Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanie małżeństwa

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 24.09.2012

Z moim mężem mieszkamy od 4 lat w osobnych pokojach. On wiele lat już nie pracuje, jest leniem na bezrobociu. Mamy mieszkanie i mały domek w surowym stanie (majątek wspólny). Żyjemy obok siebie, nasi synowie mają po 30 lat. Chciałabym, by sąd orzekł ustanie małżeństwa. Zależy mi też, by mieszkanie zostało dla mnie. Jak doprowadzić do tych celów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię ustania małżeństwa w następujący sposób.

 

Zgodnie z art. 56 „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, przy czym na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Artykuł 58 reguluje kwestie postanowień, jakie musza i mogą zapaść podczas orzekania rozwodu. Zgodnie z jego brzmieniem „w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka”.

 

W dalszych artykułach zaznaczono:

 

„Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W ramach tych ustaleń sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o wspólnym wykonywaniu władzy, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Przy czym orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

 

Jak wynika z powyższego, rozwiązanie małżeństwa może przebiegać szybko, sprawnie z regulacją wszystkich istotnych kwestii dotyczących małżonków i ich dzieci. Jednak do takiego orzeczenia ustania małżeństwa wymagana jest zgodna wola stron. W przeciwnym wypadku należy przedstawić szereg dowodów, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik.

 

Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą nastąpić określone przesłanki pozytywne, nie mogą pojawić się przesłanki negatywne. Musi zatem nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, co wiąże się z zerwaniem więzi emocjonalnych, gospodarczych i fizycznych. Przesłankami negatywnymi dla rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu jest dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego oraz istnienie wyłącznej winy za rozkład pożycia po stronie małżonka żądającego rozwodu przy jednoczesnym braku zgody małżonka niewinnego.

 

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił już dawno, jest trwały. Domyślam się, że zupełny, aczkolwiek nie pisze Pani nic na temat wspólnego gospodarstwa domowego. Dla sądu będzie to również istotne, czy utrzymuje Pani męża, gotuje mu, opiekuje się nim (pierze, prasuje), czy też wszystko robicie oddzielnie. Brak jednego z elementów zupełności rozkładu pożycia może zaważyć na ocenie sądu.

 

Z punktu widzenia Pani interesów zasadne byłoby przekonanie męża do wyrażenia zgody na rozwód bez orzekania o winie. Wówczas postępowanie mające na celu ustanie małżeństwa jest szybkie, zwłaszcza że nie macie Państwo małoletnich dzieci.

 

W przeciwnym razie sąd, nawet jeśli nie będzie Pani wnioskowała, będzie starał się ustalić, z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia. Jako argumenty może Pani wykorzystać porywczy charakter męża, roszczeniową postawę, brak przykładania się do rozwoju i dobrobytu rodziny. Wszystkie te okoliczności wypada udowodnić, aczkolwiek jeśli przedstawi Pani lub mąż zaświadczenie z PUP, że nie pracuje od wielu lat, nie poszukuje aktywnie pracy, to takie dowody mogą być wystarczające.

 

Uzyskanie w Pani przypadku rozwodu, czy to z orzeczeniem o winie męża, czy też bez orzekania o winie, nie powinno być zatem trudne. Gorzej jednak z pozostałymi postulatami.

 

Orzekanie o władzy rodzicielskiej sąd będzie mógł pominąć. Musi jednak orzec o wspólnie zamieszkiwanym lokalu. Zazwyczaj sąd orzeka o podziale mieszkania do korzystania. Dzieli mieszkanie w ten sposób, że część pokoi przydziela jednemu z małżonków, część drugiemu, łazienka i kuchnia do wspólnego użytku.

 

Rozumiem, że takie rozwiązanie Panią nie satysfakcjonuje. Może Pani zatem wnieść o przyznanie mieszkania Pani ze wskazaniem, iż mąż może wyprowadzić się do innego lokalu. Może to być lokal, który Pani opłaci, może to być dom, o którym Pani pisała, jeśli nadaje się do zamieszkania po wstępnym przygotowaniu. W przeciwnym razie sąd nie może orzec o wspólnym mieszkaniu w ten sposób, że przyzna je jednemu z małżonków, drugiemu nakazując jego opuszczenie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego o opiekuńczego, zgodnie z którym „w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka”. W tym przypadku musiałaby Pani udowodnić takie zachowanie męża, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Awantury, alkoholizm, zakłócanie porządku, brak utrzymywania w stanie należytym zajętych pokoi itp. Niestety tego rodzaju orzeczenia zapadają wyjątkowo, właściwie tylko w przypadku zaistnienia przemocy domowej. Może Pani jednak spróbować oprzeć swoje żądanie na tym przepisie.

 

Jeśli w wyroku rozwodowym sąd dokona jedynie podziału ad usum (do korzystania), wówczas eksmisję męża będzie Pani mogła przeprowadzić dopiero po formalnym podzieleniu wspólnego majątku.

 

Podział wspólnego majątku może nastąpić już w wyroku rozwodowym, o ile przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Ponieważ w Państwa przypadku do podziału jest szereg dóbr oraz pasywa to przeprowadzenie takiego podziału może być trudne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedstawienie sądowi zgodnego planu podziału, kto dostanie który składnik majątku, w jaki sposób zostaną spłacone długi. W mojej ocenie wygodnie byłoby zbyć nieruchomość, która jest niewykorzystywana i część pieniędzy przeznaczyć na zakup kawalerki dla męża, do której będzie mógł się wyprowadzić. Wówczas w wyroku rozwodowym łatwo będzie dokonać podziału, ponieważ każde z Państwa otrzyma lokal mieszkalny i uzupełnienie kwoty do połowy wartości całego majątku. Z części męża może Pani dokonać odliczenia własnego wkładu w powiększenie dobrobytu rodziny oraz spłaty kredytów, które zdeklaruje się Pani spłacić.

 

Przy braku takiego zgodnego działania osiągnięcie przez Panią szybkiego celu (ustanie małżeństwa, własne mieszkanie bez męża, podział majątku wspólnego) może być trudne do osiągnięcia, bowiem sąd orzeknie jedynie o rozwodzie i sposobie korzystania z mieszkania. W następnej kolejności będzie Pani musiała przeprowadzić postępowanie o dział majątku wspólnego, które to postępowanie zazwyczaj trwa dość długo, gdzie niezbędny może okazać się udział biegłego do oceny wartości majątku, które to postępowanie jest dość kosztowne. Dopiero po prawomocnym zakończeniu takiego postępowania, jeśli stanie się Pani właścicielem mieszkania, może Pani wystąpić z powództwem o opróżnienie lokalu przez męża, który będzie zajmował to mieszkanie bez tytułu prawnego.

 

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Oplata od pozwu wynosi obecnie 600 zł, należy ją opłacić przy składaniu pozwu.

 

Zdaję sobie sprawę, że nie uzyskała Pani idealnej odpowiedzi na swoje pytanie (w tym sensie, że nie ma rozwiązania idealnego, którego Pani by oczekiwała). Jeśli nie wyczerpałam Pani wątpliwości, proszę o pytania dodatkowe, postaram się sprecyzować wątpliwości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 6 =

»Podobne materiały

Umowa przedmałżeńska

Za kilka tygodni planuję zawrzeć związek małżeński. Chciałbym jednak już teraz zabezpieczyć się na wypadek rozwodu. Obecnie mieszkamy w domu należącym do mojego ojca. Jestem jedynym spadkobiercą. Czy istnieje możliwość sporządzenia umowy przedmałżeńskiej ograniczającej prawa mojej przyszłej żony do

 

Sprzedać czy przepisać mieszkanie?

Mój ojciec jest właścicielem mieszkania, które odziedziczył po matce. Chce je przekazać jednemu lub obojgu dzieciom (mam siostrę). Ze względu na ciężką chorobę ojca ważne jest, aby przekazanie odbyło się jak najszybciej. Moja siostra posiada książeczkę mieszkaniową, którą chciałaby przy tej okazji z

 

Czy mogę żądać od dewelopera obniżenia ceny mieszkania?

Kupiłem mieszkanie od dewelopera (na parterze i nad węzłem ciepłowniczym). Mimo zapewnień co do poziomu hałasu jest głośno. Czy mogę żądać od dewelopera obniżenia ceny mieszkania? Jaka jest w tym przypadku odpowiedzialność dewelopera (niespełnienie warunków technicznych pomieszczenia dla węzła), a j

 

Ostrzeżenie w księdze wieczystej a wpisanie nowych właścicieli

Czy na podstawie numeru księgi wieczystej można znaleźć lub dowiedzieć się, czy istnieje druga księga dla tej samej nieruchomości? Pytam, ponieważ po śmierci ojca (15 lat temu) wszyscy jego spadkobiercy w sądzie przyjęli spadek (nieruchomość). Niestety w księdze wieczystej pod numerem, który podała

 

Sprzedaż paliwa bez koncesji

Jesteśmy firmą transportową (spółką z o.o.). Nasz główny kontrahent chce, abyśmy sprzedawali mu małe ilości oleju napędowego i gazu propan butan (miesięcznie na kwotę do ok. 10 000 zł). Czy możemy bez koncesji dokonywać takich transakcji sprzedaży paliwa? W KRS (dział 3) mamy zapis: „sprzedaż

 

Wspólny zakup domu za pieniądze męża

Trzy lata temu mój mąż dostał w darowiźnie mieszkanie. Obecnie chce je sprzedać, byśmy kupili wspólny dom. Przeznaczymy na to środki za mieszkanie i moje oszczędności. Czy spowoduje to konieczność zapłaty przez męża podatku? Jak możemy tego uniknąć? Dodam, że brany jest pod uwagę tylko wspólny zakup

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a emerytura dla 60-latka

Czy obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/07, i czy urodzony po 31 grudnia 1948 r. ma prawo do emerytury (60-latek z 40-letnim stażem pracy)? Jeśli tak – to jaka jest podstawa prawna?

 

Wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego a brak nowej umowy

Upłynął niedawno 3-letni okres najmu lokalu użytkowego, który wynajmuję od gminy, ale nie została podpisana nowa umowa najmu z powodu obiekcji co do wysokości wymaganej kaucji. Czynsz płacimy więc według starej umowy na podstawie otrzymywanych faktur VAT (w umowie nie było zapisu o żadnej wyższej st

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »