.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie ojcostwa, alimenty i nazwisko dziecka

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.02.2009

Ojciec mojego dziecka, które obecnie ma 12 miesięcy, nie uznał dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Ojciec ostatni raz widział córkę, gdy miała 4 tygodnie. Nie dokłada też do jej utrzymania (nie dołożył się w żadnym stopniu do wyprawki ani do kosztów utrzymania ciąży – opłaty za lekarza, badania, witaminy, lekarstwa). Chcę złożyć do sądu wniosek o ustalenie ojcostwa, jednak chcę, by dziecko zostało przy moim nazwisku. Chcę także ograniczyć prawa ojca i wyegzekwować alimenty. Czy mam podstawy do ograniczenia ojcu praw rodzicielskich? Jakiej kwoty alimentów mogę się domagać? Mam niewielkie dochody, a dziecko chodzi do żłobka (miesięczny koszt to ok. 300 zł).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie ojcostwa, alimenty i nazwisko dziecka

Skutki wyroku ustalającego ojcostwo

Wyrok ustalający ojcostwo wywołuje skutki dotyczące prawa cywilnego dziecka. Jest on bowiem dowodem na to, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka.

 

Jednakże wyrok ustalający ojcostwo nie pociąga za sobą automatycznie ani nadania dziecku nazwiska ojca, ani uznania, że mężczyźnie uznanemu za ojca dziecka przysługuje władza rodzicielska.

 

W wyroku tym sąd bowiem nadaje dziecku nazwisko ojca tylko w razie złożenia stosownego wniosku przez samo dziecko, a jeżeli dziecko jest niepełnoletnie – na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, którym jest najczęściej matka.

Czy dziecko musi nosić nazwisko ojca po wyroku ustalającym ojcostwo?

Tym samym jeśli Pani córka jest niepełnoletnia, to właśnie Pani zadecyduje, czy dziecko będzie nosiło nazwisko ojca, czy też pozostanie przy dotychczasowym nazwisku. W tej sytuacji sąd oddali żądanie ojca o nadanie jego nazwiska dziecku bez wyraźnego życzenia matki.

 

Również władza rodzicielska nie będzie przysługiwała ojcu „automatycznie” wraz z uprawomocnieniem się wyroku ustalającego jego ojcostwo, lecz w razie wyraźnego orzeczenia sądu zamieszczonego w sentencji wyroku. Sąd nie może przyznać ojcu władzy rodzicielskiej, jeśli pozostaje to w sprzeczności z dobrem dziecka i nie istnieją przesłanki należytego sprawowania tej władzy przez niego. W ten sposób manifestuje się brak zaufania do ojca, który dobrowolnie nie chciał uznać dziecka.

 

Proszę zatem podnieść przed sądem, że mężczyzna ten nie interesował się ani aktualnie nie interesuje się dzieckiem. Nadto można wskazać również inne okoliczności, które świadczą o rzeczywistym stosunku tego mężczyzny do swojego dziecka.

Czy powództwo o ustalenie ojcostwa można połączyć z powództwem o zasądzenie alimentów?

Wraz z powództwem o ustalenie ojcostwa warto połączyć powództwo o zasądzenie alimentów na dziecko.

 

Jeśli sąd ustali, że pozwany przez Panią mężczyzna jest ojcem dziecka, to z faktu tego będzie wynikał obowiązek alimentacyjny ojca dziecka względem dziecka, i to ze skutkiem wstecznym (tj. maksymalnie za 3 lata wstecz).

 

Obowiązek alimentacyjny ustanie z chwilą osiągnięcia przez dziecko samodzielności życiowej, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Mianowicie jeżeli kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r. (I CKN 499/97), nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wyżywienie, odzienie, środki higieny, mieszkanie, żłobek itp.) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z jednej strony sąd weźmie pod uwagę potrzeby dziecka i Pani osobiste starania dotyczące wychowanie dziecka, z drugiej – sytuację majątkową i możliwości zarobkowe ojca.

 

Nie oznacza to, że jeśli np. ojciec dziecka jest bezrobotny, to sąd nie zasądzi od niego alimentów z uwagi na trudną sytuację majątkową. Sąd bowiem – obok faktycznej sytuacji majątkowej ojca – weźmie pod uwagę także możliwości zarobkowe ojca, których z różnych względów nie wykorzystuje, oraz zbada, w jaki sposób gospodaruje on swoim majątkiem (czy np. go nie trwoni), jaki posiada zawód i wykształcenie.

 

Celowe niepodjęcie pracy lub praca na czarno nie są okolicznościami skutkującymi niezasądzeniem alimentów.

Czy ojciec dziecka powinien zwrócić matce wydatki które poniosła w związku z ciążą i porodem?

Nadto może Pani wystąpić z żądaniem pokrycia wydatków, jakie Pani poniosła w związku z ciążą i porodem. Wydatki te mogą dotyczyć zarówno kosztów leczenia, odżywiania, koniecznego dojazdu do lekarza czy przychodni, jak i zakupu koniecznych Pani przedmiotów związanych z ciążą i porodem.

 

Można żądać także pokrycia strat, jakie poniosła Pani na skutek ciąży i porodu, jeśli wykaże Pani, że poniosła Pani rzeczywistą stratę w swoim majątku.

 

Roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat od czasu porodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »