Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 2

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.02.2009

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jego drugiej części wyjaśnia, kiedy podatnik może skorzystać z pomocy biegłego w ustaleniu cen rynkowych środka trwałego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak już była o tym mowa w pierwszej części tego cyklu, nie zawsze można ustalić cenę nabycia środków trwałych w sposób jednoznaczny i wówczas wyceny może dokonać podatnik, bazując na cenach rynkowych tego samego rodzaju środków trwałych. Czasem i to nastręcza wielu trudności, a co gorsza może zostać podważone przez organa kontroli podatkowej.

 

Dlatego, gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego, powołanego przez podatnika.

 

Właśnie ten ostatni przypadek stanowi najczęstsze pole konfliktu między organami podatkowymi a podatnikami. Najczęściej, szczególnie w przypadku nieruchomości, dla podatnika korzystniejsze jest ustalenie wartości w oparciu o wycenę biegłego niż według ogólnych zasad. Przyczyna jest prosta – wartość określona przez biegłego będzie wyższa niż wartość wyliczona według ustawowych wytycznych, zatem wyższy będzie miesięczny (czy roczny) odpis amortyzacyjny.

 

Pamiętać należy, iż ustalenie wartości początkowej środka trwałego na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego jest możliwe jedynie w przypadku braku możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia m.in. gdy część materiałów budowlanych pochodziła z lat przed wytworzeniem nieruchomości i pozostała w rękach podatnika bez dokumentów pozwalających określić cenę ich zakupu. W takiej sytuacji, w świetle obowiązujących przepisów, koniecznością jest zlecenie biegłemu wyceny środka trwałego.

 

Przepis jasno stanowi „wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych (...) przez biegłego, powołanego przez podatnika”. Nie ma tu miejsca na interpretację czy dowolność, dyspozycja normy jest jasna, wykładnia językowa nie pozostawia wątpliwości – „ustala się”, czyli podatnik ma obowiązek, gdyby prawodawca chciał pozostawić to w gestii podatnika, norma brzmiałaby „może ustalić” – tak jednak nie jest.

 

Podobny tok interpretacji przepisów zdaje się prezentować większość organów podatkowych, przykładowo:

 

Postanowienie Naczelnika Urzędu skarbowego w Kolbuszowej (US I-1.415/8/2004): „Materiały na budowę sklepu gromadzone były przez kilka lat i podatnik nie posiada dokumentów na ich zakup. W ocenie pytającego istnieje możliwość wyceny budynku wg wartości rynkowej do celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych. (...) Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli nie jest pan w stanie ustalić wartości wybudowanego budynku, zgodnie z ww. przepisami art. 22g ust. 4, to znajdzie zastosowanie w powyższej sytuacji art. 22g ust. 9 ww. ustawy, tzn. wycena wartości środka trwałego przez biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych”.

 

Postanowienie Naczelnika Urzędu skarbowego w Gorlicach (PDOF/415/13/06): „Z uwagi na fakt, że podatnik nie posiada dowodów poniesienia wydatków budowlanych, organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem podatnika, iż nie jest możliwe ustalenie wartości środka trwałego według przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy tj. według kosztów wytworzenia. W tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 22g ust. 9 ustawy w myśl którego, jeżeli nie można ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w art. 22g ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8 przez biegłego powołanego przez podatnika”.

 

Postanowienie Naczelnika Urzędu skarbowego w Chełmie (PDOF/415/13/06 DD/406-56/05/06): „Z uwagi na przedstawiony we wniosku brak dokumentów umożliwiających wycenę ww. budynków według kosztu wytworzenia na podstawie danych historycznych, Podatniczka może dokonać ustalenia wartości tych środków trwałych zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia, przez biegłego, powołanego przez podatnika oraz dokonać wpisu tak wycenionych składników majątku wykorzystywanych przy prowadzonej działalności do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2008 r. (IPPB1/415-336/07-6/ES): „Podatnik ma możliwość ustalenia wartości początkowej wytworzonego środka trwałego na podstawie dokonanej przez biegłego jedynie w sytuacji, gdy nie można ustalić kosztu wytworzenia. Ma to miejsce wówczas, gdy podatnik pomimo dołożenia należytej staranności, w wyniku zaistnienia obiektywnych okoliczności nie jest w stanie ustalić tego kosztu”.

 

Należy pamiętać, że gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

 

Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

 

Pozostaje jeszcze zastanowić się, co w sytuacji, gdy środek trwały np. lokal, zostanie ulepszony, czyli: przebudowany, rozbudowany, czy zmodernizowany – ale o tym w ostatniej, trzeciej części cyklu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus VIII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »