Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanie ubezpieczenia społecznego rolników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.06.2015

Posiadam gospodarstwo rolne o pow. 25 h, które jest moim i rodziny głównym źródłem utrzymania. Zostałem wykluczony z ubezpieczenia w KRUS, bo od 3 lat dorabiałem w firmie ochroniarskiej. Zamierzam odwołać się od tej decyzji, ponieważ firma odprowadza składki społeczne od kwoty 100 zł miesięcznie! Proszę o wskazówki, jak się odwołać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 

Art. 7. 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Jakiekolwiek ubezpieczenie z tytułu pracy, zlecenia – wyklucza automatycznie ubezpieczenie społeczne rolników.

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników opiera się na zasadzie wykluczenia podlegania temu ubezpieczeniu w czasie podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, zdefiniowanemu w art. 6 pkt 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach (art. 7 ust. 1 in fine oraz art. 16 ust. 3 ustawy). Jedyny wyłom od tej zasady przewidziany został w obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. przepisie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (w brzmieniu sprzed 2 maja 2004 r.), stanowiącym, że rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będąc pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Zachowanie prawa podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo spełnienia warunków do objęcia innym ubezpieczeniem społecznym, zależy więc od decyzji rolnika, który może zdecydować o podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu powstającemu w związku z podjęciem działalności gospodarczej. Niepodjęcie decyzji o podleganiu innemu ubezpieczeniu powoduje kontynuację rolniczego ubezpieczenia społecznego. W związku z tym za trafny należy uznać wyrażony w skardze kasacyjnej pogląd, że opłacanie przez rolnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od chwili jej rozpoczęcia wyraża decyzję podlegania temu właśnie ubezpieczeniu. Rolnik objęty ubezpieczeniem z tytułu tej działalności przestaje podlegać ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy, gdyż ubezpieczenie to włączają wprost przepisy art. 7 ust. 1 in fine oraz art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowiące, że odpowiednio ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy tylko rolnik, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Upada przez to zasadniczy warunek umożliwiający rolnikowi wybór ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy nieprzerwanie co najmniej 1 rok takiemu ubezpieczeniu podlegał przed podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, dlatego wybór ubezpieczenia może być dokonany tylko raz, przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

 

Wykluczenie „powrotu” do ubezpieczenia społecznego rolników, rolników, którzy po podjęciu działalności gospodarczej zostali objęci innym ubezpieczeniem, znajduje mocne potwierdzenie w użytych w art. 5a ustawy sformułowaniach odnoszących się do czasu dokonywania tego wyboru. Ustawodawca, używając słów „podlega nadal temu ubezpieczeniu”, wskazał, że przy zbiegu ubezpieczeń społecznych przez równoczesne podleganie ubezpieczeniu rolniczemu i z tytułu podejmowania działalności gospodarczej możliwy jest wyłącznie wybór innego ubezpieczenia, a co do ubezpieczenia rolniczego wyłącznie kontynuacja. Nie przewidział ani wyboru ubezpieczenia rolniczego, ani ponownego włączenia do ubezpieczenia rolniczego rolnika, który prowadzi działalność gospodarczą i podlega właściwemu dla tej sytuacji ubezpieczeniu społecznemu.

 

Podleganie określonemu ubezpieczeniu społecznemu, które wynika z przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może być wolą ubezpieczonych regulowane tylko w zakresie przewidzianym przez ustawę (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1999 r. II UKN 435/98 OSNAPiUS 2000/6 poz. 244 i z dnia 11 lutego 1999 r. II UKN 461/98 OSNAPiUS 2000/7 poz. 286), zatem zamiar rolnika pozostania w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego może być skutecznie wyrażony tylko w chwili podejmowania przez niego działalności gospodarczej, ale już nie w trakcie jej prowadzenia i podlegania innemu ubezpieczeniu.

 

Nie jest tak, że nie może Pan dorabiać – ale nie na umowie powodującej ubezpieczenie społeczne. Mógł Pan założyć działalność gospodarczą i wystawiać faktury, mógł Pan być zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło i nie być ubezpieczonym.

 

Argumentów na odwołanie nie ma.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + siedem =

»Podobne materiały

Renta rolnicza

Od 35 lat prowadzę gospodarstwo rolne i płacę składki na KRUS; niedawno skończyłam 60 lat i jestem uprawniona do emerytury. Niestety w zeszłym roku zachorowałam; dwukrotnie komisja lekarska orzekła całkowitą niezdolność do pracy, jednak urzędniczki w KRUS-ie nie chcą w ogóle przyjąć mojego wniosku o

 

Ubezpieczenie rolników w KRUS

Jakie warunki należałoby spełnić, żeby synowi przysługiwało ubezpieczenie rolników w KRUS za okres pracy w gospodarstwie rodziców? Syn w wieku 23 lat otrzymał od babci w dzierżawę gospodarstwo, od lutego 2013 jest więc ubezpieczony jako rolnik. Musi wykazać 3 lata ubezpieczenia po skończeniu technik

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »