570 nie stosuje się. Wniosku wymaga także wydanie każdego kolejnego postanowienia, o którym mowa w poprzedzających przepisach niniejszego oddziału.

§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd wysłucha uczestników postępowania.

Art. 598(19. [Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 1150-11512, 11514 i 1152 stosuje się odpowiednio.

Art. 598(20. [Umorzenie postępowania]

Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.”

 

Pisząc o uregulowaniu kontaktów, od razu przedstawiam procedurę ich egzekwowania, gdyż z opisu wynika, że raczej kontakty mogą być nadal nierealizowane, nawet gdy je sąd orzeknie. Często ludzie nie znają powyższych regulacji i w odruchu „poszukiwania sprawiedliwości” dzwonią na policję, co jest kompletnym nieporozumieniem. Owszem, policję należy wzywać, gdy dochodzi do naruszenia norm prawa karnego, np.: naruszenie nietykalności, zabór mienia, groźby i inne bezprawne zachowania. Jednak policja nie jest od egzekwowania kontaktów z dzieckiem – od tego jest sąd rodzinny, który wydaje dalsze odpowiednie postanowienia w kwestii egzekwowania wykonywania tych kontaktów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl