.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie prawa do emerytury

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 28.02.2012

Ja i żona mieszkamy na stałe w RPA od 1984 roku. W Polsce nasz staż pracy wyniósł: ja – 10 lat (plus urlop bezpłatny 2 lata), żona – 9 lat. Obecnie mam 60 lat, a żona 59. Czy żona po ukończeniu 60 lat życia, a ja po ukończeniu 65 lat będziemy mieli prawo do jakiejkolwiek emerytury, a jeśli tak, to aby ją otrzymywać, będziemy musieli mieszkać w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pan 60 lat, a małżonka 59, co oznacza, że zarówno Pan, jak i małżonka urodziliście się po 31.12.1948 r. Data ta ma istotne znaczenie dla ustalania praw emerytalnych w Polsce w obecnym stanie prawnym.

 

Według opisu Pan ma w Polsce 10 (12 z urlopem bezpłatnym) lat okresów zaliczanych do okresów zatrudnienia dla celów emerytalnych, a małżonka ma tych lat 9.

 

Stosownie do ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 8) „przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe”.

 

Obecnie obowiązują na podstawie zapisu w załączniku nr III, część A Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71:

 

  • art. 33 ust. 3 umowy z dnia 7 września 1998 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1105),
  • umowa z dnia 9 października 1975 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym (Dz. U. z 1976 r. Nr 16, poz. 101) pod warunkami i w zakresie określonym w art. 27 ust. 2-4 umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 108, poz. 468),
  • art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 27 ust. 5, art.2 8 ust. 2 umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 108, poz. 468).

 

Powyższe oznacza, że mimo obowiązywania od dnia 1 maja 2004 r. w polsko-austriackich oraz polsko-niemieckich stosunkach z zakresu zabezpieczenia społecznego przepisów wspólnotowych, czyli Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71, nadal obowiązują także pewne szczególne (korzystne dla polskich obywateli) regulacje, wynikające z obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004 r. między Polską a Austrią oraz Polską a Niemcami umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.

 

Ponadto Polska zawarła dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym z: Australią, Koreą Płd., Macedonią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Czarnogórą, USA, Kanadą.

 

Okresy zatrudnienia przebyte za granicą w państwach, z którymi Polskę nie łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a do takich państw należy RPA – nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do polskich świadczeń.

 

W Państwa sytuacji zastosowanie będą miały przepisy wskazanej ustawy w zakresie, w jakim regulują nabycie prawa do emerytury przez osoby urodzone po 31.12.19948 do 01.01.1969 r.

 

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), bez względu na liczbę udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli w dniu ukończenia tego wieku pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, a podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez jakikolwiek okres, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę zamiast pobieranej renty.

 

W latach 2009-2013 emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym mogą uzyskać tylko kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. Mężczyźni urodzeni w 1949 r. i później ukończą przewidziany dla nich powszechny wiek emerytalny 65 lat najwcześniej 1 stycznia 2014 r. i dopiero wówczas będą mogli ubiegać się o taką emeryturę. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„Art. 46.

 

1. Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 

  1. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;
  2. warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;
  3. (uchylony).

 

2. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, nie zawrze umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego”.

 

Osoby urodzone w takim okresie muszą jednak spełnić określone wymagania, jeśli chcą otrzymać emeryturę pracowniczą.

 

Po pierwsze: nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

 

Zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody państwa wraz z wnioskiem o emeryturę skutkuje uznaniem przez ZUS, że został spełniony warunek nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

 

Po drugie: warunki co do wieku, wymiaru okresów składkowych i w niektórych przypadkach niezdolności do pracy, wymagane do uzyskania emerytury spełnią do 31 grudnia 2008 r.

 

Ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące daty spełnienia warunków, z emerytury pracowniczej mogą skorzystać tylko kobiety urodzone w latach 1949-1953. Wynika to z faktu, że tylko kobiety urodzone w tym przedziale czasu osiągną do końca 2008 roku wymagany wiek emerytalny.

 

Mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. z uwagi na to, że nie ukończą wymaganego wieku 60 lat do 31 grudnia 2008 roku, nie mają możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę pracowniczą.

 

Kobieta, która chce przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą, musi mięć udokumentowane 30 lat składkowych i nieskładkowych przy osiągnięciu 55 lat życia. Gdy jednak kobieta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, musi udowodnić co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy.

 

W świetle wskazanych przepisów wynika, że:

 

  1. okres pracy w RPA nie jest zaliczany do tego okresu zatrudnienia,
  2. nie mają Państwo wymaganego okresu zatrudnienia dla uzyskania emerytury w Polsce,
  3. w Polsce nie nabędą Państwo prawa do emerytury.

 

Aby otrzymywać emeryturę w Polsce, nie trzeba w niej mieszkać. Mogą Państwo mieć emeryturę w RPA według tamtejszych przepisów. Aby ją otrzymywać, nie trzeba mieszkać w RPA.

 

Gdyby emerytura była uzyskana w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, emerytura lub renta byłaby transferowana do nowego miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim.

 

Natomiast możliwość wypłaty w Polsce emerytur i rent z państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów o ubezpieczeniu społecznym, regulują wyłącznie wewnętrzne przepisy tych państw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton