.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustalenie masy spadkowej do działu spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 01.08.2015

Moja ciotka przekazała mi pewną sumę pieniędzy na jej opiekę. Ja te pieniądze inwestowałam i pomnożyłam. Nie mam rozliczeń ile wydałam na opiekę, a ile zarobiłam. Obecnie zmarł mój mąż. Czy te pieniądze wchodzą w skład majątku wspólnego (chodzi o ustalenie masy spadkowej do działu spadku)? Dziedziczę ja i dzieci, które uważają, że mają prawo do tych pieniędzy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych (ruchomości, nieruchomości, pieniędzy) do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.).

 

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 tej ustawy – do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jak zatem Pani widzi przedmioty majątkowe (a więc także pieniądze) nabyte przez małżonka w darowiźnie (tak jak miało to miejsce w Pani sprawie) wchodzą w skład majątku osobistego tego małżonka. Oznacza to, że kwota pieniędzy, którą otrzymała Pani w darowiźnie od swojej ciotki weszła do Pani majątku osobistego i nie będzie podlegała dziedziczeniu po śmierci Pani męża. Pisze Pani jednakże, iż te otrzymane pieniądze Pani zainwestowała i pomnożyła, co jak rozumiem oznacza, iż uzyskała Pani dodatkowy kapitał z tych pieniędzy. Zatem zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 K.r.o., o którym wspominałam powyżej, ten wypracowany zysk wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego i połowa jego będzie podlegała dziedziczeniu przez spadkobierców Pani męża.

 

Reasumując – kapitał, który otrzymała Pani w darowiźnie od ciotki należy do Pani majątku osobistego i nie podlega dziedziczeniu po śmierci męża, natomiast zysk, jaki uzyskała Pani z zainwestowania tego kapitału wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego i połowa tych pieniędzy będzie podlegała dziedziczeniu przez spadkobierców Pani męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl