Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 3

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.02.2009

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ostatniej, trzeciej części mowa jest o kontrowersjach narosłych wokół kwestii ulepszania środków trwałych i ich przekształcania, m.in. ustalania: czy to modernizacja, czy remont.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z zasadami ogólnymi, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Problem: modernizacja kontra remont stanowi drugie największe pole sporów między podatnikami i organami skarbowymi.

 

Co do zasady, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

 

Do pojęcia „remontu” wielokrotnie odnosił się Naczelny Sąd Administracyjny, który dał jasno do zrozumienia, że „Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych – można uznać za remont (...). W świetle tych kryteriów pomalowanie pomieszczeń, naprawa instalacji, wymiana zużytych elementów lokalu np. okien, drzwi to niewątpliwie nakłady, które nie zwiększają wartości użytkowej wynajmowanego pomieszczenia i nie zmieniają jego charakteru. Wydatki z tego tytułu należy zatem potraktować jako wydatki na remont, które w całości stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia” (SA/Sz 119/97).

 

Kwalifikacja wydatku jako nakładu inwestycyjnego zwiększającego wartość początkową środka trwałego lub kosztu uzyskania przychodu, winna być za każdym razem rozpatrywana indywidualnie i starannie, kontrolujący podatników inspektorzy są szczególnie wyczuleni na tę kwestię. Wskazać należy również, iż istotna jest wysokość nakładów w skali roku, a bez znaczenia proporcja, w jakiej pozostaje kwota nakładów do wartości środka trwałego.

 

Osobną grupę problemów stanowią problemy związane z ustaleniem wartości początkowej środka trwałego, gdy do czynienia mamy z przekształceniami, przejęciami czy też likwidacjami. Ustawodawca stanowi, iż w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Uregulowanie to dotyczy również:

 

  • podjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników spółki niebędącej osobą prawną,
  • zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków,

 

– jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

 

Łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, stanowi:

 

  • suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z zasadą ogólną dotyczącą ustalania wartości początkowej firmy,
  • różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z zasadami ogólnymi, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

 

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego również w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące łącznej wartości początkowej, przywołane powyżej.

 

Otrzymanie, w związku z likwidacją osoby prawnej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wiąże się z koniecznością ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu likwidowanego.

 

Ustawodawca wskazuje, iż w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

 

Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę – przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

 

Kolejną grupę problemów stanowią zagadnienia związane z odłączeniami, dzieleniem środków trwałych. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej, wartość początkową tego środka zmniejsza się od następnego miesiąca po odłączeniu o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części, a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

 

Należy pamiętać, że jeżeli podatnik od amortyzowanego środka trwałego odłączy część składową, wówczas powinien ponownie ustalić wartość początkową środka trwałego, od którego odłączenia dokonano.

 

Problematycznym jest odłączenie części składowej od środka trwałego w 100% zamortyzowanego. Na ogół przyjmuje się, że skoro „wartość podatkowa” składnika wynosi zero to i wartość odłączonej części nie może być wyższa niż wskazane zero. Nie zmieni się zatem nawet wartość początkowa środka trwałego, do którego odłączona część zostanie przyłączona.

 

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego winno być przeprowadzane bardzo starannie i skrupulatnie, gdyż nie jest operacją tak prostą, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, a konsekwencje nieprawidłowego ustalenia wartości początkowej będą ciągnąć się przez lata.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 2

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jego drugiej części wyjaśnia, kiedy podatnik może skorzystać z pomocy biegłego w ustaleniu cen rynkowych środka trwałego.

 

Pojęcie komunikacji międzynarodowej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pojęcie to, niestety, nie zostało zdefiniowane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani nie definiuje go Konwencja modelowa OECD czy też komentarz do niej. Powoduje to w praktyce wiele problemów.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »